Psykologian suuntaukset: kognitiivinen ja sosiokulttuurinen Flashcards Preview

PS 1 > Psykologian suuntaukset: kognitiivinen ja sosiokulttuurinen > Flashcards

Flashcards in Psykologian suuntaukset: kognitiivinen ja sosiokulttuurinen Deck (11):
1

kognitiivinen koulukunta

Psykologian suuntaus, joka näkee ihmisen aktiivisena ja tavoitteellisena toimijana (vrt. behaviorismin sätkynukke), jonka toimintaa ohjaavat ennen kaikkea sisäiset uskomukset ja merkitykset. Tutkii erityisesti ihmisen tietoa käsitteleviä prosesseja, esimerkiksi muistin, oppimisen, ajattelun, havaitsemisen, tarkkaavaisuuden, luovuuden ja ongelmanratkaisun toimintaa sekä ihmisen merkitysrakenteita, jotka ohjaavat toimintaa.

2

skeema

Sisäinen malli eli mieleen rakentunut kuva/käsitys asioista. Ohjaa toimintaa.

3

skripti

Skriptit ovat sisäisiä toiminnan malleja. Niiden mukaan ihminen osaa toimia eri tilanteissa luontevasti (esim. ravintolakäyttäytyminen)

4

stereotypia

Stereotypia on ihmisten tekemä yliyleistys ja ennakko-olettamus erilaisista ihmisryhmistä, esim
kansanryhmistä. Yleensä tulee mediasta tai muilta ihmisiltä. Voi olla osittain totta, mutta ei pidä paikkaansa yksilötasolla.

5

havaintokehä

Neisserin ajatus, jonka mukaan mielensisäiset mallit (skeemat) ohjaavat tarkkaavuutta, joka vaikuttaa siihen mitä ihminen havaitsee. Havaittu informaatio muokkaa edelleen sisäistä mallia.

6

minäkäsitys

Minäkäsitys koostuu erilaisista minäkuvista. Se on kokonaiskuva omasta itsestä, ihmisen käsitys siitä, millainen hän on. Minäkäsitys on osa yksilön maailmankuvaa

7

itsetunto

Itsetunnolla tarkoitetaan sitä, miten ihminen arvioi omia ominaisuuksiaan, tekojaan ja kykyjään. Itsetuntoon liittyy myös emotionaalinen ulottuvuus, joka kertoo siitä, mitä tunnen itseäni kohtaan -> miltä minusta tuntuu olla minä. Sisältää itseluottamusta ja itsearvostusta.

8

Elisabeth Loftus

Elisabeth Loftus on amerikkalainen kognitiivisen psykologian tutkija, joka on ekspertti ihmisen muistiin liittyvissä asioissa. Hän on tunnettu valemuistojen ja silminnäkijätodistajien tutkimuksista.

9

Sosiokulttuurinen koulukunta

Psykologian suuntaus, joka painottaa sitä, että kaikki mitä ihminen on sisäistänyt on enemmän tai vähemmän kulttuurista riippuvaista. Ottaa huomioon toiminnan kontekstin eli koko sosiaalisen ja kulttuurisen tilanteen selittäessään ihmisne toimintaa.

10

toiminnan konteksti

Se ympäristö kaikkine vaikutteineen, joka ihmistä kulloinkin ympäröi ja jonka valossa ihmisen toimintaa tulee tulkita ja ymmärtää

11

A.Lurija

Venäläinen tutkija, joka osoitti siperialaisia talonpoikia koskevilla tutkimuksillaan, että esim. tapa luokitella asiat "loogisesti" on kulttuurisidonnaista ja riippuu esim. lukutaidosta.