Pytanka Flashcards Preview

immunogunwo > Pytanka > Flashcards

Flashcards in Pytanka Deck (99)
Loading flashcards...
1
Q

Reakcja alergiczna typu I to:

A

reakcja anafilaktyczna

2
Q

Tolerancja immunologiczna to brak reakcji na dany antygen przy zachowaniu normalnej
reaktywności na inne antygeny i zjawisko to wiąże się z:

A

selekcją pozytywną klonów limfocytów B rozpoznających własne antygeny

3
Q

Reakcję, w której dochodzi do zlepiania się elementów upostaciowanych pod wpływem
przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom znajdującym się na ich powierzchni nazywamy:

A

aglutynacją

4
Q

Nieprawdziwe jest sformułowanie:

A

komórki NK posiadają receptor antygenowy TCR

5
Q

Inhibitory dopełniacza:

A

chronią komórki przed atakiem dopełniacza ludzkiego

6
Q

Drobnoustroje mogą uniknąć eliminacji przez układ immunologiczny dzięki zjawisku:

A

a. supresji odpowiedzi typu komórkowego
b. supresji syntezy przeciwciał
c. zmiany antygenów powierzchniowych
- ——->wszystkie odpowiedzi prawidłowe
e. mimikry antygenowej

7
Q

Sygnałem dla negatywnej selekcji limfocytów w grasicy jest:

A

rozpoznanie własnych antygenów w kontekście własnych antygenów MHC

8
Q

Anergia klonalna to:

A

inaktywacja potencjalnie autoagresywnego limfocytu

9
Q

Na drodze klasycznej dopełniacz aktywują:

A

kompleksy antygen-przeciwciało IgG i IgM

10
Q

Aby efektorowe limfocyty T cytotoksyczne CD8+ uległy aktywacji i uruchomiły swe
mechanizmy bójcze muszą:

A

rozpoznać antygen w kontekście MHC klasy I na dowolnej komórce

11
Q

Limfocyty B1 są komórkami efektorowymi:

A

wyłącznie odpowiedzi pierwotnej na antygeny T niezależne

12
Q

Który z poniższych testów diagnostycznych jest najlepszy w ocenie poziomu przeciwciał
przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B?

A

a. Western Blot
b. immuoelektroforeza
- ——->ELISA
d. odwrócony test lateksowy
e. test Coombsa

13
Q

Typowanie tkankowe ma na celu:

A

dobór dawcy i biorcy w zakresie antygenów z głównego układu zgodności (HLA)

14
Q

Cechą charakterystyczną wtórnej odpowiedzi humoralnej jest:

A

aktywacja antygenem komórek pamięci limfocytów BM

15
Q

Które z wymienionych komórek nie posiadają zdolności do fagocytozy:

A

komórki NK

16
Q

Fragmenty antygenu z którymi wiążą się przeciwciała nazywane są:

A

epitopami

17
Q

Komórka zakażona wirusem może być zabita przez:

A
 • —–>komórki NK
  b. wszystkie odpowiedzi prawidłowe
  c. IFN-y
  d. eozynofile
  e. mastocyty
18
Q

Przeciwciała monoklonalne:

A

są stosowane w klinice m.in. transplantologii i leczeniu wielu chorób nowotworowych

19
Q

Sekrecyjne IgA chroni błony śluzowe przed drobnoustrojami chorobotwórczymi dzięki:

A

blokowaniu adherencji drobnoustrojów do komórek nabłonka

20
Q

Dopełniacz:

A

a. uszkadza komórkę przez aktywację perforyny i granzymów
b. nie odpowiada za powstawanie procesu zapalnego
c. działa wyłącznie na drodze fagocytozy ułatwionej
- ——->uszkadza komórkę poprzez perforację błony komórkowej
e. nie uszkadza błony komórki

21
Q

Wypadnięcie kompleksów immunologicznych w postaci osadu (zmętnienia) w reakcji
precypitacji jest możliwe tylko w przypadku:

A

równowagi ilościowej pomiędzy antygenem i przeciwciałami

22
Q

Zjawisko wyczerpania klonów prowadzi do:

A

eliminacji limfocytów pamięci przy przewlekłej stymulacji antygenem

23
Q

Jednym z bezwzględnych przeciwwskazań do wykonywania szczepienia szczepionkami
inaktywowanymi są:

A

zaburzenia odporności

24
Q

Limfocyty Thl biorą udział w odpowiedzi immunologicznej

A

w ostrym zakażeniu wirusowym oraz w zakażeniu prątkiem gruźlicy

25
Q

Immunodyfuzja radialna może służyć do:

A

ilościowego pomiaru antygenu lub przeciwciała

26
Q

Adjuwant to:

A

substancja zwiększająca odpowiedź immunologiczną - stosowana m.in. w
szczepionkach

27
Q

Na zjawisko delecji limfocytów T dojrzewających w grasicy składa się proces:

A

selekcji pozytywnej i negatywnej

28
Q

Reakcja alergiczna typu III związana jest:

A

z odkładaniem się w sródbłonkach naczyń kompleksów Ag-Ab powstających w nadmiarze przeciwciał lub nadmiarze antygenu

29
Q

Izotypy przeciwciał przechodzących przez łożysko z krążenia matczynego do krążenia
płodu to:

A

wyłącznie klasa IgG

30
Q

W reakcji alergicznej typu I eozynofile:

A

wyhamowują reakcję zapalną i wydzielają cytotoksyczne białka

31
Q

IL-1 i IL-6 posiadają wspólne właściwości:

A

indukują syntezę białek ostrej fazy

32
Q

Limfocyty T cytotoksyczne (Tc) indukowane wirusem A będą zabijały komórki docelowe:

A

zakażone wirusem A i posiadające identyczne z limfocytami Tc antygeny MHC klasy I

33
Q

Przykładem swoistej odpowiedzi immunologicznej definiowanej jako nabyta sztuczna bierna jest:

A

pozajelitowe leczenie koncentratami immunoglobulin

34
Q

Wzajemna negatywna regulacja odpowiedzi Th1 i Th2 zależnej jest zwana:

A

dewiacją immunologiczną

35
Q

Mieszana reakcja limfocytów (MLR) może być doskonałym przykładem:

A

a. reakcji odpornościowej z udziałem allogenicznych limfocytów T przeciwko antygenom biorcy
b. reakcji odpornościowej przeciwko antygenom bakteryjnym w kontekście MHC II
c. braku specyficzności antygenowej komórek prezentujących wobec własnych MHC
d. immunosupresyjnego efektu cyklosporyny, która hamuje syntezę i działanie IL-2
chyba to ale nie jestem pewien—–>krzyżowej reakcji pozytywnie wyselekcjonowanych limfocytów T z syngenicznymi antygenami MHC klasy II

36
Q

Szczepionki poliwalentne:

A

zawierają kilka typów danego drobnoustroju

37
Q

Przełączanie klas immunoglobulin polega na aktywowaniu transkrypcji łańcuchów
ciężkich immunoglobulin pod wpływem

A

sygnałów cytokinowych odbieranych błonowo przez limfocyty B

38
Q

Dopełniacz znajduje się w:

A

surowicy

39
Q

Dwusygnałowa aktywacja pierwotnej klasycznej odpowiedzi cytotoksycznej z udziałem
limfocyta Tc CD8+ jest wynikiem konieczności wytworzenia:

A

receptora dla IL-2

40
Q

Która z wymienionych metod analizy jakościowej i ilościowej antygenu charakteryzuje
się najwyższą czułością:

A

Western blot/ELISA(nie jestem pewien)

41
Q

Receptor limfocyta T rozpoznaje:

A

linearny antygen(peptyd) w rowku MHC

42
Q

Uodparnianie bierne stosuje się :

A

u osób potencjalnie zakażonych u których nie ma czasu na wywołanie odporności czynnej

43
Q

Limfocyty Th1 nie produkują:

A

IL-10

44
Q

Do produkcji szczepionek używa się:

A

Drobnoustrojów inaktywowanych bądź atenuowanych, fragmentów drobnoustrojów oraz anatoksyn.

45
Q

Komórki NK:

A

a. aktywują eliminację kompleksów immunologicznych w II typie alergii
b. biorą udział w mechanizmie ADCC
- —>wszystkie odpowiedzi są poprawne
d. rozpoznają zmienioną ekspresję układu MHC I
e. są komórkami cytotoksycznymi wykazującymi cechy naturalnej cytotoksyczności

46
Q

Szczepionka monowalentna:

A

zawiera tylko jeden serotyp danego drobnoustroju

47
Q

Która z wymienionych cech nie jest charakterystyczna dla limfocytów B rezydujących w centralnych rozrodczych węzłach chłonnych?

A

chyba somatyczne hipermutacje

48
Q

Przeciwciałami fizjologicznie wydzielanymi na powierzchnie błon śluzowych są:

A

IgA i IgM

49
Q

Powinowactwo przeciwciała:

A

Nie ma znaczenia w aktywacji dopełniacza

50
Q

Idiotypy są zbiorem epitopów:

A

Różnią się one budową części zmiennej łańcuchów lekkich i ciężkich.

51
Q

Jednym z mechanizmów tolerancji jest delecja klonalna. Polega ona między innymi na:

A

Selekcji negatywnej limfocytów B i T

52
Q

Przeciwciała IgE:

A

Mają wysokie powinowactwo do mastocytów i bazofili

53
Q

Reakcja alergiczna III typu jest związana:

A

z odkładaniem się w śródbłonkach naczyń kompleksów Ag-Ab powstających w nadmiarze przeciwciał lub nadmiarze antygenu.

54
Q

Antygen CD-8;

A

a. jest związany z rozpoznaniem antygenów w kontekście MHC-I
- —>wszystkie odpowiedzi prawidłowe
c. jest markerem spoczynkowych limfocytów cytotoksycznych
d. jest markerem aktywowanych limfocytów cytotoksycznych
e. nie występuje na TH1 i TH2

55
Q

Przeciwciała IgE:

A

Wiążą się mocno z komórkami tucznymi.

56
Q

Które z podanych informacji dotyczą IL-10:

A

Jest uwalniana przez limfocyty T-reg

57
Q

Szczepionka Salka przeciwko wirusowi Polio:

A

wywołuje wysokie miano przeciwciał w surowicy, ale nie zabezpiecza śluzówek przewodu pokarmowego.

58
Q

Atopia to uwarunkowana genetycznie skłonność do:

A

reakcji alergicznej typu I

59
Q

Mechanizmy reakcji alergicznych typu II związane są :

A

z fagocytozą kompleksów immunologicznych, aktywacją dopełniacza i ADCC komórek NK

60
Q

W nadwrażliwości typu późnego efekt cytotoksycznego zabijania prątków w makrofagach jest wynikiem:

A

Produkcji tlenku azotu

61
Q

Sygnałem dla pozytywnej selekcji limfocytów w grasicy nie jest:

A

słabe rozpoznanie własnych MHC-1

62
Q

Reakcję cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał mediują:

A

eozynofile w odporności przeciwrobaczycowej

63
Q

Co to są przeciwciała monoklonalne:

A

przeciwciała należące do tej samej klasy ale nie takie same

64
Q

W krajach rozwiniętych ilość alergików wzrasta gdyż:

A

podniósł się poziom higieny, częstość kontaktów z drobnoustrojami zmniejszyła się do minimum na skutek stosowania regluarnych szczepień i antybiotyków

65
Q

Szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy wywołanemu wirusem HPV

A

zawiera cztery serotypy wirusa HPV i chroni przed kłykcinami narządów rodnych oraz rakiem szyjki macicy

66
Q

Dopełniacz:

A

uszkadza komórkę poprzez perforację błony komórkowej

67
Q

Nadwrażliwość kontaktowa jest przykładem:

A

alergicznej odpowiedzi komórkowej na hapten

68
Q

Która cytokina mediuje synteze białek ostrej fazy:

A

IL-6

69
Q

Limfocyty Th1 efektorowe i Th1 pamięci różnią się od Th1 naiwnych gdyż mają zdolność jednosygnałowego rozpoznania antygenu dzięki:

A

IL-2? nwm

70
Q

Limfocyty T TCR1

A

1) mogą mieć działanie regulacyjne
2) zwykle nie wymagają do aktywacji współrozpoznania antygenu na MHC
3) są głównie limfocytami cytotoksycznymi
4) u człowieka występują głównie we wrotach zakażenia
- —>wszystkie odpowiedzi poprawne

71
Q

Komórka zakażona wirusem może być zabita przez:

A
 1. eozynofile
 2. Dopełniacz
 3. Komórki NK
 4. IFN gamma
  - —–>wszystkie odpowiedzi prawidłowe
72
Q

W reakcji alergicznej typu I wytwarzanie przeciwciał stymulują uwalniane przez limfocyty Th2:

A

Il-4, IL-13

73
Q

Części „nadzmienne” (hypervariable regions) przeciwciała nie są odpowiedzialne za:

A

zmienność izotypową przeciwciał

74
Q

Tolerancję, czyli brak odpowiedzi immunologicznej można wywołać dla antygenów

A
wirusowych
b	roślinnych
----->wszystkich wymienionych
d.	bakteryjnych
e.	pokarmowych
75
Q

Perforyna

A

budową przypomina Składnik C9 dopełniacza

76
Q

Tolerancja immunologiczna charakteręyzuje sie

A

swoistością immunologiczną

77
Q

Cytokiną, która stymuluje proliferację aktywowanych limfocytów T, limfocytów B i
mastocytów, indukuje ekspresję antygenów MHC klasy II i Fec12.11 na limfocytach B oraz powoduje przełączanie (switch) izotypów do IgG1 i IgE jest:

A

IL-4

78
Q

Mechanizmy bakteriobójcze w nadwrażliwości typu późnego generowane są przez

A

makrofaga i dotyczą -tworzenia tlenku azotu w fagolizosomie

79
Q

Definicja tolerancji jest następująca

A

brak-odpowiedzi immunologicznej w stosunku do jednego Ag przy zachowanej zdolności odpowiedzi na pozostałe Ag

80
Q

Fragmenty antygenu zktórymi wiążą się przeciwciała nazywane są

A

epitopami

81
Q

Receptory Fc spełniają swe funkcje regulatorowe poprzez wiązanie:

A

Fc

82
Q

Limfocyty T gamma— delta

A

występują we wrotach zakażenia — w skórze i błonach śluzowych

83
Q

Reakcja alergiczna typu III

A

reakcja w której jednym z przykładów klinicznych jest płuco farmera

84
Q

Związanie antygenu przez receptor immunoglobulinowy (BCR) lub receptor dla
antygenu na limfocytach T (TCR) stanowi sygnał zapoczątkowujący kaskadę sygnałów wewnątrzkomórkowych. Pierwszymi białkami przekazującymi

A

Ig-alfa, ig-beta oraz CD-3

85
Q

Do testu aglutynacjimogą służyć:

A

fragmenty Fab przeciwciała

86
Q

Który z wymienionych wariantów nie jest prawdziwy w odniesieniu do roli CD8 w
aktywacji limfocytów T:

A

CD-4 i CD-8 mogą występować jednocześnie na limfocytach T

87
Q

Odczyn precypitacji tym różni się od aglutynacji, że

A

oznaczane cząsteczki mają charakter rozpuszczalny

88
Q

Plazmocyt

A

aktywnie wydziela jedną klasę swoistych przeciwciał

89
Q

Cytokinami nie są;

A

kininy i perforyna

90
Q

Ze względu na sekwencję egzonów w obrębie genów kodujących Ig na wczesnych,
dojrzałych limfocytach B ulegają koekspresji receptory immunoglobulinowe:

A

IgM i IgD

91
Q

Jedną z głównych funkcji składnika C3b dopełniacza jest:

A

zdolność do opsonizacji bakterii

92
Q

Jedną z głównych funkcji dopełniacza jest

A
 • —–>wszystkie odpowiedzi sąpoprawne
  b. zdolność do opsonizacji bakterii
  c. działanie anafilatoksyczne
  d. chemotaktyczność
  e. zdolność bezpośredniej lizy bakterii
93
Q

Ostry odczyn zapalny nie charakteryzuje się

A

syntezą składników dopełniacza przez komórki fagocytarne

94
Q

Swoiste rozpoznanie determinanty antygenowej jest cechą charakterystyczna,:

A

limfocytów B

95
Q

Zdolność do przemieszczania się pomiędzy różnymi tkankami w obrębie organizmu

A

a. makrofagi
- —->wszystkie wymienione komórki
c. komórki dendrytyczne_(DC)
d. limfocyty B
e. limfocyty T

96
Q

Dwusygnałowa aktywacja pierwotnej klasycznej odpowiedzi eytotoksycznej z
udziałem.Iimfocyta Tc CD8+ jest wynikiem konieczności wytworzenia

A

receptora dla IL-2

97
Q

Wiązanie chemokin do ich receptorów stanowi podstawowy sygnał aktywujący
zdolności mchowe komórek układu odpornościowego. Receptory dla chemokin (CCR i CXCR) są charakterystyczne dla:

A

a. makrofagów
b. limfocytów T
c. komórek dendrytycznych (DC)
d, limfocytów B
—->wszystkich wymienionych komórek

98
Q

Który z poniższych zestawów zawiera poprawny i najbardziej kompletny zestaw
elementów niezbędnych dla prezentacji sfagocytowanej cząstki wirusowej limfocytom T CD8?

A

immunoproteasom, TAP-I/2, MHC klasy I, B2-mikroglobulina, retikulurn
endoplazmatyczne

99
Q

Przykładem odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego są

A

nadwrażliwość typu IV