Rome Flashcards Preview

Tv Show > Rome > Flashcards

Flashcards in Rome Deck (494):
1

bracing

مقوی

2

cowardly

بزدلانه

3

dull

خنگ
بیحس

4

penetrate

نفوذ کردن

5

resourceful

مبتکر

6

rally

سازمان دهی
احضار

7

liberator

ازادگر

8

mortal

فانی

9

flesh

سطح بدن

10

doom

سرنوشت
دستور
شوم

11

tear

جر دادن

12

ruin

ویرانی

13

sedge

علف بلند

14

chin

چانه

15

Divinity

خداوند

16

reptile

حیوان خزنده
ادم پست

17

stinking

بد بو

18

piglet

بچه خوک

19

seduction

گول زنی

20

womb

رحم

21

coitus

گاییدن

22

comply

موافقت کردن
قانع کردن

23

drain

خالی کردن چیزی از مایعی

24

gelding

جانور بدون اولاد

25

astray

گمراه

26

notion

ایده
مفهوم

27

immaterial

غیر مادی

28

redeem

باز خریدن
از گرو در اوردن

29

captivity

اسارت

30

Grubby

کثیف
شلخته

31

awry


غلط
منحرف

32

mourn

سوگواری

33

disgrace

رسوایی

34

engulf

قورت دادن

35

Redemption

رستگاری

36

impudence

گستاخی

37

whine

ناله کردن

38

tedium

یکنواختی
خستگی

39

moray

مارماهی

40

bully

گردن کلفت

41

abduction

سرقت

42

ratify

تصویب کردن

43

vengeance

انتقام
کینه

44

delicate

حساس

45

uproar

داد و بیداد

46

dare

شهامت

47

collegium

هیئت مدیره

48

rightful

حقیقی
مشروع

49

spoil

از بین بردن
تاراج

50

shortage

کمبود

51

scum

تفاله

52

gravity

جاذبه زمین
شدت

53

duly

بموقع خود

54

stipend

دستمزد

55

supervisor

سرپرست

56

libertine

عیاش
هرزه

57

malpractice

عمل سوء

58

disrupt

مختل

59

trade

تجارت

60

acknowledgment

تصدیق
سپاسگزاری

61

grain

غلات

62

bark

پارس سگ
پوست کندن

63

cursed

نفرین شده

64

hound

سگ تازی

65

beast

جانور

66

menace

تهدید

67

concord

توافق

68

beneath

در زیر

69

expedite

شتابان

70

taper

باریک شدن

71

brass

بی شرمی

72

merely

فقط

73

damned

لعنتی

74

affair

کار و بار
عشقبازی

75

bugger

ادم پست

76

fig

صف ارایی

77

fuss

سر و صدا

78

brink

حاشیه
مرز

79

abyss

پرتگاه

80

brute

بی رحم
ادم بی شعور و کودن یا شهوانی

81

destructive

مخرب

82

plebs

توده مردم

83

roil

اشفته کردن

84

initiative

ابتکار عمل

85

sake

دلیل

86

lawful

قانونی

87

pledge

وثیقه

88

fulfill

انجام دادن

89

beloved

محبوب

90

bequest

ارثی که بنا بوصیت رسیده

91

eligible

واجد شرایط

92

piety

تقوا

93

display

نمایش دادن

94

unity

وحدت

95

quash

با ضربه زدن
باطل کردن
له کردن

96

scheme

طرح

97

brothel

فاحشه خانه

98

pimp

جاکش

99

sunk

غرق

100

ditch

خندق
حفره

101

villain

تبه کار
لات

102

league

لیگ
اتحاد

103

blunder

اشتباه بزرگ

104

nuisance

ازار

105

rival

رقیب

106

whim

هوی و هوس

107

bid

پیشنهاد
دعوت کردن

108

farewell

خداحافظی

109

determinate

تعیین شده

110

pointy

تیز

111

defile

بی حرمت کردن

112

committe

کمیته

113

mandate

حکم

114

maintain

حفظ
ادامه دادن

115

mere

محض

116

formality

تشریفات

117

maggot

کرم حشره
هوس

118

gracious

بخشنده

119

authority

قدرت
اختیار

120

circumstance

چگونگی
اهمیت

121

ghastly

رنگ پریده
هولناک
شوم

122

horrid

نفرت انگیز

123

inhaler

استنشاقی

124

hemp

کنف
بنگ

125

governorship

فرمانداری

126

vile

بد اخلاق

127

beastly

حیوان صفت

128

hideous

زشت
ترسناک

129

snob

افاده ای

130

infernal

دوزخی

131

grump

رنجیدگی

132

impudent

گستاخ

133

ritual

تشریفات مذهبی

134

drunken

مست

135

slut

شلخته
فاحشه

136

preach

موعظه
نصیحت کردن

137

virtue

عفت
تقوا

138

banish

طرد کردن

139

filthy

کثیف

140

greek

یونانی

141

declare

اعلام کردنdeclare

142

outrage

هتک حرمت

143

legion

گروه

144

supremacy

برتری

145

bloodshed

خون ریزی

146

strength

استحکام

147

argosy

کشتی بزرگ

148

nevertheless

با این اوصاف
هنوز

149

cast

قالب
معین کردن
انداختن

150

slavery

بردگی

151

bear

حمل کردن

152

obedient

مطیع

153

prevaricate

دروغ گفتن
طفره رفتن

154

inclined

شیب دار

155

resent

خشمگین شدن از
رنجیدن از

156

resentment

خشم

157

lenient

ملایم
با گذشت

158

youth

جوانان

159

contemplate

اندیشیدن
در نظر داشتن

160

advantage

مزیت

161

meantime

ضمنا

162

glum

عبوس
افسرده

163

enclose

محصور کردن
در میان گذاشتن

164

feasible

عملی

165

march

پیش روی

166

endless

بی پایان

167

plot

طرح

168

provision

تدارک

169

amiable

مهربان

170

ravening

با طمع در جستجوی طعمه

171

potable

اشامیدنی

172

bury

دفن کردن

173

quartermaster

سر رشته دار

174

gloomy

تیره

175

prosaic

کسل کننده

176

prominent

برجسته

177

ferocious

وحشی

178

intend

قصد

179

confront

روبرو شدن با

180

immense

عظیم

181

quarries

منبع
معدن سنگ

182

tranquil

اسوده

183

tiresome

خسته کننده

184

blush

سرخی صورت در اثر خجلت

185

mud

گل و لای

186

equestrian

اسب سوار

187

smack

طعم
با صدا غذا خوردن

188

wealth

ثروت

189

assume

فرض
بعهده گرفتن

190

feast

جشن

191

pomona

الهه درختان میوه

192

purvey

تهیه کردن

193

funeral

مراسم خاکسپاری

194

dole

حق بیمه ایام بیکاری
صدقه

195

priest

کشیش

196

cares

مراقبت

197

turmoil

آشفتگی

198

thrive

پیشرفت کردن

199

anarchy

هرج و مرج

200

splendid

پر زرق و برق

201

loot

غارت کردن

202

haste

عجله

203

reconcile

وفق دادن

204

overwhelm

پایمال کردن

205

sprung

با فنر

206

immortal

جاویدان

207

absurd

پوچ

208

mongrel

دو رگه
پست نژاد

209

awkward

بی دست و پا

210

sincerity

خلوص

211

merit

شایستگی

212

blast

انفجار

213

bribe

رشوه

214

disburse

خرج کردن
پرداختن

215

conflict

تضاد
کشمکش

216

settle

حل و فصل

217

conspire

هم پیمان شدن

218

bribery

رشوه خواری

219

idolater

بت پرست

220

seleucid

سلوکی

221

judea

یهودیه

222

joy

لذت

223

rough

خشن

224

orderly

منظم

225

bawdy

زشت

226

sinful

گناهکار

227

possessive

مضافالیه

228

arrogant

متکبر
گستاخ
مغرور

229

aware

مطلع

230

provoke

تحریک

231

futile

بیهوده
باطل

232

discreet

با احتیاط

233

wit

بذله گویی

234

stink

تعفن

235

legate

نماینده تامالاختیار

236

spear

نیزه

237

blubbery

چاق وفربه

238

sighted

بینا

239

heron

ماهیخوار

240

retreat

عقب نشینی

241

cinnamon

دارچین

242

sneeze

عطسه

243

urinate

ادرار کردن

244

advance

پیشرفت

245

flank

پهلو

246

cohort

گروه
پیرو
هم کار

247

despair

یاس

248

rout

تار و مار کردن

249

willow

دستگاه پنبه پاک کنی
بید

250

weeping

گریه

251

puffy

باد کرده
نفس نفس زنان

252

augur

پیش بینی کردن

253

berth

اسکله

254

excess

اضافی
افراط

255

shatter

شکستن

256

anxiety

اضطراب

257

tyranny

ظلم

258

prattle

حرف مفت زدن

259

remiss

بی مبالات
غفلت کار

260

contradict

تناقض
مخالف بودن با

261

territory

سرزمین

262

chop

تکه کردن

263

objection

اعتراض

264

fractious

بد خو
زود رنج

265

mob

جمعیت

266

treasury

خزانه داری

267

precious

گرانبها

268

ogle

چشم چرانی

269

plebe

ادم طبقه سوم

270

shove

تنه زدن
هل

271

inquire

تحقیق کردن

272

substantial

قابل توجه

273

hypocrite

منافق
ادم دو رو

274

dreadful

وحشتناک

275

solicit

التماس کردن
درخواست کردن

276

mockery

مسخره
زحمت بیهوده

277

chastise

تنبیه کردن

278

choke

خفه کردن
مسدود کردن

279

greedy

حریص

280

pulp

خمیر کاغذ
گوشتالو شدن

281

insufferable

طاقت فرسا

282

mitzvah

حکم کتاب مقدس

283

strike

ضربه

284

property

ویژگی
دارایی

285

confide

اعتماد داشتن به

286

groom

داماد
مهتر

287

temperamental

خون گرم

288

merchant

تاجر

289

thereabouts

حولوحوش

290

conservation

حفاظت

291

grievance

شکایت

292

pendant

آویز
لنگه

293

aggrandize

بزرگ کردن

294

accomplishment

دستاورد
انجام

295

humility

فروتنی

296

lech

ادم چشم چران و شهوت ران

297

gut

دل و روده
شکنبه

298

aedile

شهردار

299

chieftain

سر دسته

300

saturnine

عبوس
شوم
افسرده

301

bicker

سر و کله زدن

302

renew

تجدید

303

vow

نذر
سوگند

304

amity

حسن تفاهم

305

forth

جلو

306

expression

اصطلاح
ابراز

307

auspicious

فرخنده

308

lictor

پیشرو حاکم وغیره

309

feverish

تب دار

310

mustard

خردل

311

genuine

واقعی
اصل

312

beyond

فراتر

313

sentimental

احساساتی

314

lust

شهوت
حرص واز

315

betray

خیانت کردن به

316

snivel

از بینی جاری شدن

317

uncouth

زشت

318

solitary

منفرد

319

fierce

درنده

320

conquer

فتح

321

perilous

خطر ناک

322

sanctify

مقدس شمردن

323

vice

معاون
فساد
عیب

324

parcel

بسته
بخش

325

termagant

داد و بیداد کن
سلیطه

326

differ

متفاوت

327

patriot

میهن دوست

328

conspicuous

انگشت نما

329

conveyance

انتقال

330

precaution

احتیاط

331

shortfall

کمبود

332

saturn

زحل

333

garish

شعله ور

334

litter

تخت روان

335

intrigue

دسیسه کردن

336

trollop

زن شلخته
زن هرزه

337

shroud

کفن
پوشش

338

poultry

مرغ

339

proper

مناسب

340

convenient

راحت

341

arrogance

تکبر

342

prompt

بر انگیختن
سریع

343

officious

فضول
ناخواسته

344

compulsory

اجباری

345

attendance

حضور
حضار

346

jeopardize

به خطر اندازد

347

grocer

خواربار فروش
عطار

348

satrap

خود رای

349

custody

حبس
توقیف

350

accuse

متهم کردن

351

unnerve

دلسرد کردن
عصبانی کردن

352

offend

اذیت کردن

353

acquaintance

آشنایی

354

complexion

رنگ
رنگ چهره

355

furtive

دزدکی

356

inkling

اگاهی
گزارش

357

seclusion

انزوا

358

cuckold

زن قحبه
جاکشی وبیغیرتی کردن

359

horn

شاخ
شیپور

360

weasel

جانوران پستاندار شبیه راسو
دروغ گفتن

361

cruelty

ظلم

362

scandal

رسوایی
تهمت

363

stuff

چیز
جنس

364

triumvirate

سه نفری

365

governor

فرماندار

366

debauch

هرزگی

367

delegation

نمایندگی

368

distinguished

برجسته

369

growl

غرغر کردن

370

retread

روکش کردن

371

slight

جزئی
بی اعتنایی

372

tally

شمارش

373

gristle

غضروف

374

granary

انبار غله

375

ration

سهم

376

burt

ترکیدن

377

oyster

صدف

378

lark

شوخی

379

annex

پیوست

380

cartage

باربری باگاری

381

prologue

مقدمه

382

silo

انبار غله

383

irrational

غیر منطقی

384

naughty

شر

385

biddable

مطیع

386

blunt

بی پرده
کند

387

distinct

متمایز

388

figurative

مجازی

389

pleading

دفاع

390

delirium

هذیان

391

rouse

از خواب بیدار شدن

392

abstemious

پرهیزگار

393

immediate

فوری

394

reconciliation

اشتی
اصلاح

395

striking

قابل توجه

396

outmaneuver

سبقت گرفتن بر

397

flaunt

به رخ کشیدن

398

manipulate

دستکاری کردن
اداره کردن

399

vulgarity

وحشیگری

400

outrageous

ظالمانه
عصبانی کننده

401

fain

از حال رفتن

402

wretched

رنجور

403

lingo

زبان ویژه
زبان صنفی و مخصوص طبقه خاص

404

scruple


تردید
نهی اخلاقی

405

harbor

بندرگاه

406

awfully

بدجور

407

amenable

قابلیت
متمایل

408

persuasion

ترغیب

409

testament

وصیتنامه

410

despicable

نفرت انگیز

411

repudiate

انکار کردن

412

eminent

برجسته

413

eastern

شرقی

414

province

استان
ایالت

415

sorceress

عفریته

416

dominion

قلمرو

417

worship

عبادت

418

blacken


لکه دار یا بدنام کردن
سیاه کردن

419

soot

دوده

420

cymbal

سنج

421

rite

مراسم
تشریفات مذهبی

422

weep

اشک ریختن

423

homage

بیعت

424

bewitch

فریفتن

425

mediate

میانجی گری کردن

426

bunch

دسته

427

skimming

دستکاری

428

extortion

اخاذی

429

arson

ایجاد حریق عمدی

430

vinegar

سرکه

431

glory

شکوه

432

decisive

قاطع

433

refuge

پناه

434

fied

فرار

435

chase

تعقیب
وادار به فرار کردن

436

progeny

فرزند
دودمان

437

withdraw

کنار کشیدن

438

spawn

تخم ریزی کردن

439

homunculus

کوتوله

440

lickspittle

کاسه لیس

441

forsake

رها کردن
انکار کردن

442

emissary

فرستاده

443

ancestor

جد

444

stake

شرط

445

expose

در معرض گذاشتن

446

siege

محاصره

447

peevish

زود رنج

448

strain

نژاد

449

protest

اعتراض

450

predicament

مخمصه

451

renegade

خائن

452

retain

حفظ

453

eternal

ابدی

454

dishonor

بی احترامی کردن به

455

pathetic

تأسفبار - رقت انگیز

456

pile

توده
ستون

457

rid

خلاص شدن از شر

458

hangover

خماری

459

gaul

فرانسوی

460

brace

بند شلوار
تحریک احساسات

461

pact

پیمان

462

parade

رژه

463

conception

تصور
حاملگی
فهم

464

rejoice

شادی کردن

465

longing

اشتیاق

466

spit

تف انداختن
سیخ

467

abduct

ربودن

468

charm

طلسم

469

dishearten

دلسرد کردن

470

rotten

فاسد

471

govern

حکومت کردن

472

tolerate

تحمل كردن

473

apprentice

شاگرد

474

stonemason

سنگ تراش

475

tavern

میخانه

476

rag

کهنه
پاره پاره کرد ن
بی مصرف شدن

477

ought

باید

478

grumpy

بد خلق

479

caution

احتیاط

480

haughty

مغرور

481

triumph

پیروزی

482

strive

تلاش

483

cease

توقف

484

captivate

اسیر کردن

485

stubborn

یک دنده

486

fragile

شکننده

487

touchy

حساس

488

precedence

تقدم

489

charade

جدول کلمات متقاطع

490

vicious

شریر

491

offence

توهین

492

sworn

قسم خورده

493

commodity

کالا

494

bather

استحمام کننده