set2upload Flashcards Preview

cantonese > set2upload > Flashcards

Flashcards in set2upload Deck (211):
1

long

長 coeng4

1

部分 bou6 fan6

part (noun)

1

歡迎 (fùnyìhng)

Welcome

3

寫 - /se/

to write

4

sun

太陽 tai3 yœng4

4

hair

頭髮- tAu4 fat3

5

動物 - dUng6 mAt6

animal

5

電腦 din6 lou5

computer

6

last (finally; at last)

最後 zeoi3 hau6

6

村 cyun1

Town

7

書 sü1

book

8

請你講慢啲 (chéng néih góng maahn di)

Please speak more slowly

9

to invite

邀請 - \yiu\ /ching/

9

我學法律ngnoh hohk faat3 leot6

I study law

9

第一 dai6 jat1

first

10

A good thing (expression of delight)

好嘢 hou2 je5

10

二十 yihsahp

Twenty

11

Bon appetit

食飯! (sihk faahn) - eat

11

你講乜嘢呀? (néih góng mātyéh a?)

What did you say?

11

星期一 sing1 kei4 jat1

Monday

12

踢 - tek

to kick

13

Good luck

祝你好運 (jūk néih hóuwahn)

14

你明唔明呀? (néih mìhngm̀hmìhng a)

Do you understand?

15

young

後生 hau6 saang1

16

high or tall

高 gou1

16

食飯! (sihk faahn) - eat

Bon appetit

16

我 嘅- ngo ge; 你 嘅 - nei ge; 佢 嘅 - keoi ge; 我哋 嘅- ngo dei ge; 你哋 嘅 - nei dei ge; 佢哋 嘅- keoi dei ge

my; Yours; his/her; our; your (p); their

17

唱 - cheung

to sing

18

十一 sahpyāt

Eleven

19

between

之間 zi1 gaan1 

20

唔駛 (m̀hsái); 唔駛客氣 (m̀hsái haakhei); 冇問題 (móuh mahntàih)

your welcome [don't mention it; no need to be corteous; no problem]

22

to study

學 - hohk

22

Excuse Me [to get attention; to get past;]

請問 (chéngmahn) 唔該 (m̀hgòi) 失陪

23

I'm Canadain

我係 (ngo5 hai6) 加拿大 (gaa1 naa4 daai6) 人 (jan4)

23

臉 min6; 麵min6

face; noodles

24

Welcome

歡迎 (fùnyìhng)

25

你叫(做)乜野名呀? (néih giu(jouh) mātyéh méng a)

What is your name?

26

can; able to

可以 - /ho/ yih;

26

I'm from [Canada]

我係 [...] 人 (ngóh haih [GA-LA-DAI] yàhn))

26

會 - /wuih/

will (do something)

28

left; right

左 zo2; 右 jau6

29

二十 yihsahp

Twenty

30

左 zo2; 右 jau6

left; right

30

唔駛 (m̀hsái); 唔駛客氣 (m̀hsái haakhei); 冇問題 (móuh mahntàih)

your welcome [don't mention it; no need to be corteous; no problem]

31

我係 (ngo5 hai6) 加拿大 (gaa1 naa4 daai6) 人 (jan4)

I'm Canadain

32

星期三 sing1 kei4 saam1; 星期四 sing1 kei4 sei3; 星期五 sing1 kei4 ng5; 星期六 sing1 kei4 luk6

Wednesday; Thursday; Friday; Saturday

33

book

書 sü1

33

洗手間喺邊度呀? sáisáugāan hái bīndouh a?

where is the toilet

34

左 zo2; 右 jau6

left; right

36

first

第一 dai6 jat1

37

我叫做 ... (ngóh giujouh JAM-SEE)

My name is …

38

你係邊度嚟呀? (néih haih bīndouh lèih a)

Where are you from?

39

國家 gwok3 gaa1

Country

40

問 - mahn

ask

40

歡迎 (fùnyìhng)

Welcome

40

二十三 yihsahpsāam

Twenty-Three

41

識 - -sik-

know how

42

請你講慢啲 (chéng néih góng maahn di)

Please speak more slowly

43

Monday

星期一 sing1 kei4 jat1

44

十一 sahpyāt

Eleven

46

know how

識 - -sik-

46

星期三 sing1 kei4 saam1; 星期四 sing1 kei4 sei3; 星期五 sing1 kei4 ng5; 星期六 sing1 kei4 luk6

Wednesday; Thursday; Friday; Saturday

47

好嘢 hou2 je5

A good thing (expression of delight)

48

this one

ni1 go3

49

Town

村 cyun1

50

your welcome [don't mention it; no need to be corteous; no problem]

唔駛 (m̀hsái); 唔駛客氣 (m̀hsái haakhei); 冇問題 (móuh mahntàih)

51

early

早 zou2

51

animal

動物 - dUng6 mAt6

51

老 lou5

old

52

介紹 - gaai siuh

to introduce

54

bird

雀 dzœk [zai]

55

愛 - ngoi

to love

56

太陽 tai3 yœng4

sun

57

computer

電腦 din6 lou5

58

幾點 - gei2 dim2

what time?

59

動物 - dUng6 mAt6

animal

61

where is the toilet

洗手間喺邊度呀? sáisáugāan hái bīndouh a?

63

to cook

煮 - /jyu/

64

食飯! (sihk faahn) - eat

Bon appetit

64

五十 ńghsahp

Fifty

65

壞 waai6

bad

67

part (noun)

部分 bou6 fan6

68

Where are you from?

你係邊度嚟呀? (néih haih bīndouh lèih a)

69

你講乜嘢呀? (néih góng mātyéh a?)

What did you say?

69

十七 sahpchāt

Seventeen

70

長 coeng4

long

70

早 zou2

early

71

好耐冇見 (hóunoih móuhgin)

Long time; No see

72

星期 sing1 kei4

week

72

樹 syu6

tree

74

week

星期 sing1 kei4

75

星期日 sing1 kei4 jat6

Sunday

76

我係 (ngo5 hai6) 加拿大 (gaa1 naa4 daai6) 人 (jan4)

I'm Canadain

77

老 lou5

old

78

第二 dai6 ji6; 第三 dai6 saam1

second; third

78

請問 (chéngmahn) 唔該 (m̀hgòi) 失陪

Excuse Me [to get attention; to get past;]

80

time (eg. I need more time)

時間 - si4 gaan

80

What is your name?

你叫(做)乜野名呀? (néih giu(jouh) mātyéh méng a)

80

ni1 go3

this one

82

蘇蝦仔 [sue pung yao]

child

84

old

老 lou5

85

that thing; that one

嗰個 go2 go3

86

to drink

飲 - /yam/

87

My name is …

我叫做 ... (ngóh giujouh JAM-SEE)

88

to leave

走 - /jau/

89

will (do something)

會 - /wuih/

90

高 gou1

high or tall

91

臉 min6; 麵min6

face; noodles

92

之後 zi1 hau6 

behind

93

電腦 din6 lou5

computer

94

國家 gwok3 gaa1

Country

95

長 coeng4

long

97

地方 dei6 fong1

place

98

後生 hau6 saang1

young

99

城市- sing4 si

City

100

同 tung4

same

100

村 cyun1

Town

101

二十三 yihsahpsāam

Twenty-Three

103

behind

之後 zi1 hau6 

104

之前 zi1 cin4 

before

106

Fifty

五十 ńghsahp

107

雀 dzœk [zai]

bird

108

what time?

幾點 - gei2 dim2

108

對唔住 (deuim̀hjyuh)

Sorry

109

to write

寫 - /se/

110

魚- jyu4*2

fish

112

嗰個 go2 go3

that thing; that one

113

... 廣東話點講呀? (... gwóngdùngwá dím góng a)

How do you say ... in Cantonese?

114

魚- jyu4*2

fish

115

之後 zi1 hau6 

behind

117

時間 - si4 gaan

time (eg. I need more time)

118

太陽 tai3 yœng4

sun

120

to teach

教 - gaau;

122

bad

壞 waai6

123

to kick

踢 - tek

124

我係 [...] 人 (ngóh haih [GA-LA-DAI] yàhn))

I'm from [Canada]

124

五十 ńghsahp

Fifty

125

Sorry

對唔住 (deuim̀hjyuh)

125

Eleven

十一 sahpyāt

126

星期二 sing1 kei4 ji6

Tuesday

128

place

地方 dei6 fong1

129

呢個點解呀? (nīgo dímgáai a?)

What does this mean? (why)

129

你明唔明呀? (néih mìhngm̀hmìhng a)

Do you understand?

130

書 sü1

book

132

最後 zeoi3 hau6

last (finally; at last)

133

before

之前 zi1 cin4 

134

Twenty-Three

二十三 yihsahpsāam

134

高 gou1

high or tall

135

to find

搵 - /wan/

136

樹 syu6

tree

138

What does this mean? (why)

呢個點解呀? (nīgo dímgáai a?)

140

Do you understand?

你明唔明呀? (néih mìhngm̀hmìhng a)

142

fish

魚- jyu4*2

144

祝你好運 (jūk néih hóuwahn)

Good luck

146

Help! (life saving)

救命呀! (gau mehng a!)

147

十七 sahpchāt

Seventeen

149

幹杯 (gòn bùi)

Cheers/Good health!

151

... 廣東話點講呀? (... gwóngdùngwá dím góng a)

How do you say ... in Cantonese?

152

Tuesday

星期二 sing1 kei4 ji6

153

呢個點解呀? (nīgo dímgáai a?)

What does this mean? (why)

155

對唔住 (deuim̀hjyuh)

Sorry

156

雀 dzœk [zai]

bird

158

my; Yours; his/her; our; your (p); their

我 嘅- ngo ge; 你 嘅 - nei ge; 佢 嘅 - keoi ge; 我哋 嘅- ngo dei ge; 你哋 嘅 - nei dei ge; 佢哋 嘅- keoi dei ge

160

同 tung4

same

162

邀請 - \yiu\ /ching/

to invite

163

Country

國家 gwok3 gaa1

165

搵 - /wan/

to find

167

早 zou2

early

169

幹杯 (gòn bùi)

Cheers/Good health!

170

幾點 - gei2 dim2

what time?

171

可以 - /ho/ yih;

can; able to

172

to sing

唱 - cheung

173

face; noodles

臉 min6; 麵min6

174

後生 hau6 saang1

young

175

How do you say ... in Cantonese?

... 廣東話點講呀? (... gwóngdùngwá dím góng a)

176

星期二 sing1 kei4 ji6

Tuesday

177

same

同 tung4

178

星期一 sing1 kei4 jat1

Monday

179

新 san1

new

180

好嘢 hou2 je5

A good thing (expression of delight)

181

飲 - /yam/

to drink

182

Sunday

星期日 sing1 kei4 jat6

183

我 嘅- ngo ge; 你 嘅 - nei ge; 佢 嘅 - keoi ge; 我哋 嘅- ngo dei ge; 你哋 嘅 - nei dei ge; 佢哋 嘅- keoi dei ge

my; Yours; his/her; our; your (p); their

184

煮 - /jyu/

to cook

185

壞 waai6

bad

186

What did you say?

你講乜嘢呀? (néih góng mātyéh a?)

187

ask

問 - mahn

188

Cheers/Good health!

幹杯 (gòn bùi)

189

救命呀! (gau mehng a!)

Help! (life saving)

190

城市- sing4 si

City

191

之間 zi1 gaan1 

between

192

Wednesday; Thursday; Friday; Saturday

星期三 sing1 kei4 saam1; 星期四 sing1 kei4 sei3; 星期五 sing1 kei4 ng5; 星期六 sing1 kei4 luk6

193

tree

樹 syu6

194

救命呀! (gau mehng a!)

Help! (life saving)

195

City

城市- sing4 si

196

I study law

我學法律ngnoh hohk faat3 leot6

197

請問 (chéngmahn) 唔該 (m̀hgòi) 失陪

Excuse Me [to get attention; to get past;]

198

second; third

第二 dai6 ji6; 第三 dai6 saam1

199

之間 zi1 gaan1 

between

200

to love

愛 - ngoi

201

Seventeen

十七 sahpchāt

202

教 - gaau;

to teach

203

new

新 san1

204

頭髮- tAu4 fat3

hair

205

Twenty

二十 yihsahp

206

to introduce

介紹 - gaai siuh

207

走 - /jau/

to leave

208

child

蘇蝦仔 [sue pung yao]

209

學 - hohk

to study

210

Long time; No see

好耐冇見 (hóunoih móuhgin)

211

Please speak more slowly

請你講慢啲 (chéng néih góng maahn di)