ShortCutToSpanishVocab21_gy-gia Flashcards Preview

SpanishShortCutToVocab > ShortCutToSpanishVocab21_gy-gia > Flashcards

Flashcards in ShortCutToSpanishVocab21_gy-gia Deck (41):
1

allergy

alergia

2

analogy

analogía

3

anthology

antología

4

anthropology

antropología

5

archeology

arqueología

6

astrology

astrología

7

biology

biología

8

biotechnology

biotecnología

9

chronology

cronología

10

cosmetology

cosmetología

11

cosmology

cosmología

12

criminology

criminología

13

dermatology

dermatología

14

ecology

ecología

15

energy

energía

16

genealogy

genealogía

17

geology

geología

18

gynecology

ginecología

19

hydrology

hidrología

20

ideology

ideología

21

meteorology

meteorología

22

methodology

metodología

23

microbiology

microbiología

24

mythology

mitología

25

neurology

neurología

26

numerology

numerología

27

oncology

oncología

28

orgy

orgía

29

parapsychology

parasicología

30

pathology

patología

31

pedagogy

pedagogía

32

physiology

fisiología

33

psychology

psicología

34

radiology

radiología

35

strategy

estrategia

36

synergy

sinergia

37

technology

tecnología

38

terminology

terminología

39

theology

teología

40

trilogy

trilogía

41

zoology

zoología