Single Herbs_fx Flashcards Preview

COMP 2. HERBS > Single Herbs_fx > Flashcards

Flashcards in Single Herbs_fx Deck (18):
0

What is a known fx for these herbs?

Mu Tong, Dan Zhu Ye, Deng Xin Cao

drain Heart heat out through the SI and Urine

1

Herbs that can generate fluids?

Ge Gen, Zhi Mu, Tian Hua Fen, Xi Gua, Lu Gen,
Sheng Di Huang, Ren Shen, Tai Zi Shen, Yi Tang,
Mai Men Dong, Tian Men Dong, Shi Hu, Xi Yang Shen,
Wu Wei Zi, Wu Mei

2

What herbs are known to raise the Yang?

Ge Gen, Chai Hu, Sheng Ma, Huang Qi

3

Which herbs are good for hypertension?

Ge Gen, Xia Ku Cao, Jue Ming Zi, Xi Xian Cao,
Shan Za, Lai Fu Zi, Du Zhong, Di Long

4

Which herbs can vent rashes?

Jing Jie, Bo He, Niu Bang Zi,
Chan Tui, Fu Ping, Lu Gen, Zi Cao

5

Which herbs are cold and acrid, can address sore throat?

Niu Bang Zi, Chan Tui, Bo He

6

Which herbs can help with nasal congestion?

Cang Er Zi, Xin Yi Hua, Bai Zhi,
and Xi Xin (for whole body pain)

7

Which herbs goes to the occipital area and help with occipital headache?

Qiang Huo, Chuan Xiong

8

Which herb goes to the frontal and help with frontal headache?

Bai Zhi

9

Which herb goes to temporal area of the body and helps with headache?

Chuan Xiong

10

Which herbs goes to vertex of the body and helps with vertex headache?

Gao Ben, Xi Xin

11

Which herb helps with head and headache in WC?

Ge Gen

12

Which herb goes to the upper body and good for wind damp cold bi?

Qiang Huo

13

Which herb goes to the lower body and is good for wind damp cold bi?

Du Huo

14

Which herbs relieve irritability?

Dan Dou Chi, Dan Zhu Ye, Dan Shen, and Zhi Zi
also Suan Zao Ren and Ye Jiao Teng

15

Which herbs can address summerheat?

Bo He, Xi Gua, Jin Yin Hua, He Ye, Lu Dou, Qing Hao,
Hua Shi, Huo Xiang, Tai ZiShen, Bai Ben Dou

16

Which herbs are good for spasm?

Gan Cao, Yi Tang, Bai Shao

17

Which herbs can help with blacken hair?

He Shou Wu, Mo Han Lian