Somatosensorik Flashcards Preview

Humanbiologie > Somatosensorik > Flashcards

Flashcards in Somatosensorik Deck (1):
0

4 Hautsensoren

• Ruffini-Kolben (langsam)
• Merkel-Zellen (langsam)
• Meissner-Körperchen (Lamellen) (schnell)
• Paccini - Körperchen