Song Vocabulary Flashcards Preview

Chinese Personal Flashcards > Song Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Song Vocabulary Deck (55):
1

Although/even though/even if

suīrán
虽然

2

world

shìjìe
世界

quánshìjiè(the whole world)
全世界有

3

if only/as long as

zhǐyào
只要

4

perhaps/maybe

yěxǔ
也许

5

one kind of/one type of

yīzhǒng
一种

6

suddenly/all of a sudden

hūrán
忽然

7

To find/to discover

fāxiàn
发现

8

unable/incapable

wúfǎ
无法

9

regret/repent

hòuhuǐ
后悔

10

insane/crazy

fēngkuáng
疯狂

11

To choose

juézé
抉择

12

straight/always/continuously

一直
yīzhí

13

always/forever/ever/eternal

yǒngyuǎn
永远

14

wish/want/ready/willing

yuàn yì
愿意

15

To lose

shīqù
失去

shīqù nǐ
失去你

16

Lonely/quiet/silent

jìmò
寂寞

17

Easy/likely/liable to

róngyì
容易

18

Sad/sorrowful

bēishāng
悲伤

19

Dare to think

gǎn xiǎng
敢 想

20

Moonlight

yùeguāng
月光

21

News/information

xiāoxi
消息

22

Frequently/usualy/often

cháng cháng
常常

23

to blame

zéguài
责怪

24

At that time/originally

dāngchū
当初

25

Obviously/plainly/undoubtebly/definitely

míngmíng
明明

26

Love each other/love mutually

xiāng ài
相爱

27

final/ last/ finally

zùi hòu
最后

28

seperate/part

fēnkāi
分开

29

whether(or not)/if

shìfǒu
是否

30

always

zǒngshì
总是

31

To hesitate/to linger/to dither

páihuái
徘徊

32

outside/excluding

zhīwài
之外

33

Frequently/usualy/often

cháng cháng
常常

34

to blame

zéguài
责怪

35

At that time/originally

dāngchū
当初

36

Obviously/plainly/undoubtebly/definitely

míngmíng
明明

37

Love each other/love mutually

xiāng ài
相爱

38

final/ last/ finally

zùi hòu
最后

39

seperate/part

fēnkāi
分开

40

whether(or not)/if

shìfǒu
是否

41

always

zǒngshì
总是

42

To hesitate/to linger/to dither

páihuái
徘徊

43

outside/excluding

zhīwài
之外

44

To meet/to encounter

xiāngyù
相遇

45

fate/destiny

mìngyùn
命运

46

in this way/so/like that

rúcǐ
如此

47

To arrange/to plan/to setup

ānpái
安排

48

helpless/without choice

wúnài
无奈

49

Not good, not bad

bù hǎo bú huài
不好不坏

50

seem/be like

hǎoxiàng
好像

51

to exist/to be

cúnzài
存在

52

Gradually,little by little, began

jiànjiàn
渐渐

53

still/yet

réngrán
仍然

54

Constant/unvarying

bùbiàn
不变

55

care/solicitude/concerned about

guānhuái
关怀