Southwestern States Flashcards Preview

States & Capitals > Southwestern States > Flashcards

Flashcards in Southwestern States Deck (13)
Loading flashcards...
1

Name the Four Southwestern States

Arizona, New Mexico, Oklahoma, Texas

2

What is the abbreviation of Arizona?

AZ

3

What is the abbreviation of New Mexico?

NM

4

What is the abbreviation of Oklahoma?

OK

5

What is the abbreviation of Texas?

TX

6

What is the capital of Arizona?

Phoenix

7

What is the capital of New Mexico?

Santa Fe

8

What is the capital of Oklahoma?

Oklahoma City

9

What is the capital of Texas?

Austin

10

Name the state in red.

Arizona

11

Name the state in red.

New Mexico

12

Name the state in red.

Texas

13

Name the state in red.

Oklahoma