Speak 10 Flashcards Preview

話國語 > Speak 10 > Flashcards

Flashcards in Speak 10 Deck (21):
1

unfathomable
unimaginable

不可思議/不可思议
bù kě sī yì

2

fatal
deadly
(Adj)

致命
zhì mìng

3

Boring

沒勁/没劲
méi jìn

4

Wouldn't it
How couldn't
Isn't this...
Isn't S just...

豈不是/岂不是
qǐ bu shì

5

Creative
Creativity

創意/创意
chuàng yì

6

Get out of here!

趕出來/赶出来
gǎn chū lái

7

It's a long story...

說來話長/说来话长
shūo lái huà cháng

8

from this time on

從此/从此
cóng cǐ

9

it would be better to

倒不如
dào bù rú

10

nonsense

胡说
hú shūo

11

Forget about it
Drop it

拉倒
lā dǎo

12

later
wait a minute

回頭/回头
húi tóu

13

Much less
Let alone

何況/何况
hé kuàng

14

to miss
(train, opportunity)

錯過/错过
cùo gùo

15

loss
damage
(nouns)

損失/损失
sǔn shī

16

to lose

失去
shī qù

17

with
to rely on

憑借/凭借
píng jiè

18

practical jokes
to play practical jokes

惡作劇/恶作剧
è zùo jù

19

must have
bound to
to be sure to

必定
bì dìng

20

range
scope
limit
extent

範圍/范围
fàn wéi

21

Extremely
(Adv)

相當/相当
xiāng dāng