Spelling Bee Japanese Flashcards Preview

Spelling Bee > Spelling Bee Japanese > Flashcards

Flashcards in Spelling Bee Japanese Deck (40):
1

ninja

...

1

sushi

...

2

tofu

...

3

shogun

...

4

honcho

...

5

karate

...

6

samurai

...

7

teriyaki

...

8

sashimi

...

9

tsunami

...

10

haiku

...

11

futon

...

12

mikado

...

13

hibachi

...

14

origami

...

15

geisha

...

16

wasabi

...

17

ramen

...

18

kudzu

...

19

banzai

...

20

tycoon

...

21

sumo

...

22

koan

...

23

satori

...

24

tatami

...

25

kami

...

26

sukiyaki

...

27

kuruma

...

28

Meiji

...

29

Romaji

...

30

odori

...

31

miso

...

32

Kabuki

...

33

geta

...

34

sayonara

...

35

karaoke

...

36

nisei

...

37

sansei

...

38

issei

...

39

kibei

...