Standing Postures Flashcards Preview

Anatomy Of Yoga > Standing Postures > Flashcards

Flashcards in Standing Postures Deck (18)
Loading flashcards...
1

Mountain pose

Tadasana (Tas-dahs-anna)

2

Equal standing prayer pose

Samasthiti

3

Chair pose (awkward pose)

Utkatasana (Ut-kah-Tah-Sanna)

4

Standing forward bend (hands on floor)

Uttanasana (oot-ann-ahs-anna)

5

Extended hand-toe pose (forwards)

Utthita Hasta Padangusthasana
(Oo-tee-Tah hasta pad-an-goosh-Tahs-Anna)

6

Tree pose

Vrksasana (vrik-shahs-Anna)

7

Eagle pose

Garudasana (gah-rue-dahs-Anna)

8

King of the dancers

Natarajasana (not-ah-raj-ahs-Anna)

9

Warrior I

Virabhadrasana I (veer-ah-bah-drahs-Anna)

10

Warrior II

Virabhadrasana II

11

Warrior III

Virabhadrasana III

12

Extended side angle pose

Utthita Parsvakonasana (ooh-tee-tah parsh-vah -cone-ahs-Anna)

13

Revolved side angle pose

Parivrtta Baddha Parsvakonasana (par-eevrita bah-da parsh-Vak-cone- asana)

14

Extended triangle pose

Utthita Trikonasana (ooteetah trikconeasana)

15

Revolved triangle pose

Parivrtta Trikonasana

16

Inserted side stretch
(Variation with hands in Namaskar)

Parsvottanasana (parshvotahnahsana)

17

Wide forward bend

Prasarita Padottanasana (Pra-sa-ree-tah pah-doh-tahn-ahsanna)

18

Squat (sitting down pose)

Upaveasana (o-pah-VE-shah-sanna)