Strana 3 Flashcards Preview

Trgovačko pravo > Strana 3 > Flashcards

Flashcards in Strana 3 Deck (23):
1

Prava iz nematerijalizirane dionice stječu se:

Prijepisom s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira na temelju valjanog pravnog posla

2

Članove prve uprave dioničkog društva imenuje:

Prvi nadzorni odbor (Nadzorni (upravni) odbor imenuje
članove prve uprave (zvršne direktore))

3

Prije upisa društva u sudski registar mora se, ako se ulozi uplaćuju u novcu uplatiti:

Četvrtina nominalnog iznosa svake dionice

4

Prema izvršnim direktorima društva, društvo zastupa

Upravni odbor ( Upravni odbor vodi društvo, postavlja
osnove za obavljanje predmeta poslovanja, nadzire vođenje
poslova i zastupa društvo
)

5

Javni poziv (prospekt) je:

Poziv na upis dionica ( Poziv za upis dionica koje nisu
preuzete od osnivača društva – prilikom sukcesivnog
osnivanja društva)

6

Zaokružite netočnu tvrdnju:

Podružnica je poslovna jedinica trgovačkog društva odvojena od njegova sjedišta, s pravnom
osobnošću( Podružnica nije pravna osoba
)

7

Preddruštvo:

Je privremena obveznopravna zajednica s ciljem upisa željenog društva u sudski registar

8

Pojedinačna prokura nije takva prokura kod koje društvo daje prokuru:

Za jedan pojedinacni posao

9

Nije točna tvrdnja da skupština društva s ograničenom odgovornošću može valjano odlučivati:

Ako su na njoj nazočni članovi društva koji čine najmanje 1/20 temeljnog kapitala

10

Dobit se u javnom trgovačkom društvu dijeli temeljem načela:

Kapitalnog i personalnog načela
( 33% kapitalno 66% personalno
)

11

Vodi poslove d.o.o i zastupa društvo:

Uprava

12

Dionica koja svojem imatelju daje pravo da pored određene dividende naplati i dividendu koja
pripada imateljima redovnih dionica zove se:

Participativna povlaštena dionica

13

Dionica koja svojim imateljima daje pravo naplate kumuliranih neisplaćenih dividendi prije
isplate dividende imateljima redovnih dionica naziva se:

Kumulativna povlaštena dionica

14

Dionice zabilježene elektronskim zapisom na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom
sustavu središnje depozitarne agencije nazivaju se:

Nematerijalizirane dionice

15

Statut društva ne mora sadržavati:

Način rada glavne skupštine

16

Osnivanje dioničkog društva na način da osnivači osnivaju društvo preuzimanjem svih dionica
društva, usvajaju i potpisuju statut te daju izjavu da osnivaju dioničko društvo zove se:

Simultano osnivanje

17

Ako ulozi u temeljni kapital dioničkog društva nisu plaćeni u cjelini ili nisu uplaćeni za sve
dionice u istome omjeru, dioničari sudjeluju u podjeli dobiti:

U omjeru onoga sto su uplatili

18

Najveći broj članova nadzornog odbora određen ZTD-om ovisi o:

Visini temeljnog kapitala

19

Prospekt se objavljuje:

Pri sukcesivnom osnivanju

20

Manjinska prava u dioničkom društvu uživaju dioničari s:

S 5% dionica

21

. Glede članova u gospodarskom interesnom udruženju nije točno da:

O primanju novog člana odlučuju svi članovi udruženja većinom glasova

22

Skupštinu d.o.o. ne može sazvati:

Nadzorni odbor

23

Temeljni kapital d.o.o. podijeljen je na:

Temeljne uloge