Strong verb past tense conjugation 3 Flashcards Preview

Hebrew > Strong verb past tense conjugation 3 > Flashcards

Flashcards in Strong verb past tense conjugation 3 Deck (20)
Loading flashcards...
1

קנה

(קונה) קניתי, קנית, קנית, קנה, קנתה, קנינו, קניתם, קניתן, קנו

2

רצה

רציתי, רצית, רצית, רצה, רצתה, רצינו, רציתם, רציתן, רצו

3

פנה

(פונה) פניתי, פנית, פנית, פנה, פנתה, פנינו, פניתם, פניתן, פנו

4

שתה

שתיתי, שתית, שתית, שתה, שתתה, שתינו, שתיתם, שתיתן, שתו

5

חלה

(חולה) חליתי, חלית, חלית, חלה, חלתה, חלינו, חליתם, חליתן, חלו

6

עלה

(עולה) עליתי, עלית, עלית, עלה, עלתה, עלינו, עליתם, עליתן, עלו

7

ראה

(רואה) ראיתי, ראית, ראית, ראה, ראתה, ראינו, ראיתם, ראיתן, ראו

8

ענה

(עונה) עניתי, ענית, ענית, ענה, ענתה, ענינו, עניתם, עניתן, ענו

9

היי

הייתי, היית, היית, הוא היה, היא הייתה, הייתם, הייתן, הם/ן הין

10

קונה

קנה

11

אני קונה

קניתי

12

אתה קונה

קנית

13

את קונה

קנית

14

הוא קונה

הוא קנה

15

היא קונה

היא קנתה

16

אנחנו קונים

קנינו

17

אתם קונים

קניתם

18

אתן קונות

קניתן

19

הם קונים

הם קנינו

20

הן קונות

הן קנינו