Tenses Flashcards Preview

Mongolian > Tenses > Flashcards

Flashcards in Tenses Deck (16):
0

Known past positive and negative and examples - did / didn't

S.O.V + сан (did) eg. Тэр ходоо явсан
S.O.V + аагYй eg. Дарга ирээгYй юY?

1

Recent past plus examples - have just / haven't just

S.O.V + лаа eg. Би сая мэдлээ
S.O.V + сангYй eg. Чи хаанаас ирев? / ирсэнгYи вэ?

2

Unknown past and examples

S.O.V + ж eg. утсаа мартаж
S.O.V + аагүй байна eg. чиний тухай ээж мэдчихээгүй байна

3

Continuous past - I was / wasn't plus examples

S.O.V + ж + байсан (pronounced jessan) eg. би өмнө н энэ тухай сонцаж байсан
S.O.V + ж + байгаагүй (jeggagoey) eg. тэр үед би сурч байгаагүй

5

Simple continuous past - I used to / used to not

S.O.V + даг байсан eg. чи оютан байхдаа ном их уншдаг байсан уу?
S.O.V + даггүй байсан

6

Simple future - will / will not

S.O.V + на eg. төгрөгийн ханш өснө
S.O.V + xгүй eg. өсөхгүй

7

Near future - soon will / soon will not

S.O.V + гэж байна eg. би маргаш ажиллах гэж байна
S.O.V + гээ гүй байна

8

Future statement - will be / will not be

S.O.V + болно eg. би ажиллах болно
S.O.V + гүй болно eg. би ажиллахгүй болно

9

Future continuous - will still be / will still not be

S.O.V + саар байх болно eg. би ажилласаар байх болно
S.O.V + гүй л байх болно eg. би ажиллахгүй л байх болно

10

Present simple tense - can see

S.O.V + ж байна
S.O.V + аагүй байна

11

Present simple tense - cannot see

S.O.V + ж байгаа

12

Present (still happening) - can see

S.O.V + саар байна
S.O.V + ж л байна

13

Present (still happening) - cannot see

S.O.V + саар байгаа eg. австралид байсаар байгаа
S.O.V + ж л байгаа eg. австралид байж л байгаа

14

Present continuous

S.O.V + ж байгаа байх (pronounced jegga байх)

15

Cannot (for a while / been for a continuous period) do something (impossible due to circumstance)

S.O.V + хгүй байна

16

don't pay attention / ignore it

битгий тоогоорой