Thai Consonants letters Flashcards Preview

Thai Language > Thai Consonants letters > Flashcards

Flashcards in Thai Consonants letters Deck (44):
1

Gor Gài

2

Kör Kài

3

Kör Kùad

4

Kor Kwaay

5

Kor Ko'n

6

Kor Rá Kung

7

Ngor Nguu

8

Jor Jaan

9

Chör Chìng

10

Chor Cháang

11

Sor Sô

12

Chor Ga Cher

13

Yor Yïng

14

Dor Chá Dàa

15

Dtor Bpà dtùk

16

Tör Täan

17

Tor Mo'n-to

18

Tor Pûu Tâo

19

Nor Naen

20

Dor Dè'k

21

Dtor Dtào

22

Tör Töong

23

Tor Tá-häan

24

Tor To'ng

25

Nor Nüu

26

Bor Bai-mái

27

Bpor Bplaa

28

Pör Pûeng

29

För Fäa

30

Por Paan

31

For Fun

32

Por Süm-pao

33

Mor Máa

34

Yor Yúk

35

Ror Ruea

36

Lor Ling

37

Wor Wäen

38

Sör Säa-laa

39

Sör Rue-sëe

40

Sör Süea

41

Hör Hèeb

42

Lor Jù-Laa

43

Or Àang

44

Hor Nó'k~hûuk