The Lords Prayer Flashcards Preview

Nepali Language Script > The Lords Prayer > Flashcards

Flashcards in The Lords Prayer Deck (5):
0

Mathew 6v9
Pray then in this way: our father in heaven, hallowed be your name.

मत्ती ६ः९
तर तिमीहरुचाहिं यस किसिमले प्रार्थना गरः 'हे हाम्रा पिता, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईंको नाउँ पवित्र होस्।

1

Matthew 6v10
Your kingdom come. Your will be done, on earth as it is in heaven.

मत्ती ६:१०
तपाईंको राच्य आओस्। तपाईंको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ, त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस्।

2

Matthew 6v11
Give us this day our daily bread.

मत्ती ६:११
हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्।

3

Matthew 6v12
And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.

मत्ती ६:१२
हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले आफ्नना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं।

4

Matthew 6v13
And do not bring us to the time of trial, but rescue us from the evil one. [For the kingdom and the power and the glory are yours forever. Amen.]

मत्ती ६:१३
हामीलाई परीक्षम पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्। [किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदासर्वदा तपाईंकै हुन्, आमिन।]