Theme 1: How to greet a person Flashcards Preview

Sesotho (Basic Conversational @UFS) > Theme 1: How to greet a person > Flashcards

Flashcards in Theme 1: How to greet a person Deck (72):
1

Good day, Sir.

Dumela, ntate.
Dumela, monghadi. (formal)

2

Good day, Madam.

Dumela, mme.
Dumela, mofumahadi. (formal)

3

How are you? (singular)

Le kae?
O kae?
O phela jwang?

4

I am fine thanks, and you?

Ke teng, wena o kae?
Ke phela hantle, wena o phela jwang?
Ke teng, ha ke tsebe wena?

5

I am also well, thank you.

Le nna ke teng.
Le nna ke phela hantle.
Hamonate!

6

I am not doing well.

Ha ke phele hantle.

7

What is your name?

Lebitso la hao ke mang?
Lebitso la hao o mang?

8

My name is....

Lebitso la ka ke......

9

What is your surname?

Fane ya hao ke mang?
Fane ya hao o mang?

10

My surname is......

Fane ya ka ke......

11

Pleased to meet you.

Ke thabela ho o tseba.

12

It's a pleasure.

Ke hantle.
Ke thabo.

13

Where do you live?

O dula kae?

14

I live in Bloemfontein.

Ke dula Bloemfontein.

15

What is your address?

Aterese ya hao ke mang?

16

My address is Bloemfontein.

Aterese ya ka ke Bloemfontein.

17

Good bye.
Keep well.
Stay well.
Stay in peace. (to one person)

Sala hantle.
Sala ka kgotso.

18

Go well.
Go in peace. (to one person)

Tsamaya hantle.
Tsamaya ka kgotso.

19

Ride well.
Ride in peace.

Palama hantle.
Palama ka kgotso.

20

Thank you.

Ke a leboha.
Ke a tankisa.

21

Good day, Sirs.

Dumelang, bontate.

22

man

men

monna

banna

23

woman

women

mosadi

basadi

24

father

fathers

ntate

bontate

25

mother

mothers

mme

bomme

26

sir (formal)

sirs (formal)

monghadi

benghadi

27

madam (formal)

madams (formal)

mofumahadi

mafumahadi

28

ladies and gentlemen

bomme le bontate

29

miss

miss (plural)

mofumahatsana

mafumahatsana

30

teacher


teachers

mosuwe
titjhere

mesuwe
dititjhere / matitjhere

31

schoolmistress (female teacher)


schoolmistresses (female teachers)

mosuwetsana
mmistrese

mesuwetsana
dimmistrese / mammistrese

32

elder brotherelder brothers

aubuti
abuti
moholwane

boaubuti
boabuti
baholwane

33

younger brother


younger brothers

moena
nnake

baena
bonnake

34

elder sister

elder sisters

ausi

boausi

35

younger sister

younger sisters

nnake

bonnake

36

boy

boys

moshemane

bashemane

37

girl

girls

ngwanana

banana

38

son

sons

mora

bara

39

daughter

daughters

moradi

baradi

40

daughter in law


daughters in law

ngwetsi
makoti

dingwetsi
bomakoti

41

son in law

sons in law

mokgwenyana

bakgwenyana

42

uncle

uncles

malome

bomalome

43

cousin

cousins

motswala

bomotswala

44

aunt

aunts

rakgadi

borakgadi

45

grandfather

grandfathers

ntatemoholo

bontatemoholo

46

grandmother

grandmothers

nkgono

bonkgono

47

parent

parents

motswadi

batswadi

48

child

children

ngwana

bana

49

doctor

doctors

ngaka

dingaka

50

I

ke, nna ke

51

You and I.

Nna le wena.

52

I know him / her.

Ke a mo tseba.
Nna ke a mo tseba.

53

It is not me.

Hase nna.

54

you (singular)

you (plural)

o, wena o

le, lona le

55

It is you.

Ke wena.

56

we

re, rona re

57

they

ba, bona ba

58

He / she is hungry.

O lapile.

59

Where is Thabo?

Thabo o kae?

60

She helps her.

O a mo thusa.

61

It is a book.

Ke buka.

62

It belongs to me.

Ke ya ka.

63

They are coming.

Ba a tla.

64

We help them quickly.

Re ba thusa kapele.

65

You (pl.) help the man.

Le thusa monna.

66

You (pl.) listen well.

Le mamela hantle.

67

We bring the food.

Re tlisa dijo.

68

We read a book.

Re bala buka.

69

who?

mang?

70

what?

eng?

71

work (verb)

sebetsa

72

work (noun)

mosebetsi