Tidigare endokrinduggor Flashcards Preview

Klinisk medicin 2 > Tidigare endokrinduggor > Flashcards

Flashcards in Tidigare endokrinduggor Deck (84)
1

Patient med terapiresistent hypertoni och substitutionskrävande hypokalemi. Vilka av följande diagnoser bör
övervägas?

1. Hypokortisolism, hyperaldosteronism
X. Hyperkortisolism, hypoaldosteronism
2. Hyperkortisolism, hyperaldosteronism

2. Hyperkortisolism, hyperaldosteronism

2

Medullär tyroideacancer är en del av följande syndrom:

1. Multipel endokrin neoplasi typ 1
X. Multipel endokrin neoplasi typ 2A & 2B
2. Neurofibromatos typ 1

X. Multipel endokrin neoplasi typ 2A & 2B.

3

Inkretinbehandling vid diabetes, vad är korrekt av följande?

1. Fungerar lika bra vid både typ 1 och typ 2
X. Effektiv postprandiell sänkning av p-glukos men med hypoglykemirisk
2. Ger en viktreduktion

2. Ger en viktreduktion

4

En trauma-CT visar som bifynd en 4,5 cm stor vänstersidig binjuretumör. Ett alternativ är helt felaktigt nedan, vilket?

1. Utföra en cytologpunktion.
X. Mäta Katekolaminer i urinen.
2. Sätta upp patienten för operation om 1 månad.

1. Utföra en cytologpunktion.

5

Du träffar Nina som jourhavande, Nina har nyss kommit hem från Grekland och har lågt blodtryck, buksmärtor samt högt kalium, lågt natrium samt en kreatininstegring. Noggrann som du är så noterar du en avvikande lite mörk pigmentering i handflatorna. Första åtgärd?

1. Kontrollerar S-Cortisol, P-ACTH samt 21-OH antikroppar och inväntar svar.
X Beställer lågdos Synachtentest akut!
2. Ger 100mg Solucortef iv samt tar ett provrör för senare analys av S-Cortisol och P-ACTH.

2. Ger 100mg Solucortef iv samt tar ett provrör för senare analys av S-Cortisol och P-ACTH.

6

En patient med Graves toxikos och endokrin oftalmopati ska opereras. Vilken operation bör man göra?

1. Hemityroidektomi
X. Hemityroidektomi och resektion på andra sidan
2. Total tyroidektomi

2. Total tyroidektomi

7

MODY innebär?

1. Monogenetisk rubbning som ger typ 2 diabetes hos yngre
X. En ovanlig typ av Endokrin pankreastumör
2. En autoimmun diabetes typ 1 med långsam smygande debut hos medelålders och äldre (t ex Theresa May från U.K!)

1. Monogenetisk rubbning som ger typ 2 diabetes hos yngre

8

Vanligaste hormonproducerande hypofystumören?

1. Akromegali
X. Prolaktinom
2. Non-functioning

X. Prolaktinom

9

En 30-årig kvinna som ammar sitt första barn söker dig på mottagningen. Hon har sedan halva graviditeten känt en
knölighet lateralt i höger bröst, nu tycker hon att den har vuxit och ömmar. Du känner möjligen en resistens, men tycker det är svårbedömt. Vad göra?

1. Lugnande besked, alla har ömmande knöliga bröst under amning
X. Sannolikt mjölkstockning/mastit. Remiss till amningsmottagningen.
2. Beställer mammografi och cytologi för att utesluta bröstcancer

2. Beställer mammografi och cytologi för att utesluta bröstcancer

10

LEADER studien med liraglutide (Victoza®) som presenterades 2016 är oerhört viktig inom diabetes. Vad är FALSKT?

1. Man såg en signifikant ökad risk för död av icke kardiovaskulär orsak.
X. Studien visade en signifikant reducerad förekomst vad gäller sammansatt parameter med kardiovaskulär död, icke fatal hjärtinfarkt samt icke fatal stroke.
2. Denna studie är den första ”hårda endpointstudien” inom inkretingrupppen där man kan notera kardiovaskulära fördelar.

1. Man såg en signifikant ökad risk för död av icke kardiovaskulär orsak.

11

76-årig kvinna med tablettbehandlad Diabetes inkommer starkt medtagen till akuten. Helt orkeslös, sängbunden och kräkningar. S-Na 153. P-Ca 4,05. P-glukos 8 mmol/L. Vilken blir din initiala behandling?

1. Bifosfonat infusion
X. Isoton Natriumklorid infusion
2. Fasta och vätskerestriktion

X. Isoton Natriumklorid infusion

12

Hur skiljer man på psykogen polydipsi och diabetes insipidus?

1. Diabetes insipidus har alltid större urinmängder
X. Ger koksaltdropp och följer plasma- och urinosmolalitet
2. Törstprov och följer plasma- och urinosmolalitet

2. Törstprov och följer plasma- och urinosmolalitet.

13

En 20-årig kvinna från Tibet kommer till Sverige. Efter ca 6 månader söker hon pga rastlöshet, oro,
hjärtklappning. Du noterar en förstorad tyroidea i ditt status. Vad är den troligaste orsaken?

1. Toxisk nodös struma
X. Jodutlöst tyreotoxikos
2. Toxiskt adenom

X. Jodutlöst tyreotoxikos

14

En 35-årig man med en solitär knöl i höger tyreoidea ska opereras. Cytologin har visat ”follikulära celler”.
Vilken operation gör du?

1. Total tyroidektomi
X. Öppet px
2. Diagnostisk hemityroidektomi höger

2. Diagnostisk hemityroidektomi höger.

15

Vid FHH förekommer mutationer i en speciell gen, vilken?

1. Meningenen
X. Kalciumreceptorgenen
2. Retgenen

X. Kalciumreceptorgenen

16

Vad är korrekt anågende diabetesstudierna UKPDS (metformin-armen), LEADER (liraglutide) samt EMPA-REG (empagliflozin)?

1. Samtliga tre studier undersöker kardiovaskulära effekter efter mångårig typ 2 diabetes.
X. Alla dessa studier visar en reducerad Kardiovaskulär död i aktiv behandlingsarm.
2. Ingen av dessa studier kunde visa mikrovaskulära vinster (ögon, njurar).

X. Alla dessa studier visar en reducerad Kardiovaskulär död i aktiv behandlingsarm.

17

Hur ser biokemin ut vid primär aldosteronism?

1. s-Na högt, s-K lågt, s-aldosteron högt, s-renin högt
X. s-Na lågt, s-K lågt, s-aldosteron högt, s-renin lågt
2. s-Na normalt, s-K lågt, s-aldosterin högt, s-renin lågt

2. s-Na normalt, s-K lågt, s-aldosterin högt, s-renin lågt

18

Vilket prov tar du för att följa upp en patient som blivit opererad för medullär tyroideacancer?

1. Calcitonin i serum
X. Metanefriner i serum
2. Tyreoglobulin i serum

1. Calcitonin i serum

19

En 47-årig man inkommer med okontrollerad hypertoni. En 24-h urin katekolamin-mätning visar en signifikant förhöjt adrenalin nivå. Efterföljande CT visar en 2 cm förändring i den högra binjuren. Vad görs näst?

1. Omedelbar adrenalektomi.
X. Förberedelse med alfa-blockad följt av adrenalektomi
2. Trippel antihypertensiv behandling (inklusive beta-blockad), följt av adrenal vensampling.

X. Förberedelse med alfa-blockad följt av adrenalektomi.

20

I vilken typ av tyroideacancer är finnålsaspiration oförmögen att tillförlitligt skilja de atypiska cellerna av invasiv adenocarcinom från sin motsvarighet benign adenom?

1. Papillär tyroideacancer.
X. Follikulär tyroideacancer.
2. Medullär tyroideacancer.

X. Follikulär tyroideacancer.

21

Typ 1 diabetes med dålig metabol kontroll sedan ett decennium och söker nu pga entydlig lokaliserad rodnad och värmeökning på fotryggen, inget synligt sår och ett normalt vadstatus. Vidare CRP och FDD utan anmärkning, inget trauma. Mest korrekt åtgärd här?

1. Trolig djup sårinfektion, ge antibiotika, odla. X. Misstänkt Charcotfot, beställ slätröntgen och anlägg gips.
2. Djup ventrombos sannolik, beställ flebografi!

X. Misstänkt Charcotfot, beställ slätröntgen och anlägg gips.

22

En kollega berättar för dig att patienten han hade nyss på mottagningen för en kontroll efter total tyreoidektomi
av papillär tyreoideacancer hade genomgått thyrogenstimulerad tyreoglobulinmätning. Vad är thyrogen?

1. T3
X. TSH
2. Tyreoglobulinantikroppar

X. TSH

23

Vilken av följande tumörer har sämst prognos?

1. Papillär tyroideacancer
X. Medullär tyroideacancer
2. Anaplastisk tyroideacancer

2. Anaplastisk tyroideacancer

24

SGLT-2 hämmare, vad är FALSKT?

1. Ingen reduktion av kardiovaskulär dödlighet enligt EMPA-REG.
X. Ger en ökad utsöndring av glukos i urinen, biverkan genital candida.
2. Låg risk för hypoglykemi och en viktreduktion kring 2 kg i studier.

1. Ingen reduktion av kardiovaskulär dödlighet enligt EMPA-REG.

25

En 45-årig man kommer in på akuten pga en T-olycka. Trauma-CT visar inte några skador, däremot en 7.0 cm vänstersidig binjure förändring, utan tecken på metastaserad sjukdom. Efterföljande hormon-screening är negativ. Vilken är den lämpligaste nästa steg för denna patient?

1. Finnålsaspiration från förändringen.
X. Observation med seriella datortomografier. 2. Kirurgisk resektion.

2. Kirurgisk resektion.

26

Acanthosis Nigricans är en hudmanifestation som främst är associerad med ett av följande tillstånd, vilket?

1. Mb Wilson
X. Mb Addison
2. Typ 2 Diabetes mellitus

2. Typ 2 Diabetes mellitus

27

Gränsvärde för osteoporos enligt dexamätning?

1. -1.0 s.d.
X. -2.0 s.d.
2. -2.5 s.d.

2. -2.5 s.d.

28

På sjukhuset är det mycket att göra, du träffar här fru Rut som firar sin 92:a födelsedag nu under maj månad. Hon sökte pga nedsatt allmäntillstånd och trötthet. Man fann vid inkomsten igår ett lågt S-Na, låg S-osmolalitet samt en relativt hög urin-osmolalitet. Kreatinin normalt liksom Hb. Inga ödem och normalfuktade slemhinnor. Hon har under natten fått en liter isoton koksalt men mår lika dåligt och S-Na är i princip status quo liksom s-osmolaliteten.
Lämpligaste åtgärd?

1. Vätskekarens, misstänkt SIADH-syndrom.
X. Misstänkt diabetes insipidus, du ordinerar Minirin (ADH)® peroralt eller via nässpray.
2. Deydrering som kräver hyperton NaCl vilket du ordinerar.

1. Vätskekarens, misstänkt SIADH-syndrom.

29

Nackdel med insulinpump?

1. Får ta högre insulindoser
X. Ökad risk för hypoglykemi
2. Ökad risk för ketoacidos

2. Ökad risk för ketoacidos

30

En 75-årig kvinna med bilateral multinodös struma sedan många år uppvisar följande prover: T4 19, TSH 0,01 Vilken är den troligaste diagnosen?

1. Graves toxikos
X. Toxisk nodös struma
2. Atoxisk multinodös struma

X. Toxisk nodös struma

31

Andrahandsbehandling vid typ 2 diabetes ENLIGT SOCIALSTYRELSEN?

1. SGLT-2 hämmare t ex emapgliglozin (Jardiance®)
X. SU-preparat typ Glipizid (Mindiab®)
2. Oralt inkretinpreparat t ex sitagliptin (Januvia®)

X. SU-preparat typ Glipizid (Mindiab®).

32

Vilket ENSKILT screeningtest (om man måste välja endast ett prov) används lämpligen vid misstänkt primär hypertyreos?

1. T3
X. TSH
2. TPO-ak

X. TSH

33

Vilket alternativ är rätt avseende vad som I SIG är en egen operationsindikation för primär HPT?

1. Albumin-korrigerat s-kalcium >2.50 mmol/l; bentäthet < 2 SD under köns-och åldersmatchad kontroll; ålder < 50 år
X. Albumin-korrigerat s-kalcium > 2.75 mmol/l; bentäthet < 2 SD under köns- och åldersmatchad kontroll; ålder < 50 år
2. Fynd av adenom på ultraljud; ålder < 50 år; albumin-korrigerat s-kalcium > 2.75 mmol/l

X. Albumin-korrigerat s-kalcium > 2.75 mmol/l; bentäthet < 2 SD under köns- och åldersmatchad kontroll; ålder < 50 år

34

En man med impotensproblem och gynekomasti klagar också över nedsatt libido. Provtagning visar lågt S-
Testosteron på 6 (11-28) och likaså låga nivåer av LH samt FSH. SHBG normalt. Din nästa åtgärd?

1. Spermieanalys
X. Kromosomanalys, Klinefelter 46XXY?
2. Kontroll S-Prolaktin, hypofysutredning

2. Kontroll S-Prolaktin, hypofysutredning.

35

Hur screenas lämpligast ett misstänkt Cushings syndrom primärt (bäst av dessa tre olika alternativ)?

1. S-Kortisol på morgonen
X. Saliv-kortisol midnatt
2. Lågdos Synathentest

X. Saliv-kortisol midnatt.

36

Vilka av följande rubbningar ses klassiskt vid artärgas i samband med en diabetisk ketoacidos?

1. Högt Hco3-, lågt pH och högt Kalium initialt X. Lågt Hco3-, lågt pH och högt Kalium initialt 2. Lågt Hco3-, lågt pH och lågt Kalium initialt

X. Lågt Hco3-, lågt pH och högt Kalium initialt.

37

Du misstänker Cushing syndrom och konstaterar en tydlig hyperkortisolism med högt urinkortisol, ingen hämning vid dexahämningstest samt även högt midnattsvärde vid salivkortisolkurva, nästa steg här?

1. MRT hypofys
X. ACTH
2. CT Binjurar inklusive HU-beräkning

X. ACTH

38

Den triad av symptom som kännetecknar insulinom utgörs av A) neuromuskulära symptom betingade av hypoglykemi, B) uppmätt hypoglykemi i samband med detta SAMT:

1. Reversering av symptom vid administrering av glukagon
X. Reversering av symptom vid administrering av glukos
2. Reversering av symptom vid administrering av adrenalin

X. Reversering av symptom vid administrering av glukos

39

En lång och gänglig tvåbarnsfader på 35-år söker för nedsatt libido och impotens, du konstaterar små testiklar, högt FSH/LH samt ett lågt testosteron kring 8 (gråzon 8-12) – vad är mest korrekt?

1. Trolig hypofysinsufficicens, synfält enligt Donders och beställ genast MRT hypofys
X. Kromosomtest (att fundera på om han är fader till barnen?)
2. Troligen fysiologiskt fenomen, expektans med nya prover om tre månader. Livsstilsråd!

X. Kromosomtest (att fundera på om han är fader till barnen?)

40

Vilket är förstahandsbehandlingen vid typ 2 diabetes?

1. Metformin
X. Sulfonylurea
2. Metformin och SU!

X. Sulfonylurea

41

Vad är rätt om MEN1?

1. Vanligaste tumören hos dessa patienter är binjurebarktumör
X. Den tidigaste manifestationen är oftast primär hyperparatyreoidism
2. Den tidigaste manifestationen är oftast medullär tyreoideacancer

X. Den tidigaste manifestationen är oftast primär hyperparatyreoidism

42

Primär Osteoporos och behandling med Prolia® (Denosumab), vad är korrekt?

1. Prolia® är ett så kallat bisfosfonat som hämmar den osteoklastmedierade benresorptionen.
X. Prolia® får inte ges till patienter med lätt – måttligt nedsatt njurfunktion
2. Prolia® är en monoklonal antikropp som hämmar RANKL vilket i sin tur hämmar osteoklasterna.

2. Prolia® är en monoklonal antikropp som hämmar RANKL vilket i sin tur hämmar osteoklasterna.

43

Hur ställa in basinsulinet? Mest korrekt?

1. Efter postprandiellt (efter måltid) p-glukos
X. Efter fasteglukos
2. Efter HbA1c

X. Efter fasteglukos.

44

SIADH, vad är korrekt av följande?

1. För mycket vatten i kroppen relativt salt
X. Brist på NaCl
2. ADH-brist

1. För mycket vatten i kroppen relativt salt.

45

Behandling vid Endokrin ofthalmotpati av mer uttalad grad? Mest korrekt?

1. Finns endast ögondroppar av typen tårersättning
X. Somatostatinanalog sc
2. Prednisolon per os

2. Prednisolon per os

46

Traditionell kontinuerlig mätning av vävnadsglukos (CGM) – vad är sant?

1. En ökad precision jämfört med kapillärt glukos.
X. Kräver ingen kalibrering med kapillärt prov.
2. Ger en fördröjning med 5-15 minuter jämfört med ett kapillärt p-glukos men trendpilar.

2. Ger en fördröjning med 5-15 minuter jämfört med ett kapillärt p-glukos men trendpilar.

47

Vilken av följande patienter har Primär Hyperparathyroidism?

1. P-Calcium 2,7 mmol/l och P-PTH 2,0 pmol/l X. P-Calcium 2,7 mmol/l och P-PTH 6,9 (ref 1,1-6,9 pmol/l)
2. P-Calcium 2,4 mmol/l och P-PTH 10 pmol/l

X. P-Calcium 2,7 mmol/l och P-PTH 6,9 (ref 1,1-6,9 pmol/l)

48

Primär behandling vid SIADH?

1. Koksaltdropp
X. Vätskekarens
2. Somatostatinanalog

X. Vätskekarens

49

93 årig kvinna med snabbväxande resistens över tyroidea bilateralt. Successivt tilltagande heshet och rodnad i huden. Vilken diagnos måste du misstänka?

1. Lymfom i tyeoidea
X. Medullär tyreoideacancer
2. Anaplastisk cancer

2. Anaplastisk cancer

50

En tidigare frisk man som inkommer med sepsis har följande thyrprover: TSH och fT4 ua och ett lågt T3. Mest trolig diagnos?

1. Labfel
X. Begynnande hypothyreos av oklar genes.
2. Lågt T3-syndrom

2. Lågt T3-syndrom

51

En patient har opererats för Graves toxikos dagen innan. Vilka komplikationer är du rädd för kan ha inträffat, och som du bör kolla upp?

1. Blödning
X. Hypoparatyreoidism / skada på n. laryngeus recurrens / skada på n. laryngeus superior
2. Alla ovanstående

2. Alla ovanstående

52

En 45-årig kvinna söker på VC pga ett halvt års bekymmer med sårighet på vänster mamill. Hon brukar använda
hydrokortison och då blir det bättre, men när hon slutar kommer besvären tillbaka. Du kan inte känna några knölar
i hennes bröst, men ser en hudförändring 2 cm i diameter. Vilka diagnos är mest sannolik?

1. Inflammatorisk bröstcancer
X. Pagets disease of the nipple
2. Eksem

X. Pagets disease of the nipple

53

Subkutan insulinpump, vilket alternativ är mest korrekt?

1. Kräver ingen systematisk egentestning av p-glukos
X. Särskild indikation är upprepad svår ketoacidos
2. Laddas med endast direktverkande insulin

2. Laddas med endast direktverkande insulin.

54

Vilken skintigrafi bör du göra om du senare vill kunna genomföra en minimalinvasiv paratyroideaoperation?

1. Technetiumskintigrafi
X. Oktreotidskintigrafi
2. Sestamibiskintigrafi

2. Sestamibiskintigrafi

55

Vilken gen är rubbad på en kvinna som drabbats av primär HPT, multipla ulcus och som inte blivit med barn trots flera års försök?

1. Retgenen
X. Kalciumreceptorgenen
2. Meningenen

2. Meningenen

56

Du får att cytologisvar från en punktion av en tyreoideaknöl, som upptäckts ca 6 månader tidigare och därefter vuxit långsamt som säger: ”Nukleära inklusioner, mattglaskärnor. Kärnträngsel."
Vilken diagnos misstänker du?

1. Papillär tyreoideacancer
X. Anaplastisk tyreoideacancer
2. Follikulär cancer

1. Papillär tyreoideacancer

57

Vid en datortomografi för en misstänkt lungemboli upptäcktes en förstorad vänster binjure som var 3 cm stor. Vilket prov kan du ta för att se om det kan vara en funktionell barktumör?

1. Dexametasonhämningstest
X. Katekolaminer i urin
2. Datortomografi med och utan kontrast

1. Dexametasonhämningstest

58

En överläkare ber dig kontrollera kalciumstatus på en patient som genomgått en total paratyreoidektomi med
autotransplantation. Vad betyder det? Vilken operation är utförd?

1. Alla 4 paratyreoideakörtlarna är borttagna och den minsta autotransplanterad till m. brachioradialis på den icke- dominanta armen.
X. Alla 4 paratyreoideakörtlarna är borttagna och den minsta autotransplanterad till m. sternocleidomastoideus.
2. 3.5 av 4 paratyreoideakörtlar borttagna, och 0.5 kvarlämnad ”in situ”.

1. Alla 4 paratyreoideakörtlarna är borttagna och den minsta autotransplanterad till m. brachioradialis på den icke- dominanta armen.

59

Vilket prov tar du för att följa upp en patient som opererat för medullär tyroideacancer?

1. Tyreoglobulin i serum
X. Kalcitonin i serum
2. TRAK-värden i serum

X. Kalcitonin i serum

60

Man 55 år med typ 2 diabetes och övervikt söker för erektionsproblem och barnlöshet, nedsatt libido. FSH högt, LH högt och testosteron lågt. Troligaste diagnos av följande?

1. Hypofysinsufficiens
X. Klinefelters syndrom
2. Blandad genes, där övervikt, diabetes och ålder spelar in.

X. Klinefelters syndrom

61

Ung kvinna inkommer pga dehydrering med hypotoni, buksmärta och elekrolytrubbning med lågt natrium och högt kalium – du misstänker?

1. Mb Addison
X. SIADH
2. Conns tumör

1. Mb Addison

62

Vad är ett monofilament-test?

1. Provokationstest av energiomsättningen i mitokondrierna.
X. En neologism, det finns inte ett sådant test alls.
2. Screening av sensibilitet i fötterna hos diabetiker.

2. Screening av sensibilitet i fötterna hos diabetiker.

63

SGLT-2 hämmare är ett nytt diabetesläkemedel som innebär vad?

1. Ökad insulinkänslighet
X. Ökad insulinfrisättning
2. Ökad utsöndring av glukos i urinen

2. Ökad utsöndring av glukos i urinen

64

Vid primär hyperparatyroidism:

1. Kronisk njursvikt är vanlig.
X. Renal fosfat utsöndring ökas.
2.De flesta patienter klagar över polyuri och polydipsi.

X. Renal fosfatutsöndring ökas.

65

Vilken laboratoriebild stämmer bäst med DIABETES INSIPIDUS?

1. Högt Na, hög S-Osmolalitet och en låg urin-Osmolalitet
X. Lågt Na, låg S-Osmolalitet och en låg U-Osmolalitet
2. Lågt Na, låg S-Osmolalitet och relativt hög urin-Osmolalitet

1. Högt Na, hög S-Osmolalitet och en låg urin-Osmolalitet.

66

Hypofysär hypogonadism, hormonspegel?

1. LH, FSH normalt, normalt testosteron
X. LH. FSH högt, lågt testosteron
2. LH, FSH lågt, lågt testosteron

2. LH, FSH lågt, lågt testosteron

67

På en röntgenrond visas en trauma-CT upp, och där påträffas en tumör i vänster binjure som är 3 cm stor. Vad är
den vanligaste orsaken till detta?

1. Benign funktionell binjurebarktumör
X. Benign icke-funktionell binjurebarktumör
2. Binjuremärgtumör

X. Benign icke-funktionell binjurebarktumör

68

En 35-årig kvinna har en diskret knöl i bröstet, men det finns varken benigna eller maligna fokala lesioner i mammografi och bröst ultraljud. Du skulle absolut INTE:

1. Utföra grovnålsbiopsi i palpationskontroll.
X. Utföra kirurgisk biopsi.
2. Berätta för patienten att det inte finns någon anledning till oro, eftersom mammografi och bröst ultraljud är negativa.

2. Berätta för patienten att det inte finns någon anledning till oro, eftersom mammografi och bröst ultraljud är negativa.

69

CGM är en förkortning för kontinuerlig subkutan mätning av glukos, vad är korrekt angående denna nya spännande metod att monitorera glukos?

1. Mer exakt metod vs kapillär glukosmätning
X. Fördröjning på 30-60 minuter jämfört med en kapillär glukosmätning
2. En variant av CGM kallas Freestyle Libre och där krävs ingen kalibrering via fingerstick (fabrikskalibrerade)

2. En variant av CGM kallas Freestyle Libre och där krävs ingen kalibrering via fingerstick (fabrikskalibrerade)

70

Ett nyare läkemedel, tolvaptan (Samsca®), blockerar ADH-receptorn. Indikation?

1. Diabetes insipidus.
X. Ektopiskt ACTH-syndrom
2. SIADH

2. SIADH

71

En 20-årig man med impotensproblem och gynekomasti klagar också över nedsatt libido. Provtagning
visar lågt S- Testosteron på 5 (11-28) och likaså låga nivåer av LH samt FSH. SHBG normalt. Din nästa
åtgärd?

1. Palpera testiklarna och kontrollera PSA
X. Kromosomanalys, Klinefelter?
2. Kontroll S-Prolaktin, kontrollera övriga hormonaxlar hypofys- synfältskontroll samt beställa MRT hypofys

2. Kontroll S-Prolaktin, kontrollera övriga hormonaxlar hypofys- synfältskontroll samt beställa MRT hypofys.

72

Typ 1 diabetes, du sätter in långverkande BAS-insulin glargin (Lantus), hur titrerar du ut den exakta dosen?

1. via HbA1c
X. via glukosprofil i samband med måltid
2. via fasteglukos

2. via fasteglukos

73

En man inkommer akut med s-kalcium på 3,10 mmol/l och albumin 35 g/l. Vad är det korrigerade s-kalcium? (Normalt
albumin 45 g/l)

1. 3,10 mmol/l
X. 2,90 mmol/l
2. 3,30 mmol/l

2. 3,30 mmol/l

74

56-årig man nyligen opererad med bilateral adrenalektomi pga ektopisk ACTH produktion. Vilken av följande åtgärder är nödvändiga att kontrollera vid utskrivning?

1. Substitution med Synacthen
X. Uppföljning med datortomografi
2. Substitution med hydrokortison

2. Substitution med hydrokortison

75

Behandling vid allvarlig ”unawareness” vid typ 1 diabetes? Mest korrekt?

1. 30% (först 30ml) Glukos iv tills pat vaknar
X. Relaxerad glykemisk kontroll.
2. Glukagon 1 mg i.m. (injektion) i låret.

X. Relaxerad glykemisk kontroll.

76

Trippel diagnostik är gold standard i bröstcancer och består av:

1. Klinisk undersökning, kirurgisk biopsi och CT scan.
X. Mammografi, bröst ultraljud och bröst-MRI.
2. Klinisk undersökning, bröst-imaging och nålbiopsi.

2. Klinisk undersökning, bröst-imaging och nålbiopsi.

77

Du sitter på en föreläsning om endokrin hypertoni, och dåsar till lite granna. Efter en stund vaknar du till och vill rekapitulera vilka hormoner det var som kunde ge hypertoni…​ vilket alternativ är rätt?

1. Kortisol, aldosteron, noradrenalin
X. Glukagon, adrenalin, parathormon
2. Gastrin, aldosteron, dopamin

1. Kortisol, aldosteron, noradrenalin.

78

Hur behandlas en Akromegali i första hand?

1. Somatostatinanalog
X. Dopaminagonist
2. Kirurgi

2. Kirurgi

79

Hürthelcellscancer på halsen har sämre prognos än andra typer av follikulära cancrar – varför?

1. De är alltid metastaserade när de upptäcks
X. De tar inte upp jod så bra
2. De ingår i MEN2, så pat kan ha andra tumörmanifestationer

X. De tar inte upp jod så bra

80

Vilken skintigrafi bör du göra efter att ha genomfört en total tyroidektomi pga en papillär tyroideacancer i avsikt
att se om det finns tänkbara metastaser?

1. Oktreotidskintigrafi
X. Technetiumskintigrafi
2. Diagnostiskt radiojodskintigrafi

2. Diagnostiskt radiojodskintigrafi

81

71-årig man med primär osteoporos och kraftigt sänkt njurfunktion, behandling förutom Kalk/D-vitamin?

1. Bisfosfonat peroralt en gång per vecka
X. Bisfosfonat intravenöst en gång per år
2. Denusomab (Prolia®) svc injektion var 6:e månad

2. Denusomab (Prolia®) svc injektion var 6:e månad

82

En äldre kvinna med Osteoporos som inte tål peroral bisfosfonat, vad är mest korrekt?

1. Ge kalk + D-vitamin enbart.
X. Ge Strontium!
2. Ge bisfosfonat (Aclasta®) via infusion var 12:e månad

2. Ge bisfosfonat (Aclasta®) via infusion var 12:e månad

83

Allvarlig hypoglykemi och endast peroral diabetesbehandling, du ger 30 ml 30% glukos i.v., pat mår bra därefter, vad händer sedan?

1. Inläggning för fortsatt observation av blodsockret
X. Observation några timmar på akuten och sedan hem om stabilt med tät uppföljning ansvarig läkare/ssk
2. Hem direkt med tät uppföljning via ansvarig läkare/ssk

1. Inläggning för fortsatt observation av blodsockret

84

I ett traumaCT svar kan du läsa att det utöver gallsten finns en 2 cm stor tumör i hö binjure. Vilka
undersökningar är mest relevant?

1. Dexmetasonhämningstest, P-metanefriner, P-aldosteron, P-renin.
X. Cytologpunktion, dexametasonhämingstest, U-kortisol.
2. Cytologpunktion, ACTH, dygnkurva P-kortisol.

1. Dexmetasonhämningstest, P-metanefriner, P-aldosteron, P-renin.