Tillämpad ekonomi och handel Flashcards Preview

Tillämpad ekonomi och handel > Tillämpad ekonomi och handel > Flashcards

Flashcards in Tillämpad ekonomi och handel Deck (58)
Loading flashcards...
1
Q
Anta att EU inför en hög tull på skor producerade i Bangladesh. På vilket sätt påverkar tullen
arbetarna i Bangladesh?

a. Företag i Bangladesh blir mindre lönsamma och kan inte höja arbetarnas löner.
b. Företag i Bangladesh blir mer lönsamma och kan därför betala ut högre löner.
c. Arbetarna i Bangladesh påverkas inte.
d. EU:s import minskar, vilket innebär att migrationen ökar.
A
a. Företag i Bangladesh blir mindre lönsamma och kan inte höja arbetarnas löner.
2
Q
En tullunion kan leda till välfärdsförluster för landet Floristan om
a. Ett land inom unionen är världens mest effektiva producent.
b. Ett land utanför unionen är världens mest effektiva producent.
c. Alla länder i världen är lika effektiva.
d. Alla länder inom unionen är lika effektiva.
A
b. Ett land utanför unionen är världens mest effektiva producent.
3
Q
Ett regionalt handelsavtal leder till ökad välfärd om
a. Handelsomfördelningen (trade diversion) är positiv.
b. Handelsalstringen (trade creation) är positiv.
c. Handelsalstringen är större än handelsomfördelningen.
d. Handelsomfördelningen är större än handelsalstringen.
A
c. Handelsalstringen är större än handelsomfördelningen.
4
Q
Anta att Norge inför en importkvot på kläder från Kina. Hur kommer konsumtionen av kinesiska kläder i Norge att påverkas?
a. Konsumtionen minskar för att priset ökar.
b. Konsumtionen minskar för att kvalitén försämras.
c. Konsumtionen ökar för att priset sjunker.
d. Konsumtionen ökar för att kvalitén förbättras.
A
a. Konsumtionen minskar för att priset ökar.
5
Q
När USA införde en importkvot på småbilar från Japan på 1990-talet fick japanska dotterföretag i USA rätten att importera dessa bilar till USA. Vilken är den mest troliga orsaken till att importrätten gick till japanska företag?
a. USA:s konsumenter tjänade på ett lägre pris.
b. Staten fick tullintäkter.
c. USA ville undvika en handelskonflikt med Japan.
d. USA:s bilproducenter tjänade på det trots allt.
A
c. USA ville undvika en handelskonflikt med Japan.
6
Q
En importkvot kan ge upphov till statsintäkter om
a. Rätten att importera ges till utländska företag.
b. Rätten att importera ges till ”bra” inhemska företag.
c. Rätten att importera auktioneras ut.
d. Rätten att importera ges till ”dåliga” inhemska företag.
A
c. Rätten att importera auktioneras ut.

7
Q
Vilket av följande är en ”reverse-vertical” utländsk direktinvestering?
a. Ford Motor Company (USA) köper engelska Jaguar.
b. Det kinesiska företaget Lenova köper IBM:s dotterföretag som gör persondatorer.
c. Det italienska företaget går samman med Chrysler Corporation och bildar Fiat-Chrysler
Corporation.
d. General Motors Company (USA) bygger en fabrik i Kina för att förse den kinesiska
marknaden med bilen Buick.
A
b. Det kinesiska företaget Lenova köper IBM:s dotterföretag som gör persondatorer.

8
Q
Vilken modell förklarar bäst inombranschhandel? a. Heckscher-Ohlins modell.
b. Specifika faktormodellen.
c. Monopolistiska modellen.
d. Ricardos modell.
A
c. Monopolistiska modellen.
9
Q
Använd den monopolistiska modellen. Landet Floristan öppnar upp för handel. På lång sikt
kommer landets företag att
a. Producera mer och göra monopolvinster.
b. Producera mindre och göra monopolvinster.
c. Producera mer och minska genomsnittskostnaden.
d. Producera mindre och minska genomsnittskostnaden.
A
c. Producera mer och minska genomsnittskostnaden.
10
Q
Anta att länderna Mali och Niger börjar handla med varandra. Mali har en komparativ fördel i produktionen av cement och Niger har en komparativ fördel i produktionen av majs. Vilket av följande påstående beskriver bäst hur lönerna kommer att påverkas enligt Ricardomodellen?
a. Arbetare inom majssektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i
Niger får lägre löner.
b. Alla arbetare får högre lön.
c. Arbetare inom cementsektorn i Mali får högre löner, men arbetare inom samma sektor i
Niger får lägre löner.
d. Arbetare inom majssektorn i Niger får högre löner, men arbetare inom samma sektor i
Mali får lägre löner.
A
b. Alla arbetare får högre lön.
11
Q
De traditionella handelsteorierna bygger på följande antaganden:
a. Imperfekt konkurrens, tilltagande skalavkastning och heterogena preferenser.
b. Perfekt konkurrens, konstant skalavkastning och heterogena preferenser.
c. Perfekt konkurrens, konstant skalavkastning och homogena preferenser.
d. Perfekt konkurrens, tilltagande skalavkastning och homogena preferenser.
A
c. Perfekt konkurrens, konstant skalavkastning och homogena preferenser.
12
Q
Enligt Ricardomodellen innebär handel en ökad specialisering för att länder är olika i fråga om
a. Utbildningsnivå.
b. Teknologi.
c. Tillgång på produktionsfaktorer.
d. Skattepolitik.
A
b. Teknologi.
13
Q
Burundi och Rwanda producerar två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder) med hjälp av produktionsfaktorerna; kapital och arbetskraft. Burundi är relativt rikt på kapital och Rwanda är relativt rikt på arbetskraft. Vad händer med faktorinkomsterna i Burundi, när landet öppnar upp för handel med Rwanda? Använd Heckscher-Ohlin modellen och Stolper-Samuelson teoremet.
a. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna minskar.
b. Realinkomsterna för båda produktionsfaktorerna ökar.
c. Realinkomsten för arbetskraft ökar och realinkomsten för kapitalägare minskar.
d. Realinkomsterna för arbetskraften minskar och realinkomsten för kapitalägarna ökar.
A
d. Realinkomsterna för arbetskraften minskar och realinkomsten för kapitalägarna ökar.
14
Q
Utgå från att det råder frihandel och perfekt konkurrens. EU exporterar socker till världsmarknadspriset Pw. Nu inför EU en exportsubvention på socker. Vilken omfördelningseffekt får vi inom EU?
a. Både konsumentöverskottet och producentöverskottet ökar.
b. Producentöverskottet ökar och konsumentöverskottet ändras inte. c. Konsumentöverskottet minskar och producentöverskottet ökar.
d. Konsumentöverskottet ökar och producentöverskottet minskar.
A
c. Konsumentöverskottet minskar och producentöverskottet ökar.

15
Q
Anta att Norge genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Sverige. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Sverige på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
a. Avkastningen ändras inte.
b. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar.
c. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar.
d. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.
A
b. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar.
16
Q
Anta att migrationen från Sverige till Norge ökar. Hur påverkas avkastningen på kapital i länderna på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
a. Avkastningen ändras inte.
b. Avkastningen stiger i båda länderna.
c. Avkastningen stiger i Sverige och sjunker i Norge.
d. Avkastningen stiger i Norge och sjunker i Sverige.
A
d. Avkastningen stiger i Norge och sjunker i Sverige.
17
Q
Det lilla landet, Freedonia, inför en produktionssubvention på socker. Produktionen i landet ________, konsumtionen ___________ och exporten _________.
a. Ökar; ökar; ökar.
b. Ökar; ökar; minskar.
c. Ökar; minskar; ökar.
d. Ökar; är oförändrad; ökar.
A
d. Ökar; är oförändrad; ökar.
18
Q
Utgå från att det råder frihandel och perfekt konkurrens. EU exporterar socker till världsmarknadspriset Pw. Nu inför EU en exportsubvention på socker. Vilken omfördelningseffekt får vi inom EU?
a. Både konsumentöverskottet och producentöverskottet ökar.
b. Producentöverskottet ökar och konsumentöverskottet ändras inte. c. Konsumentöverskottet minskar och producentöverskottet ökar.
d. Konsumentöverskottet ökar och producentöverskottet minskar.
A
c. Konsumentöverskottet minskar och producentöverskottet ökar.
19
Q
EU planerar i enligt med en överenskommelse inom WTO att sluta använda exportsubventioner. Låt oss anta att stödet istället kommer att ges som traditionella produktionssubventioner. Hur kommer matpriserna att påverkas av denna förändring från export- till produktionssubventioner? Utgå från att det är samma storlek på subventionen i Euro räknat.
a. Mat kommer att bli billigare både på världsmarknaden och inom EU. b. Mat kommer att bli dyrare både på världsmarknaden och inom EU.
c. Mat kommer att bli billigare på världsmarknaden och dyrare inom EU. d. Mat kommer att bli dyrare på världsmarknaden och billigare inom EU.
A
d. Mat kommer att bli dyrare på världsmarknaden och billigare inom EU.
20
Q
Anta att Floristan inför en importkvot på skor producerade i Freedonia. På vilket sätt påverkar kvoten arbetarna i Freedonia?
a. Företag i Freedonia blir mer lönsamma och kan därför betala ut högre löner.
b. Företag i Freedonia blir mindre lönsamma och kan inte höja arbetarnas löner.
c. Arbetarna i Freedonia påverkas inte.
d. EU:s import minskar, vilket innebär att migrationen ökar.
A
b. Företag i Freedonia blir mindre lönsamma och kan inte
21
Q
Anta att Freedonia använder en importkvot och importerar 10,000 bilar från Japan. Hur påverkas den samhälleliga välfärdsförlusten i Freedonia om kvoten sänks till 5,000 bilar? a. Den minskar bland annat för att produktionen minskar.
b. Den minskar bland annat för att konsumtionen minskar.
c. Den ökar bland annat för att konsumtionen ökar.
d. Den ökar bland annat för att produktionen ökar.
A
d. Den ökar bland annat för att produktionen ökar.
22
Q
När USA införde en importkvot på småbilar från Japan på 1990-talet fick japanska dotterföretag i USA rätten att importera dessa bilar till USA. Vilken är den mest troliga orsaken till att kvoten infördes när importrätten gick till japanska företag?
a. USAs konsumenter tjänade på ett lägre pris.
b. Staten fick tullintäkter.
c. USA ville undvika en handelskonflikt med Japan. d. USAs bilproducenter tjänade på det trots allt.
A
d. USAs bilproducenter tjänade på det trots allt.
23
Q
Enligt Heckscher-Ohlin modellen har länder olika komparativa fördelar för att länder är olika i fråga om
a. Utbildningsnivå.
b. Tillgång på produktionsfaktorer.
c. Skattepolitik.
d. Teknologi.
A
b. Tillgång på produktionsfaktorer.
24
Q
Freedonia och Floristan producerar två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder) med hjälp av produktionsfaktorerna; kapital och arbetskraft. Freedonia är relativt rikt på arbetskraft och Floristan är relativt rikt på kapital. Vad händer med lönerna när länderna öppnar upp för handel? Använd Heckscher-Ohlin modellen och Stolper-Samuelson teoremet.
a. Löner inom bilindustrin höjs i Freedonia.
b. Löner inom bilindustrin höjs i Floristan.
c. Löner höjs i båda industrierna i båda länderna.
d. Löner sänks i båda industrierna i båda länderna.
A
b. Löner inom bilindustrin höjs i Floristan.
25
Q
Anta att det svenska företaget Input bestämmer sig för att producera vissa insatsvaror i Bangladesh eftersom lönerna är lägre där. Hur kommer lönerna att påverkas i länderna? a. Relativlönerna för högutbildade ökar i båda länderna.
b. Relativlönerna för högutbildade minskar i båda länderna.
c. Relativlönerna för högutbildade ökar i Sverige och sjunker i Bangladesh. d. Relativlönerna för högutbildade minskar i Sverige och ökar i Bangladesh.
A
a. Relativlönerna för högutbildade ökar i båda länderna.
26
Q
Den moderna handelsteorin bygger på en monopolistisk modell med stordriftsfördelar. Vad blir den mesta troliga effekten av handel, enligt modellen?
a. Företag kan höja sina priser eftersom konkurrensen minskar.
b. Företag måste sänka sina priser.
c. Företag kan höja sina priser eftersom marknaden blir större genom exporten. d. Företag kan lägga delar av produktionsprocessen i andra länder.
A
b. Företag måste sänka sina priser.

27
Q
Gravitationsmodellen förutsäger att Sverige kommer att ha mer handel med ______ än med ______.
a. Lettland än Norge.
b. Uzbekistan än Ryssland. c. Botsvana än Italien.
c. Botsvana än Italien.
d. Tyskland än Kina.
A
d. Tyskland än Kina.
28
Q
Freedonias befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Freedonia öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Floristan till Freedonia ökar. I Freedonia kommer lönerna att _________ för att arbetarnas marginalproduktivitet _________ enligt modellen för specifika faktorer?
a. Öka; ökar.
b. Öka; sjunker.
c. Sjunka; sjunker.
d. Sjunka; ökar.
A
c. Sjunka; sjunker.
29
Q
Freedonias befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Freedonia öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Floristan till Freedonia ökar. I Floristan kommer lönerna att _________ för att arbetarnas marginalproduktivitet _________ enligt modellen för specifika faktorer?
a. Öka; ökar.
b. Öka; sjunker.
c. Sjunka; sjunker. d. Sjunka; ökar.
A
a. Öka; ökar.
30
Q
Freedonias befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Freedonia öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Floristan till Freedonia ökar. Hur påverkas Freedonias produktion på lång sikt?
a. Produktionen ökar i den arbetskraftsintensiva industrin, men sjunker i den
kapitalintensiva industrin.
b. Produktionen sjunker i den arbetskraftsintensiva industrin, men ökar i den
kapitalintensiva industrin.
c. Produktionen ökar i båda sektorerna, men mer i den arbetskraftsintensiva industrin.
d. Produktionen ökar i båda sektorerna, men mer i den kapitalintensiva industrin.
A
a. Produktionen ökar i den arbetskraftsintensiva industrin, men sjunker i den
kapitalintensiva industrin.
31
Q
Anta att Freedonia genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Floristan. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Freedonia på lång sikt enligt Heckscher-Ohlin modellen?
a. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar.
b. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.
c. Avkastningen ändras inte.
d. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar.
A
c. Avkastningen ändras inte.
32
Q
Anta att Freedonia genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Floristan. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Freedonia på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
a. Avkastningen ändras inte.
b. Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar. c. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar.
d. Avkastningen på både arbete och kapital ökar.
A
c. Lönerna minskar och avkastningen på kapital ökar.
33
Q
EU och Canada förhandlar för närvarande om ett frihandelsavtal. Detta kan leda både till handelsalstring (trade creation) och handelsomfördelning (trade diversion). Anta att Canada efter avtalet börjar importera pappersmassaprodukter från Europa. Tidigare producerade landet denna produkt inom landet. Den nya handelsströmmen leder till
a. Handelsalstring som ökar välfärden både i Canada och EU. b. Handelsomfördelning som minskar välfärden i Canada.
c. Handelsalstring som endast ökar välfärden i EU.
d. Handelsomfördelning som minskar välfärden i EU.
A
a. Handelsalstring som ökar välfärden både i Canada och EU.
34
Q
Sverige och Bangladesh producerar två varor en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder) med hjälp av produktionsfaktorerna; kapital och arbetskraft. Bangladesh är relativt rikt på arbetskraft och Sverige är relativt rikt på kapital. Vad händer med faktorinkomsterna i Bangladesh, när landet öppnar upp för handel med Sverige? Använd Hecksher-Ohlin modellen och Stolper-Samuelsson teoremet.
A
Lönen ökar och avkastning på kapital minskar.
35
Q
Anta att länderna Sverige och Bangladesh börjar handla med varandra. Sverige har en komparativ fördel i produktionen av bilar och Bangladesh har en komparativ fördel i produktionen av kläder. Beskriv hur lönerna kommer att påverkas enligt Ricardomodellen?
A
Alla arbetare får högre lön.
36
Q
Sveriges befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Sverige öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Bangladesh till Sverige ökar. I Bangladesh kommer lönerna att _____ för att arbetarnas marginalproduktivitet ____ enligt modellen för specifika faktorer?

a. Öka;sjunker
b. Sjunka;sjunker
c. Sjunka; ökar
d. Öka;ökar
A
Öka; ökar.
37
Q
Sveriges befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Sverige öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Bangladesh till Sverige ökar. Vilken är den mest troliga effekten på produktionen i Bangladesh på lång sikt?
A
Produktionen sjunker i den arbetskraftsintensiva industrin, men ökar i den kapitalintensiva industrin.
38
Q
Anta att Sverige genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Bangladesh. Hur påverkas avkastningen på kapital och arbete i Bangladesh på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
A
Lönerna ökar och avkastningen på kapital minskar.
39
Q
Anta att Sverige genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Bangladesh. Hur påverkas produktionen i Bangladesh på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
A
Produktionen minskar inom jordbruket, men industriproduktionen ökar.
40
Q
Anta att det svenska företaget ICAJA bestämmer sig för att producera vissa insatsvaror i Bangladesh. Vilken av följande aktiviteter i värdekedjan är mest trolig att bli flyttad?
A
Sammansättning (assembly)
41
Q
Anta att Norge först importerar pappersmassaprodukter från Canada. Nu går Norge med i EU och byter importör från Canada till Sverige (som också är med i EU). Detta leder till...
A
Handelsomfördelning som minskar välfärden i Norge.
42
Q
I den monopolistiska modellen med stordriftsfördelar kommer handel att leda till en marknad med ...
A
Fler företag och sänkta priser.
43
Q
Enligt gravitationsmodellen handlar länder mer med varandra om...
A
de är grannländer.
44
Q
Ibland skyddar länder företag som har positiva externa effekter. Vad menas med att ett företag har positiva externa effekter?
A
En ökning av företagets produktion innebär en sänkning av kostnaderna i andra företag.
45
Q
Anta att Bangladesh inför en importkvot på socker. Beskriv vilken effekt kvoten får.
A
Den inhemska konsumtionen kommer att minska.
46
Q
Bangladesh kan få statsintänkter från införandet av importkvoten på socker om...
A
Rätten att importera auktioneras ut.
47
Q
Etiopien producerar både mat och skor. Enligt den Ricardianska modellen är produktionsmöjlighetskurvan linjär för att...
A
marginalprodukten av arbetskraft (MPL) är konstant för båda varorna.
48
Q
Anta att det råder frihandel och perfekt konkurrens. Norge exporterar lax till världsmarknadspriset 500 US dollar. Företagen i landet producerar 100 enheter och av dessa konsumeras 50 enheter i landet, resten exporteras. Vad händer med det inhemska priset om regeringen bestämmer sig för att ge en subvention på 100 norska kronor per exporterad enhet?
A
Priset stiger med 100 kronor.
49
Q
Anta att länderna Norge och Sverige börjar handla med varandra. Sverige har en komparativ fördel i produktionen av skog och Norge har en komparativ fördel i produktionen av olja. Hur kommer lönerna påverkas enligt Ricardomodellen.


A
Alla arbetare får högre lön.
50
Q
Japans befolkning blir äldre och äldre. För att behålla sin inkomstnivå behöver Japan öka arbetskraftsinvandringen. Anta att arbetskraftsinvandringen från Laos till Japan ökar. Hur påverkas lönerna i länderna på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
A
Lönerna stiger i Laos och sjunker i Japan
51
Q
Anta att Japan genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Laos. Hur påverkas lönerna i länderna på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
A
Lönerna stiger i Laos och sjunker i Japan
52
Q
Anta att Japan genomför utländska direktinvesteringar av Greenfield typ i Laos. Hur påverkas avkastningen på kapital i länderna på kort sikt enligt modellen för specifika faktorer?
A
Avkastningen stiger i Japan och sjunker i Laos.
53
Q
Anta att arbetskraftsinvandringen från Laos till Japan ökar. Enligt Heckscher-Ohlin modellen kommer detta inte att påverka lönerna i Laos på lång sikt. Varför?
A
Ekonomin kommer att omstruktureras efter migrationen.
54
Q
Burundi och Rwanda producerar två varor, en kapitalintensiv vara (bilar) och en arbetskraftsintensiv vara (kläder) med hjälp av produktionsfaktorerna; kapital och arbetskraft. Burundi är relativt rikt på kapital och Rwanda är relativt rikt på arbetskraft. Vad händer med faktorinkomsterna I Rwanda när landet öppnar upp för handel med Burundi? Använd Heckscher-Ohlin modellen och Stolper-Samuelsson teoremet.
A
Realinkomsten för arbetskraft ökar och realinkomsten för kapitalägare minskar.
55
Q
Anta att det ryska företaget Input bestämmer sig för att producera vissa insatsvaror i Uzbekistan eftersom lönerna är lägre där. Hur kommer lönerna att påverkas i länderna?
A
Relativlönerna för högutbildade ökar i båda länderna.
56
Q
Utgå från Hecksher-Ohlin modellen. Anta att det finns två produktionsfaktorer, kapital och jord. USA är relativt rik på jord och Japan är relativt rikt på kapital. Vilka kommer att stödja frihandel mellan USA och Japan?

a. Jordägare i USA.
b. Kapitalägare i USA.
c. Kapitalägare i båda länderna.
d. Jordägare i båda länderna.
A
a. Jordägare i USA.
57
Q
Enligt gravitationsmodellen handlar länder mer med varandra om...
A
de har låga transportkostnader
58
Q
I samband med att frihandelsavtal ingås kan handelsomfördelning uppstå. Vad menas med begreppet handelsomfördelning?
A
Tidigare import från länder utanför avtalet konkurreras ut av import från länder som är med i avtalet.