Trygdemedisin Flashcards Preview

MED5700 miks > Trygdemedisin > Flashcards

Flashcards in Trygdemedisin Deck (27):
1

Pleiepenger

Du kan få pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt hvis du har et barn som trenger pleie og tilsyn hele døgnet i en periode.
Hovedregelen er at du ikke har rett til pleiepenger hvis barnet har en varig sykdom. Sykdommen anses som varig når den etter all sannsynlighet vil vare, eller har vart, i 2-3 år eller mer.
Ved varig pleiebehov kan du ha rett til hjelpestønad fra NAV.

• Ytes til en av foreldrene som må være tilstede på sykehus når barn <12 år er innlagt
• Gjelder fra 8 dager fordi omsorgspenger gjelder den første uken
• Ved livstruende sykdom hos barn <18 år kan begge foreldrene få pleiepenger fra første dag

2

Arbeidsavklaringspenger

x
Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemning.

3

Uføretrygd

x
For å ha rett til å få uføretrygd må du som hovedregel oppfylle disse vilkårene:

Du må være mellom 18 og 67 år.
Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før du ble syk.
Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt.
Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomført.
Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade.

Det er inntekten de siste årene før du ble syk eller skadet vi bruker når vi beregner uføretrygden din. Hvis du har hatt lav eller ingen inntekt, har du rett til en minsteytelse. Omsorgslønn regnes som inntekt.

4

Uførepensjon/ menerstatning

x

5

Hjelpestønad

• Kompensasjon for familiemedlemmers merarbeid ved tilsyn og pleie av en person som har varig sykdom, skade eller lyte.
• Hjelpestønad til et barn gis bare for omsorgs- og pleiebehov som friske barn i samme alder ikke har.
• En blind/svaksynt som ikke kan rettlede seg selv ved hjelp av synet har rett til hjelpestønad.

6

Arbeidsavklaringspenger

x
nedsatt arbeidsevne pga sykdom, skade eller lyte,
arbeidsevne redusert minst 50%, AAP kan bare mottas 1 år av gangen, totalt 4 år.

Det må være en viss utsikt til å forbedre arbeidsevnen, gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølging fra NAV. Målet er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden med AAP.

7

aktivitetsplikt ved sykemelding

Innen 8 uker: tilrettelagt aktivitet på jobben

Både folketrygdloven og arbeidsmiljøloven stiller krav om at sykmeldt arbeidstaker skal være i arbeidsrelatert aktivitet for å ha rett på sykepenger.Med arbeidsrelaterte aktiviteter menes typisk at det ytes gradert sykepenger kombinert med arbeid, men det kan også være aktuelt med andre tiltak som yrkesrettet attføring eller friskmelding til arbeidsformidling.

Formålet med aktivitetsplikten er å hindre at sykmeldte arbeidstakere blir sittende som passive stønadsmottakere fordi aktivitet er positivt for mange grupper sykmeldte. Bestemmelsen sikrer at sykmelder skal vurdere muligheten for arbeidsrelatert aktivitet senest etter 8 uker.

8

Hvor mye av inntektsgrunnlaget kan du få som arbeidsavklaringspenger?

66%

9

Funksjonsevne

x
Ikke knyttet til en bestemt jobb. generell funksjonsevne

10

Arbeidsevne

x
Pasientens evne til å utføre en bestemt jobb. Skiller seg fra funksjonsevne, generell.

11

Yrkesskade

x

12

Yrkessykdom

x

13

Arbeidsrelatert lidelse

x

14

Plan sykemelding

4 uker aktivitetsplan fra arb.giver
7 uker dialogmøte 1 (Arb. giver)
8 uker aktivitetsplikt.
26 uker dialogmøte 2 (NAV tilkaller arb-giver og taker og evt. sykemelder)

15

Avventende sykemelding

Avventende sykmelding gir lege/sykmeldende behandler muligheten til å gi beskjed til arbeidsgiver om at sykmelding kan unngås dersom arbeidet tilrettelegges.

Målet er å unngå sykmelding hvis arbeidet kan tilrettelegges slik at arbeidstaker kan være helt eller delvis i jobb. Avventende sykmelding er aktuell i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene).
Hvis tilrettelegging ikke er mulig og arbeidstaker blir helt borte fra jobben, endrer legen den avventende sykmeldingen til en ordinær sykmelding.

16

Legen som sakkyndig

• Legen er bedt av andre enn pasienten om å avgi en sakkyndig uttalelse,
• Oppdragsgiver kan være f.eks. NAV-kontoret, forsikringsselskap, advokat eller domstol
• Legen har i denne rollen ikke behandlingsansvar for pasienten
• Legen må som sakkyndig belyse en sak objektivt
• Legen skal opptre nøytralt med hensyn til hvilket utfall
saken kan få for den det gjelder

17

Sykmelding fra lege

• En pasients arbeidsuførhet må skyldes en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade (§8-4 i Folketrygdloven)
• Funksjonsnedsettelsen skal vurderes mot de krav pasienten møter på jobben
• Dette gir grunnlag for å vurdere arbeidsevne og behov for sykepenger
• NAV-kontoret avgjør rett til sykepenger

18

Arbeidsrelatert aktivitet
(aktivitetplikt?)

• For å få rett til sykepenger skal pasienten så tidlig som mulig og senest innen 8 uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet unntatt når medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet.
• Unntak: hvis arbeidsplassen ikke gir slike muligheter.

19

Hvem har rett til sykepenger?

• Arbeidstakere som har vært 4 uker i jobb, (unntak ved yrkesskade, 100% fra 1.dag)
• Selvstendignæringsdrivende, 65% fra 17.dag
• Frilansere m/ jevnlig inntekt, 100% fra 17.dag
• Opphold i helseinstitusjon, 50% etter 3 mndr. hvis man ikke forsørger ektefelle eller barn
• Sykmelding som oppstår i ferien er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

20

Medisinske vilkår ved uførepensjon

• Det legges til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis.
• Sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til uførepensjon
• Den medisinske lidelsen skal ha medført en varig funksjonsnedsettelse av en slik art og grad at den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen eller arbeidsevnen

21

grunnstønad

• Ytes ved varig sykdom til pasienter <70 år som har ekstrautgifter pga:
• Drift av tekniske hjelpemidler
• Transport, evt. ved behov for bil
• Førerhund
• Teksttelefon
• Proteser og støtte-bandage
• Fordyret kosthold ved diett
• Slitasje på klær og sengetøy

22

svangerskapspenger

• Kan gis hvis forhold på arbeidsplassen utgjør en risiko for skade av forsteret
• Legen fyller evt. ut egen blankett 474b fra Arbeidstilsynet

23

Rettigheter ved barns sykdom (omsorgspenger)

• Omsorgspenger gis for barn <12 år (18)
• 10 dager per kalenderår (20)
• 15 dager hvis mer enn to barn
• Enslige forsørgere får dobbelt antall dager
• Hvis påkrevet, skal lege bekrefte barnets sykdom

24

Egenmelding

Kan egenmelde etter 2 mnd i jobb!

• Normalt har en arbeidstaker rett til inntil 4 egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder , og hver av egenmeldingsperiodene kan vare i inntil 3 dager
• Ansatte i Inkluderende arbeidsbedrifter har anledning til inntil 24 dagers sykefravær med egenmelding per år. Hver egenmeldingsperiode kan vare i inntil 8 dager.

25

attføring

Attføring eller yrkesrettet attføring er et begrep som brukes om tiltak for å få folk tilbake i en arbeidssituasjon, enten i samme jobb som tidligere, eller i et nytt arbeide, dersom tidligere jobb er blitt umulig å beholde på grunn av sykdom, skade eller lyte.

26

Når spør NAV etter helse- og funksjonsvurderinger.

 Sykepenger
 Arbeidsavklaringspenger
 Uføretrygd
 Grunn- og hjelpestønad
 Yrkesskade og -sykdom

27

sykepenger

x

Etter en periode med sykepenger. Ved ny sykdom: Du må ha vært arbeidsfør og helt eller delvis i jobb i 26 uker for å få nye sykepengerettigheter.