Unit 2.1 - Additional Vocabulary Flashcards Preview

Startup Business Chinese > Unit 2.1 - Additional Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Unit 2.1 - Additional Vocabulary Deck (31)
Loading flashcards...
1

nà/nèi
Spe

that

2

律师

lǜshī
N

lawyer

3

会计师

kuàijìshī
N

accountant

4

大夫

dàifu
N

doctor

5

爸爸

bàba
N

dad

6

妈妈

māma
N

mom

7

姐姐

jiějie
N

older sister

8

妹妹

mèimei
N

younger sister

9

哥哥

gēge
N

older brother

10

弟弟

dìdi
N

younger brother

11

shū
N

book

12


N

pen

13

报纸

bàozhǐ
N

newspaper

14

小说

xiǎoshuō
N

novel

15

字典

zìdiǎn
N

dictionary

16

地图

dìtú
N

map

17

杂志

zázhì
N

magazine

18

学校

xuéxiào
N

school; campus

19

朋友

péngyou
N

friend

20

同学

tóngxué
N

classmate

21

同事

tóngshì
N

colleague; co-worker

22

汽车

qìchē
N

automobile

23

车子

chēzi
N

car

24

电脑

diànnǎo
N

computer

25

diàn
N

electricity; electrical; electric

26

nǎo
N

brain; mind

27

电话

diànhuà
N

telephone

28

地址

dìzhǐ
N

address

29


Adj

big; huge; old in age

30

国家

guójiā
N

country; nation