Uri ng Teoryang Pampanitikan Flashcards Preview

Filipino > Uri ng Teoryang Pampanitikan > Flashcards

Flashcards in Uri ng Teoryang Pampanitikan Deck (13):
1

Moralitisko

Nakatuon sa disiplina, moralidad at kabutihan

2

Sosyolohikal

Patungkol sa kalagayan ng panlipunan at uri ng tao

3

Sikolohikal

makikita nang galaw o isipan ng manunulat

4

Formalismo

sinusuri ang bahagi at kabubuan ng akda

5

Imahismo

Gumagamit ng larawang biswal

6

Humanismo

binibigyang pansin ang kalagayan o katangian ng tao

7

Marxismo

Binibigyan pansin ang pagkakaiba ng kalagayan ng buhay

8

Arketipo

Gumagamit ng huwaran upang masuri ang elemento ng akda

9

Feminismo

Sumusuri sa kalagayan ng mga kababaihan

10

Eksistensiyalismo

Ipinapakita ng ang isang tao ay malayang magpasiya sa kanyang sarili

11

Klasisismo

Pinapahalagaan ang katwiran upang mailhad ang katotohanan

12

Romantisismo

Binibigyang diin ang damdamin kaysa kaisipan

13

Realismo

Ipinapakita ang panitikang realismo ang katotohanan na nangyayari sa buhay