Verb Flashcards Preview

Nihongo > Verb > Flashcards

Flashcards in Verb Deck (12):
0

I Want to drink

Nomitai
Eg : wine nomitai

1

I Want to eat

Tabetai
Eg: ste-hki tabetai

2

Run

Ran

Ranning gu suru

Ranning gu shta

3

Swim

Swimu suru

4

Ate

I ate vegetables for dinner

Tabemashta

Eg: yuushoku wa yasai tabemashta

5

Drank

Nomimashta

6

Did you sleep well?

Yoku nemuremashtaka?

7

To walk

Aruku

8

Study

Ben kyoo
B eh nk yoo

9

Did you do?

Shimashta ka?

10

Going

Ikimasu

11

I don't understand

Warari masen