Verb name Flashcards Preview

Lebanese Arabic > Verb name > Flashcards

Flashcards in Verb name Deck (7):
1

ana

ana ism(i)

2

enti / enta

enti ismik / enta ismak

3

howe

howe ismo

4

heye

heye isma

5

n7na

n7na ismna

6

ento

ismkon

7

hene

hene ismon