VERBS 19 Flashcards Preview

VERBS > VERBS 19 > Flashcards

Flashcards in VERBS 19 Deck (21)
Loading flashcards...
1

tsugu

to be next

2

tsukamu

to grasp • grab

3

tsukareru

to get tired

4

tsukau

to use • operate

5

tsukeru

to turn on • light

6

tsuku

to arrive

7

tsukuru

to make • build • create

8

tsumoru

to pile up • accumulate

9

tsunagu

to connect • fasten

10

tsutomeru

to work for

11

tsutsumu

to wrap

12

tsuyomaru

to become stronger

13

tsuyomeru

to strengthen

14

tsuzukeru

to continue • proceed

15

tsuzuku

to continue • follow

16

ueru

to plant

17

ugokasu

to move • operate

18

ugoku

to move

19

ukabu

to float • come to mind

20

uketoru

to receive • accept

21

umu

to produce • give birth • lay eggs