VIP I Flashcards Preview

VIP > VIP I > Flashcards

Flashcards in VIP I Deck (16):
1

Can you speak English?

Ni hui shuo yingwen ma?

2

Yes, I can speak English

Hui, wo hui shuo yingwen

3

No, I cannot speak English

Bu hui, wo bu hui shuo yingwen

4

How are you?

Ni hao ma?

5

Very well

Hen hao

6

How about you?

Ni ne?

7

I'm ok

Wo haixing

8

I cannot speak Chinese

Wo bu hui shuo zhongwen

9

Good bye

Zaijian

10

Hello

Nihao

11

I can speak a little Chinese

Wo hui shuo yidianr zhongwen.

12

I don't understand

Wo ting bu dong.

13

Where are you going?

Ni qu nali?

14

I'm going here.

Wo qu zheli.

15

Are you American?

Ni shi Meiguoren ma?

16

I'm not American.

Wo bu shi Meiguoren.