Vocabulaire_identité et âge Flashcards Preview

Anglais > Vocabulaire_identité et âge > Flashcards

Flashcards in Vocabulaire_identité et âge Deck (44):
1

Humanité

Mankind (/mænˈkaɪnd/)

2

un (être) humain

a (/ə/) human (/ˈhjuːmən/) (being /ˈbiː.ɪŋ/)

3

les gens, les personnes

people (/ˈpiːpl̩/)

4

une dame

a (/ə/) lady (/ˈleɪ.di/)

5

un monsieur, un gentleman

a (/ə/) gentleman (/ˈdʒen.tl̩.mən/)

6

le prénom

the (/ðə/) first (/ˈfɜːst/) name (/neɪm/) - the (/ðə/) Christian (/ˈkrɪs.tʃən/) name (/neɪm/)

7

le nom de famille

the (/ðə/) surname (/ˈsɜː.neɪm/) - the (/ðə/) last (/lɑːst/) name (/neɪm/)

8

un surnom

a (/ə/) nickname (/ˈnɪk.neɪm/)

9

Mademoiselle Smith

Miss (/mɪs/) Smith (/smɪθ/)

10

Mme

Ms (/məz/)

11

un célibataire

a (/ə/) bachelor (/ˈbætʃ.əl.ər/)

12

une veuve

a (/ə/) widow (/ˈwɪd.əʊ/)

13

un veuf

a (/ə/) widower (/ˈwɪd.əʊ.ər/)

14

la pièce d'identité

the (/ðiː/) ID (/ɪd/) - identity (/aɪˈden.tɪ.ti/ ) card ( /kɑːd/)

15

l'état civil

civil ( /ˈsɪv.əl/) status (/ˈsteɪ.təs/)

16

les coordonnées

personal (/ˈpɜː.sən.əl/ ) details (/ˈdiː.teɪlz/)

17

une profession

an (/ən/) occupation (/ˌɒk.jʊˈpeɪ.ʃən/)

18

masculin

male (/meɪl/)

19

féminin

female ( /ˈfiː.meɪl/)

20

célibataire

single (/ˈsɪŋ.ɡl̩/) - unmarried (/ʌnˈmær.ɪd/ )

21

marié

married (/ˈmær.id/ )

22

apparenté

related (/rɪˈleɪ.tɪd/)

23

divorcé

divorced (/dɪˈvɔːst/ )

24

présenter quelqu'un

to (/tʊ/) introduced (/ˌɪn.trəˈdjuːsd/) somebody (/ˈsʌm.bə.di/)

25

serrer la main de quelqu'un

to (/tʊ/) shake (/ʃeɪk/) hands (/hænds/) with (/wɪð/) somebody (/ˈsʌm.bə.di/)

26

appeler

to (/tʊ/) call (/kɔːl/)

27

s'appeler

to (/tʊ/) be ( /biː/) called (/kɔːld/)

28

une naissance

a (/ə/) birth (/bɜːθ/)

29

un nourrisson

an (/ən/) infant (/ˈɪn.fənt/)

30

un enfant

a (/ə/) child (/tʃaɪld/)

31

un enfant, un gamin

a (/ə/) kid (/kɪd/)

32

les jeunes

the (/ðiː/) young (/jʌŋ/)

33

un adolescent

a (/ə/) teenager (/ˈtiːnˌeɪ.dʒər/)

34

un adulte

a (/ə/) grown-up (/ˌɡrəʊnˈʌp/)

35

une personne âgée

an (/ən/) elderly (/ˈel.dəl.i/) person (/ˈpɜː.sən/ )

36

l'enfance

childhood (/ˈtʃaɪld.hʊd/)

37

la jeunesse

youth ( /juːθ/)

38

la cinquantaine

middle (/ˈmɪd.l̩/) age (/eɪdʒ/)

39

la vieilesse

old (/əʊld/) age (/eɪdʒ/)

40

la mort

death (/deθ/)

41

être né le...

to (/tʊ/) be (/bi/) born (/bɔːn/ ) on (/ɒn/)

42

atteindre la majorité

to (/tʊ/) come (/kʌm/) of (/əv/) age (/eɪdʒ/)

43

mourir

to (/tʊ/) die (/daɪ/ )

44

enterrer

to (/tʊ/) bury (/ˈber.i/)