Vocabulary L19 Flashcards Preview

Chinese > Vocabulary L19 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary L19 Deck (54):
1

包裹

bāoguǒ

= colis, paquet

2

唱片

chàngpiàn

= disque

3

从前

cóngqián

= autrefois

4

dāng

= devenir

5

当官

dāngguān

= être un cadre, fonctionnaire (négatif)

6

第一夫人

dìyī fūren

= première dame

7

电话号码

diànhuà hàomǎ

= numéro de téléphone

8

电话

diànhuà

= téléphone

9

给...打电话

gěi...dǎ diànhuà

= téléphoner

10

地址

dìzhǐ

= adresse

11

对...感兴趣/对...有兴趣

duì...gǎnxīngqù/duì...yǒuxīngqù

= s'intéresser à

12

法官

fǎguān

= juge

13

法院

fǎyuán

= tribunal

14

附近

fùjǐn

= alentour de

15

公用电话

gōngyòng diànhuà

= téléphone public

16

古时候

gǔ shíhou

= dans l'antiquité

17

古代

gǔdài

= antiquité

18

古典

gǔdiǎn

= classique

19

国家主席

guójiā zhǔxí

= président (régime communiste)

20

国王

guówáng

= roi

21

故事

gùshi

= histoire, conte

22

很早以前

hěnzǎo yǐqián

= il y a très longtemps

23

寄信

jìxìn

= envoyer une lettre

24

jiǎng

= raconter

25

机会

jīhuì

= opportunité, occasion

26

开始

kāishǐ

= commencer

27

劳驾

láojià

= s'il vous plaît (polie)

28

明信片

míngxìnpiàn

= carte postale

29

女王

nüwáng

= reine

30

qīng

= léger

31

手机

shǒujī

= téléphone portable

32

首相

shǒuxiàng

= premier ministre

33

听话

tīnghuà

= obéissant

34

忘了

wàngle

= oublier

35

wèi

= allo

36

位子

wèizi

= place assise

37

现代

xiàndài

= moderne

38

xìn

= lettre

39

给...写信

gěi...xiěxìn

= écrire une lettre à qqun

40

信封

xìnfēng

= enveloppe

41

姓名

xìngmíng

= nom et prénom

42

信纸

xìnzhǐ

= papier à lettre

43

一边...,一边...

yībiān...,yībiān...

= en faisant ..., ....

44

音乐

yīnyuè

= musique

45

用功

yònggōng

= studieux/euse

46

又...,又...

yòu...,yòu...

= à la fois ..., et ...

47

有机会

yǒujīhuì

= avoir l'occasion de ...

48

邮局

yóujú

= bureau de poste

49

邮票

yóupiào

= timbre

50

有学问

yǒuxuéwèn

= être érudit

51

糟糕

zāogāo

= zut

52

自由

zìyóu

= liberté

53

zuì

= le plus

54

最近

zuìjìn

= récemment