Week 6 - Tonify Qi + Blood/Yin Flashcards Preview

Herbs 5 > Week 6 - Tonify Qi + Blood/Yin > Flashcards

Flashcards in Week 6 - Tonify Qi + Blood/Yin Deck (28):
1

What are the ingredients of Gui Pi Tang?

Ren Shen
Huang Qi

Bai Zhu
Zhi Gan Cao

Long Yan Rou
Dang Gui
Suan Zao Ren
Fu Shen
Zhi Yuan Zhi

Mu Xiang

Sheng Jiang
Dao Zao

2

What is the diagnosis for Gui Pi Tang?

Sp Qi and HT blood xu

3

What formula would you use for SP Qi and HT blood xu?

Gui Pi Tang

4

What is the tongue and pulse for Gui Pi Tang?

tongue is pale with thin white coat
pulse is thin, frail on HT, weak on SP

5

What is a primary symptom of Gui Pi Tang?

forgetfulness, palpitations, insomnia, may have menstrual issues

6

What category is Zhi Gan Cao Tang?

Tonify qi and blood

7

What are the ingredients in Zhi Gan Cao Tang?

Zhi Gan Cao

Sheng di Huang

Ren shen
Da Zao
E Jiao
Mai Men Dong
Huo Ma Ren
Gui Zhi
Sheng Jiang

(Bai Jiu)

8

What is the diagnosis for Zhi Gan Cao Tang?

Qi and blood xu due to febrile disease

9

What formula would you use for qi and blood xu due to febrile disease?

Zhi gan cao tang

10

What is the tongue and pulse for Zhi Gan Cao Tang?

tongue is pale with shiny coat
pulse is irregularly irregular, knotted or thin faint and forceless

11

What category is Liu Wei Di Huang Wan?

Nourish and tonify the yin

12

What are the ingredients for Liu Wei Di Huang Wan?

Shu di huang

Shan zhu yu
shan yao

ze xie
mu dan pi
fu ling

13

What is the diagnosis for Liu Wei Di Huang Wan?

LIV and KID yin xu

14

What formula would you use for LIV and KID yin xu?

Liu Wei Di Huang Wan

15

What formula is for yin and essence xu children?

Liu Wei Di Huang Wan

16

What is the tongue and pulse for Liu Wei Di Huang Wan?

tongue is red with little coat
pulse is rapid and thin

17

What category is Zuo Gui Yin?

Tonify the yin

18

What are the ingredients in Zuo Gui Yin?

Shu di huang
shan zu yu
shan yao
gou qi zi
fu ling
zhi gan cao

19

What is the diagnosis for Zuo Gui Yin?

KID yin and jing xu

20

What formula would you use for KID yin and jing xu?

Zuo Gui Yin

21

What is the tongue and pulse for Zuo Gui Yin?

tongue is peeled with shiny coat
pulse is thin and rapid

22

What category is Zuo Gui Wan?

tonify the yin

23

What are the ingredients for Zuo Gui Wan?

Shu Di huang

shan zhu yu

gou qi zi
shan yao
lu jiao jiao
gui ban jiao

chaun niu xi
tu si zi

24

What is the diagnosis for Zuo Gui Wan?

KID xu (esp marrow and essence)

25

What formula would you use for KID xu?

Zuo Gui Wan

26

What is the primary symptom for Zuo Gui Wan?

infertility

27

What is the MOA of Zuo Gui Wan?

pure tonification, no draining

28

What category is Gui Pi Tang?

Tonify qi and blood