Week Five (Part One) Flashcards Preview

Formulas II > Week Five (Part One) > Flashcards

Flashcards in Week Five (Part One) Deck (22):
1

Zhen Ren Yang Zang Tang
True Man's Decoction to Nourish the Organs

Category:

Formulas that Stabilize and Bind
Formulas that Restrain Leakage from the Intestines

2

Zhen Ren Yang Zang Tang
True Man's Decoction to Nourish the Organs

Function:

Astringes the intestines
Stops diarrhea
Warms the Middle Jiao
Tonifies deficiency

For chronic diarrhea or dysentery syndrome

3

Si Shen Wan
Four Miracle Pill

Category:

Formulas that Stabilize and Bind
Formulas that Restrain Leakage from the Intestines

4

Si Shen Wan
Four Miracle Pill

Function:

Warms and tonifies Spleen and Kidney
Binds up the intestines
Stops diarrhea

For early morning diarrhea syndrome (Wu Geng Xie- "cock crow: diarrhea)

5

Si Shen Wan
Four Miracle Pill

Ingredients:

Bu Gu Zhi
Rou Dou Kou
Wu Wei Zi
Wu Zhu Yu
Sheng Jiang
Da Zao

6

Si Shen Wan
Four Miracle Pill

Tongue:
Pulse:

Si Shen Wan
Four Miracle Pill

Tongue: Pale; Thin, white coating
Pulse: Submerged, Slow. Forceless

7

Jin Suo Gu Jing Wan
Metal Lock Pill to Stabilize the Essence

Category:

Formulas that Stabilize and Bind
Formulas that Stabilize the Kidneys

8

Jin Suo Gu Jing Wan
Metal Lock Pill to Stabilize the Essence

Function:

Stabilize the Kidney
Bind up the essence

Addresses spermatorrhea syndrome

9

Jin Suo Gu Jing Wan
Metal Lock Pill to Stabilize the Essence

Ingredients:

Sha Yuan
Qian Shi
Lian Zi
Lian Xu
Long Gu
Mu Li

10

Jin Suo Gu Jing Wan
Metal Lock Pill to Stabilize the Essence

Tongue:
Pulse:

Jin Suo Gu Jing Wan
Metal Lock Pill to Stabilize the Essence

Tongue: Pale, White coating
Pulse: Thin; Frail

11

Sang Piao Xiao San
Mantis Egg-Case Powder

Category:

Formulas that Stabilize and Bind
Formulas that Stabilize the Kidneys

12

Sang Piao Xiao San
Mantis Egg-Case Powder

Function:

Regulates and tonifies the Heart and Kidney
Stabilizes the essence
Stops leakage

Used for Heart and Kidney deficiency syndrome

13

Sang Piao Xiao San
Mantis Egg-Case Powder

Ingredients:

Sang Piao Xiao
Long Gu
Gui Ban
Ren Shen
Fu Shen
Shi Chang Pu
Yuan Zhi
Dang Gui

14

Sang Piao Xiao San
Mantis Egg-Case Powder

Tongue:
Pulse:

Sang Piao Xiao San
Mantis Egg-Case Powder

Tongue: Pale; White coating
Pulse: Thin, Slow, Frail

15

Shou Tai Wan
Fetus Longevity Pill

Category:

Formulas that Stabilize and Bind
Formulas that Stabilize the Kidneys

16

Shou Tai Wan
Fetus Longevity Pill

Function:

Stabilizes the Kidney
Calms the fetus

For Kidney qi deficiency with unstable fetus syndrome

17

Shou Tai Wan
Fetus Longevity Pill

Ingredients:

Tu Si Zi
Sang Ji Sheng
Xu Duan
E Jiao

18

Shou Tai Wan
Fetus Longevity Pill

Tongue:
Pulse:

Shou Tai Wan
Fetus Longevity Pill

Tongue: Pale; White, slippery coating
Pulse: Submerged; Frail at Chi position

19

Gu Jing Wan
Stabilizes the Menses Pill

Category:

Formulas that Stabilize and Bind
Formulas that Stabilize the Womb

20

Gu Jing Wan
Stabilizes the Menses Pill

Function:

Enriches the Yin
Clears heat
Stabilizes the menses
Stops bleeding

For Beng Lou syndrome

21

Gu Jing Wan
Stabilizes the Menses Pill

Ingredients:

Gui Ban
Bai Shao
Huang Qin
Huang Bai
Chun Gen Pi
Xiang Fu

22

Gu Jing Wan
Stabilizes the Menses Pill

Tongue:
Pulse:

Gu Jing Wan
Stabilizes the Menses Pill

Tongue: Red
Pulse: Rapid, Wiry