Words Flashcards Preview

Chinese - Beginners Class 3 > Words > Flashcards

Flashcards in Words Deck (45):
1

jiàn

To see

2

to go

3

yóujú

Post office

4

to post; to mail; to send by mail

5

xìn

Letter; mail

6

yínháng

bank

7

to withdraw

8

qián

money

9

cún

to deposit

10

I/me

11

duì

Correct

12

bú duì

Not correct

13

qián tiān

Day before yesterday

14

Jīn tiān

Today

15

Míng tiān

Tomorrow

16

hòu tiān

Day after tomorrow

17

Zuó tiān

Yesterday

18

dà hòu tiān

3 days from now

19

dà qián tiān

3 days ago

20

bàba

Dad

21

máng

Busy

22

hěn

Very

23

Hànyǔ

Chinese language

24

nán

Male/hard

25

tài

Too

26

Very hard

hěn nán

27

tài nán

Too hard

28

bú tài nán

Not too hard; a little hard

29

bú nán

Not hard at all

30

māma

mom

31

bú tài

Not too

32

Female

33

You

34

Horse

35

bái

Horse

36

Kǒu

Mouth

37

bái

White

38

Éyǔ

Russian language

39

Déyǔ

German language

40

Fǎyǔ

French

41

Hányǔ

Korean language

42

Xībānyáyǔ

Spanish

43

Rìyǔ

Japanese

44

Yīngyǔ

English

45

ālābóyǔ

Arabic