בוחן בטיחות

This class was created by Brainscape user Alexandra Zelikson. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: Alexandra Zelikson

Decks in this class (5)

בוחן בטיחות תרופות 12/11/21 חלק 1
חוסמי אלפא + בטא ניטרטים דיגלס ACE וחוסמי אנגיוטקסין חוסמי סידן משתנים
48  cards
בוחן בטיחות 12.11.21 חלק 2
טיםול בכאב סוכרת
35  cards
בוחן בטיחות 12/11/2021 חלק 3
קרישה עיכול
36  cards
בוחן בטיחות12/11/21 חלק 4
נשימה סטוראידים
24  cards
בוחן בטיחות 12/11/21 חלק 5
אנטיביוטיקה אלקטרוליטים סטטינים
28  cards

More about
בוחן בטיחות

  • School Unspecified
  • Program type Unspecified
  • Course Unspecified
  • Instructor Unspecified
  • Standards Unspecified

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

Make Flashcards