სამართლის შესავალი Flashcards

Decks in this Class (35):

 • სამართალი, როგ
  23 Cards
  Preview Flashcards
 • სამეცნიერო კვლ
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლის ცნებ
  28 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლის ნიშნ
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლის ფუნქ
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლის პოლი
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლიანობი
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართალი და მ
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართალი და ჩ
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლიანობა
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლიანობი
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლიანობი
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლის წყარ
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • იურისტების სამ
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • ნორმის სტრუქტუ
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლებრივი
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლის ნორმ
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლის ნორმ
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლის ნორმ
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლის ნორმ
  49 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლის პოლი
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლის წყარ
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • სამოსამართლო ს
  29 Cards
  Preview Flashcards
 • ჩვეულებითი სამ
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართალიროგო
  46 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართალი და ს
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • Ius Resistendi
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Ius Resistendi
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლის მიერ
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • პოლიტიკის სამა
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • Judicial Self Restraint
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართალი და ე
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • სამართლის ენა
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • კანონის ცნება
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • კანონის სახეებ
  9 Cards
  Preview Flashcards