კანონის ცნება Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > კანონის ცნება > Flashcards

Flashcards in კანონის ცნება Deck (18):
1

კანონი სამართლის (ანკარა წყარო :D )

უმნიშვნელოვანესი წყაროა

2

კანოი ითვლებოდა __________ საზომად.

სათნოებისა და ბოროტების

3

განასხვავებენ ____________ კანონებს

ლოგიკურ კანონებს,ბუნების კანონებსა და იურიდიულ

4

პირველად ჩამოყალიბდა იურიდიული კანონის ცნება.

კანონის ფილოსოფიური კატეგორია მოგვიანებით გვხვდება.

5

ფილოსოფიურ ლიტერატურაში კანონი განსაზღვრულია როგორც

საგანთა და მოვლენათა შორის არსებითი,აუცილებელი,შედარებით მდგრადი კავსირების ზოგადობის ფორმა,რომელიც მათ მთლიანობას ან განვითარების გარკვეულ მიმართულებას განსაზღვრავს.

6

იურიდიული კანონი განსხვავდება

ბუნებისა და ლოგიკის კანონებისგან.

7

იურიდიული კანონის განხორციელების ვარიანტები უფრო მრავალრიცხოვანია,ვიდრე

ბუნების ან მეცნიერული კანონებისა

8

იურიდიულ კანონს ასევე ახასიათებს მოქმედების

ფარგლებისა და რეალიზაციის პერიოდის შემცირება-გადიდების შესაძლებლობა.

9

განასხვავებენ კანონის _____________ გაგებას

ფორმალურ და მატერიალურ

10

კანონი ფორმალური გაგებით ეწოდება

ხელისუფლების უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული წესით მიღებულ ნორმატიულ აქტს

11

მატერიალური გაგებით კანონი ეწოდება

სახელმწიფოში მოქმედ ყველა იურიდიულად სავალდებულო,აბსრტრაქტულ და ზოგადსამართლებრივ აქტს

12

საქართველოშო მოქმედებს კანონის შემდეგი სახეები:

საქართველოს კონსტიტუცია,კონსტიტუციური კანონი,ორგანული კანონი,აფხაზეთის ავტ.რესპ. კანონი და აჭარის ავტ. რესპ. კონსტიტუცია

13

კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია რომელსაც უნდა შეესაბამებოდეს

ნებისმიერი სამართლებრივი აქტი

14

კონსტიტუცია ადგენს იმ სახელმძღვანელო პრინციპებს რომელთა საფუძველზეც უნდა განხორციელდეს

სახელმწიფო ხელისუფლება

15

კონსტიტუციას ახასიათებს აბსტრაქციის მაღალი დონე.იგი ასევე ასრულებს ინტეგრაციულ ფუნქციას-

უზრუნველყოფს სახელმწიფოს ერთიანობას,განსაზღვრავს მის ფორმას

16

კონსტიტუციური კანონი მიიღება საქართველოს სახელმწიოფოებრივი მოწყობის

განსაზღვრისას და კონსტიტუციის გადასინჯვისას

17

ორგანული კანონი მიიღება მხოლოდ იმ საკითხებზე რომელთა მოწესრიგებაც

საქ.კონსტიტუციის თანახმად ორგანული კანონითაა გათვალისწინებული

18

ორგანული კანონებით განისაზღვრება

ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების შექმნის წესი,უფლებამოსილება და სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობა,სახელმწიფოს სიმბოლოები,მოქალაქეობის მოპოვებისა და დაკარგვის წესები,არჩევნების საკითხები და ა.შ

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):