ფიზიკა

This class was created by Brainscape user shota iasashvili. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: shota iasashvili

Decks in this class (4)

მექანიკა
No deck description has yet been added by the author.
40  cards
ტესტი 1.1
No deck description has yet been added by the author.
7  cards
ტესტი 1.2
No deck description has yet been added by the author.
4  cards
ნიუტონის კანონები
No deck description has yet been added by the author.
15  cards

More about ფიზიკა

  • Class purpose General learning

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

ფიზიკა
  • 4 decks
  • 70 flashcards
  • 11 learners
Decks: ფიზიკის ტესტი, 2, ფიზიკის დამოუკიდებელი მარტივი მექანიზმ, And more!
ფიზიკა
  • 10 decks
  • 277 flashcards
  • 129 learners
Decks: მექანიკა კინემატიკა საწყისი მცნებები, წრფივი თანაბარი მოძრაობა, კინემატიკა, And more!
Make flashcards