Ο COACH ΗΓΕΤΗΣ - LEADING BY VALUES - ENOTHTA 2

This class was created by Brainscape user Melina Vdw. Visit their profile to learn more about the creator.

Flashcard maker: Melina Vdw

Decks in this class (26)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 1.2.1 Ο άνθρωπος στο κέντρο
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
6  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 1.2.2 Η αναζήτηση την αλήθειας
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
7  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 1.2.3 Η αυτογνωσία
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
5  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 1.2.4 Εν οίδα ότι ουδέν οίδα
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
5  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 1.2.5 Τα όρια και οι προκαταλήψεις
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 1.2.6 Πορκαλώ σημαίνει αμφισβητώ
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 1.2.7 Βλέπω πέρα από τα φαινόμενα
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
5  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 1.2.8 Κανένας δεν γίνεται κακός με τη θέλησή του
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 1.2.9 Κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
2  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 1.3.1 Η διαλεκτική του Σωκράτη
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
5  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 1.3.2 Η συζήτηση έναντι της εκπαίδευσης
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 1.3.3 Η ακεραιότητα
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 1.3.4 Η συνείδηση του Σωκράτη
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
4  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 | 2.1 Η αναζήτηση της ευδαιμονίας
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
2  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 | 2.2 Η εμπειρία
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 | 2.3 Η ευθύνη των επιλογών
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 | 2.4 Η αλληλεπίδραση των ανθρώπων -η κοινωνία
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
2  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 | 2.5 Οι κατάλληλες συνήθειες δημιουργούν τον κατάλληλο χαρακτήρα
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 | 2.6 Οι ηθικές και πνευματικές αρετές
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
5  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 | 2.7 Η αριστεία
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
2  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 | 2.8 Η φρόνηση
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3 | 3.1 Ο καλός- αγαθός κατά τον Σωκράτη συγκλίνει με τον άριστο του Αριστοτέλη
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
2  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3 | 3.2 Τα συναισθήματα
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
5  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4 | 4.1 Θετική Ψυχολογία - Martin Seligman
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
3  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4 | 4.2 Ηροή - Flow
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
2  cards
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4 | 4.3 Αντί επιλόγου
The creator of this deck did not yet add a description for what is included in this deck.
1  cards

More about Ο COACH ΗΓΕΤΗΣ - LEADING BY VALUES - ENOTHTA 2

 • Class purpose General learning

The creator of this class did not yet add a description for what is included in this class.

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer.

Looking for something else?

ACE ® Health Coach
 • 18 decks
 • 764 flashcards
 • 116 learners
Decks: Role And Scope Of The Health Coach, Core Components Of Coaching, Behavior Change Models And Theories, And more!
Leading Worship Final
 • 1 decks
 • 17 flashcards
 • 11 learners
Decks: Final, And more!
Primal Health Coach Review
 • 16 decks
 • 576 flashcards
 • 15 learners
Decks: Chapter 1 Reprogramming Your Genes, Chapter 2 Clues To Optimal Gene Expressi, Chapter 3 Your Body Prefers Burning Fats, And more!
Lab Values
 • 2 decks
 • 150 flashcards
 • 4 learners
Decks: Lab Values, Hemodynamics, And more!
Make flashcards