ايمونولوژي و آلرژي Flashcards Preview

اطفال > ايمونولوژي و آلرژي > Flashcards

Flashcards in ايمونولوژي و آلرژي Deck (16):
1

ويژگي باليني نقايص سلول T

عفونت مكرر با ارگانيسم هاي فرصت طلب مانند قارچ ها،PCP، مايكوباكتريوم، ويروس ها و پروتوزوئر ها
تأخير رشد، سوءجذب،اسهال و FTT
آنرژي
بيماري GVHD پس از دريافت خون اشعه نديده
بيماري كشنده پس از دريافت واكسن هاي زنده مانند MMR و BCG
بروز زياد بدخيمي
بقاي كم پس از شيرخوارگي يا ابتداي كودكي

2

ويژگي باليني نقايص فاگوسيتي

عفونت هاي پوستي مكرر با استافيلوكوك اورئوس، باسيل هاي گرم منفي و آسپرژيلوس
آبسه هاي زير جلدي،غدد لنفاوي، ريه و كبد
عفونت هاي ريوي شامل آبسه ها و تشكيل پنوماتوسل
عفونت استخوان و مفصل
تاخير در جداشدن بند ناف
فقدان چرك در محل عفونت
ضعيف بودن روند بهبود زخم
بيماري periodontal مانند ژنژيويت

3

موارد زير مطرح كننده leukocyte adhesion deficiency است

تاخير در جداشدن بند ناف به ويژه در حضور امفاليت
فقدان چرك در محل عفونت با وجود لكوسيتوز شديد

4

ويژگي هاي باليني نقايص كمپلمان

عفونت مكرر با ارگانيسم هاي كپسول دار مانند پنوموكوك و Hib
عفونت مكرر با مننگوكوك
استعداد ابتلا به عفونت گنوكوكي منتشر
افزايش بروز بيماري هاي اتوايميون
عفونت هاي شديد يا مكرر در پوست و راه هوايي

5

عدم وجود بافت لنفاوي مانند لوزه مطرح كننده.............يا..................است

آگاماگلوبولينمي يا SCID

6

براي تشخيص CVID بايد ساير علل هيپوگاماگلوبولينمي مانند ............. و ......................... رد شوند

تيموما
Protein losing enteropathy

7

برخي ارگانيسم هاي كاتالاز مثبت

استافيلوكوك اورئوس
باسيل هاي گرم منفي از جمله Borkholderia
كانديدا و آسپرژيلوس

8

ويژگي هاي باليني نقايص سلول B

عفونت هاي راجعه سينوسي ريوي با باكتري هاي كپسول دار مانند پنوموكوك
مشكلات ناچيز با قارچ ها و ساير ويروس ها
استعداد ابتلا به ژيارديازيس
استعداد ابتلا به عفونت هاي آنتروويروسي مانند مننگوآنسفاليت آنتروويروسي و ابتلا به پوليو پس از دريافت opv

9

مدياتور هاي واكنش تيپ يك افزايش حساسيت

هيستامين
تريپتاز
لكوترين
پروستاگلاندين
فاكتور فعال كننده پلاكت

10

برخي بيماري هايي كه به دليل افزايش حساسيت تيپ ٢ ايجاد ميشوند

ترومبوسيتوپني اتوايميون
آنمي هموليتيك يا ناشي از ناسازگاري Rh
مياستني گراو
بيماري گريوز
سندرم گودپاسچر

11

نمونه هايي از بيماري هاي واكنش تيپ ٣ حساسيت

واكنش آرتوس در محل تزريق آنتي ژن
بيماري سرم
پنومونيت افزايش حساسيتي
برخي واسكوليت ها

12

نمونه هايي از واكنش تيپ ٤ عبارتند از

درماتيت تماسي آلرژيك از جمله به نيكل ، پيچك سمي يا داروهاي موضعي (نئومايسين)
تست پوستي توبركولين
واكنش پيوند عليه ميزبان

13

در واكنش حساسيتي تيپ چهار سيتوكين هايي مانند ...........،............و ترشح مي شوند و موجب فعال شدن ماكروفاژ ها مي گردند

اينترفرون گاما، TNF-alfa ، GM-CSF

14

در كودكان كمتر از پنج سال استفاده از اسپيرومتري و پيك فلومتري امكان پذير نيست در اين موارد .................... به تشخيص كمك مي كند.

بررسي پاسخ به درمان كنترل كننده آسم

15

راديوگرافي قفسه سينه در نخستين حمله آسم گرفته مي شود در حمله هاي بعدي در موارد زير درخواست مي گردد:

تب(مطرح كننده پنوموني)
يافته هاي لوكاليزه در معاينه فيزيكي

16

دو روش جديد برلي مونيتورينگ آسم و التهاب راههاي هوايي

آناليز اكسيد نيتريك بازدمي
آناليز كمي خلط از نظر ائوزينوفيلي