بيماري هاي روماتيسمي Flashcards Preview

اطفال > بيماري هاي روماتيسمي > Flashcards

Flashcards in بيماري هاي روماتيسمي Deck (17):
1

شايعترين تظاهر پورپوراي هنوخ شوئن لاين

راش و آرتريت

2

در بررسي ميكروسكوپي ضايعات هنوخ؟؟

التهاب عروق كوچك، خروج گلبول هاي قرمز از رگ و رسوب IgA

3

آرتريت در چند درصد موارد هنوخ ديده ميشود و كدام مفاصل شيوع بيشتري دارد؟

هشتاد درصد
مفاصل مچ پا و زانو

4

پاراكلينيك بيماران هنوخ چگونه است؟؟

لكوسيتوز و افزايش ESR و CRP شمارش پلاكت طبيعي است

5

براي تشخيص هنوخ وجود دومعيار از معيارهاي زير ضروري است

پورپوراي قابل لمس بدون ترومبوسيتوپني
آنژين روده اي ( درد شكمي منتشر يا تشخيص ايسكمي )
يافته هاي هيستولوژيك (گرانولوسيت در ديواره آرتريول ها و ونول ها)
سن كمتراز ٢٠ سال در شروع علايم

6

عوامل خطر تشكيل آنوريسم هاي كرونري در كاوازاكي عبارتند از:

تب طولاني مدت
افزايش طولاني مدت پارامترهاي التهابي مانند ESR
سن كمتر از يك سال يا بيش از ٦ سال
جنسيت پسر

7

براي تشخيص بيماري كاوازاكي تب بيش از ٥ روز همراه با حداقل ٤ مورد از موارد زير ضروري است

كنژنكتيويت غيرچركي دوطرفه
وجود حداقل يكي از تغييرات غشاهاي مخاطي مجراي تنفسي فوقاني
وجود حداقل يكي از تغييرات اندام
راش پلي مورفيك به ويژه درتنه
لنفادنوپاتي گردني با قطر بيش از ١/٥ سانتي متر

8

شايعترين واسكوليت سيستميك و شايعترين علت پورپوراي غيرترومبوسيتوپنيك در كودكان؟؟؟

پورپوراي هنوخ شوئن لاين

9

براي مونيتورينگ از نظر آنوريسم كرونر در چه زمانهايي در كاوازاكي اكوكارديوگرافي انجام ميشود؟؟

در فاز حاد
درهفته دوم يا سوم
درهفته ششم يا هشتم

10

دوز IVIG در بيماري كاوازاكي

2g/kg در طي دوازده ساعت

11

در فاز حاد كاوازاكي آسپرين با دوز ......... منقسم هر شش ساعت و پس از برطرف شدن تب با دوز ضد پلاكتي ........... تجويز مي گردد

80-100 mg/kg/day
3-5mg/kg/day

12

در چه مواردي در كاوازاكي كورتيكواستروييد يا infliximab تجويز مي شود

بروز كارديت فعال در فاز حاد
باقي ماندن تب با وجود تجويز دو دوز IVIG

13

احتمال يووئيت مزمن در آرتريت ايديوپاتيك كودكان در چه كساني شايعتر است

دختران خردسال مبتلا به اليگوآرتريت همراه با ANA مثبت(٨٠ درصد)

14

تشخيص قطعي درماتوميوزيت بر اساس وجود چهار معيار از معيارهاي زير است

راش تيپيك درماتوميوزيت
ضعف متقارن عضلات پروگزيمال
افزايش آنزيم هاي عضله
يافته هاي EMG
التهاب مزمن در نمونه بيوپسي عضله

15

يافته هاي EMG در درماتوميوزيت عبارتند از:

Fasiculation
Needle insertion irritability
High-frequency discharges

16

جدي ترين عارضه درماتوميوزيت در كودكان

كلسينوز

17

احتمال ايجاد كلسينوز در موارد زير در درماتوميوزيت كودكان بيشتر است

كودكان دچار واسكوليت پوستي
طولاني بودن فعاليت بيماري
تاخير در شروع درمان