لاک و روسو Flashcards Preview

نظریه های رشد > لاک و روسو > Flashcards

Flashcards in لاک و روسو Deck (12):
1

جان لاک با زبانی فصیح و دلنشین، این باور متداول را که بین انسان ها، تفاوت های ذاتی عظیمی وجود دارد، رد کرد. لاک استدلال کرد که شخصیت انسان ها را غالبا (1) آنها و بویژه (2) شکل می دهد. نقطه آغاز نظریه لاک، (3) در انسان بود. لاک می گفت صحیح تر آن است که ذهن انسان را (4) تصور کنیم و بر این باور باشیم که همه چیز از محیط به ذهن وارد می شود. لاک بعدها این بیان را قدری تعدیل کرد. اگرچه تجربیات بشر از محیط ناشی می شود، شخص می تواند طی زمان، از طریق تامل بر افکار و باورهایش نیز یاد بگیرد. لاک همچنین دریافت که در انسان ها، برخی عواطف درونزاد و برخی تفاوت های ذاتی وجود دارد.

جان لاک با زبانی فصیح و دلنشین، این باور متداول را که بین انسان ها، تفاوت های ذاتی عظیمی وجود دارد، رد کرد. لاک استدلال کرد که شخصیت انسان ها را غالبا محیط های اجتماعی آنها و بویژه آموزش و پرورش شکل می دهد. نقطه آغاز نظریه لاک، رد اندیشه های فطری در انسان بود. لاک می گفت صحیح تر آن است که ذهن انسان را (4) تصور کنیم و بر این باور باشیم که همه چیز از محیط به ذهن وارد می شود. لاک بعدها این بیان را قدری تعدیل کرد. اگرچه تجربیات بشر از محیط ناشی می شود، شخص می تواند طی زمان، از طریق تامل بر افکار و باورهایش نیز یاد بگیرد. لاک همچنین دریافت که در انسان ها، برخی عواطف درونزاد و برخی تفاوت های ذاتی وجود دارد.

1- محیط های اجتماعی
2- آموزش و پرورش
3- رد اندیشه های فطری
4- لوحی سفید

2

اما در کل، لاک معتقد بود (1) است که ذهن را شکل می دهد. او تاکید داشت تاثیر (1)، بویژه در (2)، بسیار نیرومند است.

1- محیط
2- سال های اولیه دوران کودکی

3

بسیاری از افکار و احساسات ما را (1) به وجود می آورند. بیشتر رفتار ما با تکرار (repetition) به وجود می آید. ما با (2) نیز می آموزیم. سرانجام و از همه مهم تر، ما از طریق (3) فرا می گیریم.

1- تداعی ها (associations)
2- تقلید (imitation)
3- پاداش (reward) ، و تنبیه (punishment)

4

فلسفه تربیتی لاک
خویشتن داری: (self control) لاک معتقد بود که هدف اصلی (1) خویشتن داری است. اگر می خواهیم کودکان منضبط بار آیند باید از همان ابتدا (2) زیرا از بین بردن عادات اولیه، دشوار است.

1- تعلیم و تربیت
2- با آنها جدی باشیم

5

فلسفه تربیتی لاک
پاداش و تنبیه: باید تنها به (1) کودکان پاداش دهیم و همواره از تایید رفتارهای غیر منطقی و زیاده طلبی آنان خودداری کنیم. لاک با (2) مخالف بود. این تنبیه، تداعی های نامطلوبی را موجب می شود. تنبیه بدنی اغلب بی نتیجه است. تنبیه فعالیت ذهن را متوقف می کند و آنگاه به جای کودکی نامنظم، با موجودی افسرده و غمگین سروکار خواهید داشت. بهترین پاداش ها، تحسین و تعریف و بهترین تنبیه، (3) است. لاک معتقد بود که اگر بتوانید در کودکان (4) را به وجود آورید، آنگاه خواهید توانست آنها را هر طور که می خواهید، تربیت کنید و آنها به تمام فضلیت ها عشق خواهند ورزید.

1- رفتارهای منطقی
2- تنبیه بدنی (physical punishment)
3- عدم تایید
4- عشق به محبوب بودن

6

فلسفه تربیتی لاک
شجاعت : لاک برای شجاعت (courage)، ارزش قایل بود. مشکل این است که کودکان، ترس های بسیاری را فرا می گیرند. لاک معتقد بود می توانیم این ترس را با (1) از بین ببریم. لاک توصیه کرد که کودکان را در برابر (2)، به صورت آرام و تدریجی مقاوم بسازیم.

1- نزدیک کردن تدریجی کودک به منبع ترس
2- درد

7

فلسفه تربیتی لاک
مقررات : بیشتر والدین، مقررات متعددی وضع می کنند و سپس کودکان را به دلیل پیروی نکردن از مقررات تنبیه می کنند. این کار (1) است.

1- اساسا بی فایده

8

فلسفه تربیتی لاک
ویژگی های خاص کودکان: (children’s special characteristics) بحث لاک درباره (1)، موضوع جدیدی را به نظام تربیتی او وارد کرد.

1- بی فایده بودن آموختن مقرراتی که فراتر از درک کودک است

9

فلسفه تربیتی لاک
آموزش تحصیلی: (academic instruction) آموزش وقتی بیشترین تاثیر را دارد که کودکان (1). لاک بر ضرورت بهره گیری از (2) کودک تاکید کرد. وی گفت که کودکان یادگیری را برای یادگیری انجام می دهند.

1- از آن لذت ببرند
2- کنجکاوی طبیعی

10

نظریه روسو درباره رشد
رشد کودک طی چهار مرحله اصلی به پیش می رود:

مرحله یک: نوباوگی (infancy) تولد تا حدود دو سالگی: جهان را (1) تجربه می کنند. از اندیشه ها یا منطق هیچ نمی دانند و تنها (2) را تجربه می کنند. ما با وسواس اشتباهات آنها را اصلاح می کنیم اگر چه کودکان به مرور زمان تکلم خود را اصلاح خواهند کرد.
مرحله دو: کودکی (childhood) از دو تا دوازده سالگی: (3) جدیدی به دست می آورند، می توانند حرف بزنند، خودشان غذا بخورند، به اطراف بدوند، صاحب نوعی استدلال می شوند. تفکر آنها هنوز (4) می باشد.
مرحله سه : اواخر کودکی، از حدود ۱۲ تا ۱۵ سالگی: (5)، قدرت جسمانی بیشتر، در حوزه شناخت پیشرفت پیدا می کنند. هنوز قادر به تفکر محض در مسائل نظری و موضوعات کلامی نیستند. کودکان پیش اجتماعی اند، یعنی به آنچه برای خود لازم و مفید است توجه می کنند. از کارکردن با اشیا فیزیکی لذت می برند و از طبیعت یاد می گیرند و دنیای کتاب و جامعه، برای آنان بیگانه است.
مرحله چهارم: نوجوانی: با بلوغ به (6) تبدیل می شود. نوجوانی (7) را تجربه می کند. وضعیت جسمانی تغییر و تغییرات احساسی از درون آغاز می شود. تغییر خلق، عصبانی شدن مکرر، آشوب های ذهنی پیوسته، در حضور جنس مخالف از خجالت سرخ، از احساسات جنسی آگاه می شود. خود کفا نیست و جذب دیگران می شود. می تواند به مفاهیم انتزاعی بپردازد.
به عقیده روسو این مراحل بر اساس (8) روی می دهند.

1- مستقیما از طریق حواسشان
2- لذت و درد
3- استقلال
4- تجسمی و حسی
5- انتقال بین کودکی و نوجوانی
6- موجود اجتماعی
7- تولد دیگر
8- برنامه طبیعت با توالی ثابت

11

روش تربیتی روسو
کودکان به هیچ وجه به (1) بزرگسالان نیاز ندارند. همچنان نباید اجازه داد تا کودکان نظرشان را بر ما تحمیل کنند. فقط زمانی چیزی را برای کودک مهیا کنید که کودک تمایل ذاتی به داشتن آن شی داشته باشد ولی هرگز اجازه ندهید که شما را به هوس خود وادار کند.
هرگز کودک را به کاری وادار یا رفتارهای او را اصلاح نکنید. چنین اعمالی موجب (2) کودکان می شود. وقتی از کودکان بخواهید چیزهایی را یاد بگیرند که فراتر از توان آنهاست (3) و بی انگیزه می شوند. جامعه با چنان سرعتی تغییر می کند که واقعا نمی توان پیش بینی کرد چه دانشی برای آینده کودک مفید خواهد بود. وسواس ما درباره آینده بزرگترین دامهاست، یعنی اینکه با عجله چیزی به کودکانمان بیاموزیم که تصور کنیم سودمند خواهد بود. عجله نکنیم و به کودکان فرصت دهیم تا به شیوه هایی که برای آنان (4) است خودشان آنچه را باید فرا بگیرند.

1- راهنمایی
2- ترس و اضطراب
3- تنبل
4- طبیعی

12

رشد بر اساس (1) و به گونه ای (2) پیش می رود که آن را (3) می نامند. کودکان باید به دور از تاثیرات مخرب جامعه فکر کنند و بنابراین روسو اعلام کرد که خواست طبیعت این است که کودکان جدا از اجتماع زندگی کنند حتی اگر این اجتماع بیشتر بداند. بزرگسالان کودکان را برده مقررات اجتماعی می کنند. روسو بر(4) اهمیت قائل است و معتقد است کودکان می توانند راه خود را در اجتماع پیدا کنند.

1- برنامه زمانی زیستی
2- درونزاد
3- رسش زیستی
4- تفکر مستقل