معنی کلمه درس دوم Flashcards Preview

فارسي > معنی کلمه درس دوم > Flashcards

Flashcards in معنی کلمه درس دوم Deck (20):
1

اسودن

ارام گرفتن ،اسوده شدن

2

ترک کردن

دست کشیدن ، باز ایستادن

3

نمودن

نشان دادن

4

داد

انصاف، عدل

5

مستغنی

بی نیاز

6

تیمار

خدمت و محافظت کردن از کسی که بیمار باشد

7

پیدا مکن

اشکار نکن

8

محال

دروغ ، بی اصل

9

نهاد

ذات ، سرشت

10

مشمر

مخفف مشمار ، نشمار

11

بسته

وابسته

12

نومیدی

مخفف نا امیدی

13

رنج

زحمت ، تلاش

14

ضایع

تباه ،تلف

15

به سزا

شایسته

16

خاصه

مخصوصا،به ویژه

17

قرابت

خیشاوندی ، خویشاوندان

18

مولع

حریص ، ازمند ، از ریشه

19

ننگ داشتن

خجالت کشیدن

20

ننگ

عیب عار