ความรู้เกี่ยวกับกองทัพไทย Flashcards Preview

ผชท.ทหาร: ความรู้ทั่วไป > ความรู้เกี่ยวกับกองทัพไทย > Flashcards

Flashcards in ความรู้เกี่ยวกับกองทัพไทย Deck (25):
1

Chief of Defence Forces

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

2

Chairman Of Advisory Board

พลเอก ประวุฒิ ชาญวิทย์

3

Deputy Chief of Defence Forces (Army)

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร

4

Deputy Chief of Defence Forces (Navy)

พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม

5

Deputy Chief of Defence Forces (Air Force)

พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข

6

Chief Of Joint Staff

พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก

7

Deputy Chief Of Joint Staff (Army)

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ

8

Deputy Chief of Joint Staff (Navy)

พลเรือเอก นพดล โชคระดา

9

Deputy Chief of Joint Staff (Air Force)

พลอากาศเอก ธัชชัย ถนัดใช้ปืน

10

Director, Directorate of Joint Intelligence

พลโท อรรถนพ ศิริศักดิ์

11

Deputy Director, Directorate of Joint Intelligence (1)

พลตรี วสุ เฟื่องสำรวจ

12

Deputy Director, Directorate of Joint Intelligence (2)

พลเรือตรี อรัญ นำผล

13

Director, Office of External Relations, Directorate of Joint Intelligence

พลตรี ธิวา เพ็ญเขตกรณ์

14

Director, Office of Intelligence Directorate of Joint Intelligence

พลตรี วสันต์ สุริยมงคล

15

บก.ทท.มีหน้าที่

-ควบคุม   อำนวยการ   สั่งการ   และกำกับดูแลการดำเนินงาน ส่วนราชการใน บก.ทท. ในการเตรียมกำลัง การป้องกันราชอาณาจักร และการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม

-รับผิดชอบ วางแผน  พัฒนา  และดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย    ให้สามารถเชื่อมโยง    และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ   ทั้งในระดับ  รัฐบาล   กระทรวง    และหน่วยงานใน กห.   ตลอดจนแบ่งมอบความรับผิดชอบในการดำเนินการ ให้กับกองทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

16

วิสัยทัศน์ บก.ทท.

บก.ทท. เป็นองค์กรชั้นนำในการอำนวยการการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน

17

ค่านิยมหลัก บก.ทท.

1.ทหารอาชีพ

2.ความจงรักภักดี

3.ความกล้าหาญ

4.การทำงานเป็นทีม

18

ความเป็นทหารอาชีพ หมายถึง

1.ความมีวินัย
2.การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.การสร้างนวัตกรรม
4.ความเป็นผู้นำ
5.ความซื่อสัตย์

19

รัฐธรรมนูญ ฉบับ ๕๐ หมวด ๕ ข้อ ๗๗ กล่าวว่า

รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องจัดให้มีกำลังทหาร  อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเป็น และเพียงพอเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ  สถาบันพระมหากษัตริย์  ผลประโยชน์แห่งชาติ   และการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ 

20

อำนาจหน้าที่ของ กห.

 • พิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
 • พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ปกป้อง พิทักษ์รักษา ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ศึกษา วิจัย พัฒนา และดำเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 • การปฏิบัติการทางทหาร นอกเหนือจากสงคราม
 •  

21

พรบ.จัดระเบียบราชการ กห. ๕๑ มีสาระสำคัญคือ

 • มาตรา ๘ กำนาจหน้าที่ กห.
 • มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนราชการ กห.
 • มาตรา ๑๕ อำนาจหน้าที่กองทัพไทย
 • มาตรา ๑๘ อำนาจหน้าที่ บก.ทท.
 • มาตรา ๓๙ การควบคุมและอำนวยการสั่งการโดย ศบท.

22

หน้าที่ของคณะผู้บัญชาการทหาร

มีหน้าที่ เสนอแนะและให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

23

คณะผู้บัญชาการทหารประกอบด้วย

 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • ผู้บัญชาการทหารบก
 • ผู้บัญชาการทหารเรือ
 • ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • เสนาธิการทหาร

24

25

สน.ผบ.ทสส. มี นขต. กี่หน่วย อะไรบ้าง

8 หน่วย ได้แก่

 1. สน.บก. บก.ทท.
 2. สจร.
 3. หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
 4. สน.สก.
 5. สน.ลก.
 6. สตน.
 7. สธน.
 8. สยย.