การทูตทหาร Flashcards Preview

ผชท.ทหาร: ความรู้ทั่วไป > การทูตทหาร > Flashcards

Flashcards in การทูตทหาร Deck (48):
6

อายุหนังสือเดินทางทูต

มีอายุไม่เกิน 5 ปี (ไม่สามารถต่ออายุ) หรือเมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือ หนังสือเดินทางทูต ให้ส่งหนังสือเดินทางทูตนั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ

7

วงรอบข่าวกรอง

   1. การวางแผนรวบรวมข่าวสาร
   2. การรวบรวมข่าวสาร
   3. การดำเนินกรรมวิธี
   4. การกระจายและการใช้ข่าวกรอง

8

งานการทูต ได้แก่

    1. งานการเป็นผู้แทนของประเทศ 
    2. งานการเจรจา
    3. งานการข่าวสาร
    4. งานการคุ้มครอง
    5. งานการสร้างสัมพันธไมตรีและการแก้ปัญหา

9

นโยบายการข่าว ผบ.ทสส.

พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเป็นกลไกหลักในการดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผู้ช่วยทูตฝ่ายการทหาร

10

หัวหน้าคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพ คือ (ข้อมูล ณ มีนาคม 56)

Brigadier General Dato’ Azmy Hj. Yahya ผชท.ทหาร มาเลเซีย/กรุงเทพฯ

11

คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ มีกี่ท่าน จากกี่ประเทศ

จำนวน 39 นาย จาก 23 ประเทศ

12

นขต.สำนักวิเทศสัมพันธ์ ขว.ทหาร

แผนกธุรการ

กองวิเทศสัมพันธ์

กองพิธีการทูต

การการทูตฝ่ายทหาร

13

กองการทูตฝ่ายทหารมีหน้าที่

เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการทูตฝ่ายทหาร โดยการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้แก่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และบุคคลสำคัญต่างประเทศ เกี่ยวกับการเยี่ยมคำนับ การปรึกษา ข้อราชการและการเยี่ยมหน่วยราชการต่างๆ จากผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย และผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายต่างประเทศ ตลอดจนกำกับดูแลผู้ช่วยฝ่ายทหารต่างประเทศ

14

กองพิธีการทูตมีหน้าที่

พิจารณาเสนอความเห็น  วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  และดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการทูต  การรับรอง การจัดเลี้ยงบุคคลสำคัญต่างประเทศ ในนามกองบัญชาการกองทัพไทย  นอกจากกองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม  และกระทรวงการต่างประเทศ  ในเรื่องพิธีการทูตและการรับรองบุคคลสำคัญต่างประเทศในพระราชพิธี พิธีสำคัญทางทหาร  และพิธีการ อื่น ๆ  เสนอความเห็นและดำเนินการขอพระราชทานการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายต่าง ๆ  ให้แก่ เจ้าหน้าที่ทางทหารและบุคคลสำคัญต่างประเทศ

15

กองวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที่

เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการวิเทศสัมพันธ์ การประสานการช่วยเหลือทางทหารกับต่างประเทศในเรื่อง การฝึก ศึกษา การดูงาน การประชุมสัมมนา และการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการต่างประเทศที่ได้รับมอบหมาย 
*จัดทำทำเนียบ ผชท.ทหาร ไทย/ตปท.

16

ใครมีหน้าที่พิจารณาการจัดตั้ง สนง.ผชท.ทหาร ไทย/ต่างประเทศ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนปรับปรุงการบริหารจัดการ สน.ผชท.ทหาร ไทย ในต่างประเทศ ของ กห.

17

จำนวนของ สนง.ผชท.ทหาร ไทยในต่างประเทศ

ปัจจุบันมีจำนวน ๕๔ สน. ตั้งอยู่ใน ๒๔ ประเทศ แบ่งเป็น บก.ทท. ๒ ประเทศ ทบ. ๑๗ ประเทศ ทร. ๑๘ ประเทศ และ ทอ. ๑๗ ประเทศ โดยมีประเทศประกอบด้วย ผชท.เหล่าทัพ ตั้งแต่ ๒ เหล่าขึ้นไป จำนวน ๑๘ ประเทศ โดยที่ผ่านมาเป็นการจัดตั้งตามความร่วมมือทางทหาร หรือความสัมพันธ์ระหว่างเหล่าทัพต่างๆ โดยไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน

18

ขั้นตอนการจัดตั้ง สนง.ผชท.ทหาร ไทยในต่างประเทศ

บก.ทท. (โดย ขว.ทหาร) -> ผบ.ทสส. (อนุมัติหลักการ) / ยก.ทหาร (อัตรา) / สปช.ฯ (งป.) / กต. (เห็นชอบเบื้องต้น) / สป.กห. (ดำเนินการต่อ)

กห. -> คณะอนุฯ / คกก.พิจารณาทบทวนปรับปรุงการบริหารจัดการฯ / สภากลาโหม / รมว.กห.

ครม. -> คณะกรรมการกลั่นกรอง (กพร., กพ., กต. สำนักงป.) / เข้า ครม. ให้เห็นชอบ

บก.ทท. (ขว.ทหาร อนุมัติตัวบุคคล)

A image thumb
19

ประเทศที่มี สน.ผชท.ทหาร ไทยในต่างประเทศประจำการ

24 ประเทศ 1 องค์กรระหว่างประเทศ

๑. เครือรัฐออสเตรเลีย (Australia)
๒. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Brazil)
๓. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Cambodia)                 
๔. สาธารณรัฐประชาชนจีน (China)
๕. สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France)
๖. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany)                          
๗. สาธารณรัฐอินเดีย (India)                                           
๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Indonesia)
๙. สาธารณรัฐอิตาลี (Italy)
๑๐. ญี่ปุ่น (Japan)                                                        
๑๑. สาธารณรัฐเกาหลี (Korea)                                          
๑๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos)
๑๓. มาเลเซีย (Malaysia)                                                
๑๔. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar)                    
๑๕. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Pakistan)                          
๑๖. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines)                                
๑๗. สหพันธรัฐรัสเซีย (Russia)                                            
๑๘. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore)                                    
๑๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (South Africa)
๒๐. ราชอาณาจักรสเปน (Spain)                                        
๒๑. ราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden)                  
๒๒. สหราชอาณาจักร (United Kingdom)                            
๒๓. สหรัฐอเมริกา (United States of America)                    
๒๔. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam)
๒๕. สหประชาชาติ (The United Nations)

20

สน.ผชท.ทหาร ไทยในต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของ บก.ทท.

สน.ผชท.ทหาร ไทย/พริทอเรีย (แอฟริกาใต้)
สน.ผชท.ทหาร ไทย/บราซิเลีย (บราซิล)
สน.ทปษ.คผถ.ฯ ณ นครนิวยอร์ก
สน.ผชท.ทหาร ไทย/บันดาร์เสรีเบกาวัน (บรูไน)

21

สน.ผชท.ทหาร ไทย/บันดาร์เสรีเบกาวัน ปรับอัตรามาจากที่ใด

ปรับจากอัตรา สน.ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทร์ สปป.ลาว ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๖

22

หน้าที่ของ ผชท.ทหาร ไทยในต่างประเทศ

ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการทูตฝ่ายทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗

๑. เป็นผู้แทนทางทหารของกองทัพไทยในต่างประเทศ
๒. เป็นที่ปรึกษาของเอกอัครราชทูต อัครราชทูต หรืออุปทูต เกี่ยวกับกิจการทางทหาร
๓. เป็นผู้แทนของกองทัพต้นสังกัดในพิธีต่าง ๆ
๔. เป็นผู้สังเกตการณ์และประสานงาน ด้านกิจการทหารกับเจ้าหน้าที่ทางทหารของประเทศนั้น
๕. ควบคุม ดูแล และช่วยเหลือบุคคลสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ไปศึกษา หรือดูกิจการ ณ ประเทศที่ตนประจำอยู่ ให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพ หรือที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
๖. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพของประเทศที่ตนประจำอยู่
๗. เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของประเทศอื่น ๆ ที่ประจำอยู่ ณ ประเทศ นั้น
๘. เป็นผู้แทนของกองทัพหรือกระทรวงกลาโหม ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ และสิ่งของ ตามความต้องการของกองทัพ  หรือกระทรวงกลาโหม เมื่อได้รับมอบหมาย
๙. อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ทางทหารที่จะเข้าไปยังประเทศที่ตนประจำอยู่ ตามความเหมาะสม
๑๐. ติดต่อประสานในการขอ หรือให้ความช่วยเหลือทางทหาร ในกรณีที่ ไม่มีหน่วยติดต่อช่วยเหลือทางทหารประจำอยู่ ณ ประเทศนั้น
๑๑. อำนวยการและกำหนดระเบียบในสำนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพ และกองบัญชาการกองทัพไทย
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

23

การรายงานข่าว ควรทำเมื่อ

มีการปรับย้ายนายทหารระดับสูง
สรุปสถานการณ์สำคัญในรอบปี
รายงานการเดินทางมาศึกษา
อื่นๆ

24

การประชุมทางไกลกับ ผชท.ทหาร ไทย/ตปท. กระทำเมื่อ

พุธ และ พฤหัสบดี ที่ ๓ ของทุกเดือน

25

หน้าที่อื่นๆ ของ ผชท.ทหาร ไทย/ตปท.

การปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
การนำส่งข้อมูลที่สำคัญ
การส่งเอกสารทางถุงเมล์
การจัดงานวันกองทัพไทย
การแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

26

โครงสร้างการจัดของ บก.ทท.ประกอบด้วย

1.ส่วนบังคับบัญชา
2.ส่วนเสนาธิการร่วม
3.ส่วนปฏิบัติการ
4.ส่วนกิจการพิเศษ
5.ส่วนการศึกษา

นถปภ.รอ. อยู่ในส่วนบังคับบัญชา
สปช. อยู่ในส่วนเสนาธิการร่วม

27

พันธกิจของ บก.ทท. ในแผนปฏิบัติราชการ ๕๕-๕๘

๑. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาศักยภาพกองทัพในการป้องกันประเทศ และเป็นกองทัพชั้นนำในอาเซียน
๓. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
๔. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพไทยในประชาคมโลก
๕. คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
๖. พัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ

28

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

นาง Kristie Kenney

29

นโยบายการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกองทัพไทย 53-57 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้กองทัพไทยมีทิศทางให้การดำเนินความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศที่ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งกองทัพไทย ตามลักษณะการปฏิบัติการร่วมที่มีประสิทธิภาพ

30

การจัดแบ่งกลุ่มประเทศตามความสัมพันธ์

1.ประเทศในอาเซียน
   -ประเทศเพื่อนบ้าน
   -ประเทศอื่น ๆ

2.ประเทศมหาอำนาจและที่มีบทบาทสำคัญ

3.ประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ
   -ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางทหาร
   -ประเทศอื่น ๆ

31

นโยบายความสัมพันธ์กับเมียนมาร์

เป้าประสงค์
   -รักษาความสัมพันธ์ > เข้าใจ/ไว้ใจ > ร่วมมือ

แนวทางการปฏิบัติ
   -ขยายความร่วมมือ, สนับสนุนโครงการ, หลีกเลี่ยง  แสวงประโยชน์ เมียนมาร์-จีน-อินเดีย 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -ความเข้าใจ ความจริงใจ ความไว้ใจ ความร่วมมือ

32

นโยบายความสัมพันธ์กับลาว

เป้าประสงค์
   -เสริมสร้าง คสพ. > ไว้เนื้อเชื่อใจ

แนวทางการปฏิบัติ
   -ขยาย ความสัมพันธ์/ความร่วมมือ ส่งเสริมบทบาทด้านการทหาร ส่งเสริม/แลกเปลี่ยนฝึก/ศึกษา 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -ความสัมพันธ์ ไทย-ลาว-เวียดนาม > สมดุล

33

นโยบายความสัมพันธ์กับกัมพูชา

เป้าประสงค์
   -รักษาความสัมพันธ์ เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง

แนวทางการปฏิบัติ
   -สนับสนุนรัฐบาล แก้ปัญหาชายแดน ส่งเสริมแลก เปลี่ยนฝึก/ศึกษา พัฒนาความร่วมมือด้านการข่าว

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -สมดุลความสัมพันธ์ ไทย/กัมพูชา/เวียดนาม

34

นโยบายความสัมพันธ์กับมาเลยเซีย

เป้าประสงค์
   -เชิงรุก > ขยายความร่วมมือ >ความมั่นคงบริเวณ ชด.

แนวทางการปฏิบัติ
   -สนับสนุนฝึก/ลว. แลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาความร่วมมือส่งเสริมความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางทะเล

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -ความมั่นคงบริเวณ ชด. และ ความมั่นคงปลอดภัยของการลำเลียงขนส่งสินค้าผ่านน่านน้ำ มซ.เข้าสู่ประเทศไทย

35

นโยบายความสัมพันธ์กับเวียดนาม

เป้าประสงค์
   -สร้างความไว้ใจ พัฒนาความสัมพันธ์ ลดความหวาดระแวง

แนวทางการปฏิบัติ
   -สร้างกลไกความร่วมมือ ส่งเสริม/แลกเปลี่ยนฝึก/ศึกษา ส่งเสริมความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางทะเล

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ไทย-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม

36

37

นโยบายความสัมพันธ์กับสิงคโปร์

เป้าประสงค์
   -คงระดับความสัมพันธ์ พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

แนวทางการปฏิบัติ
   -ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร แลกเปลี่ยนฝึก/ศึกษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลปลอดภัย

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

38

นโยบายความสัมพันธ์กับบรูไนดารุสซาลาม

เป้าประสงค์
   -คงความสัมพันธ์อันดี

แนวทางการปฏิบัติ
   -ส่งเสริมแลกเปลี่ยนที่นั่งศึกษา

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -พันธมิตรด้านความมั่นคง

39

นโยบายความสัมพันธ์กับฟิลิปปินส์

เป้าประสงค์
   -คงความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก

แนวทางการปฏิบัติ
   -ส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลการต่อต้านการก่อการร้าย/การก่อความไม่สงบ

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -พันธมิตรด้านความมั่นคง

40

นโยบายความสัมพันธ์กับอินโดนีเซีย

เป้าประสงค์
   -เชิงรุกขยายความร่วมมือ > แก้ปัญหา จชต.

แนวทางการปฏิบัติ
   -ส่งเสริมแลกเปลี่ยนข้อมูล/ประสบการณ์/ฝึก/ศึกษา ร่วมแก้ปัญหาผู้อพยพทางเรือ สร้างความมั่นคงปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางทะเล

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -พันธมิตรด้านความมั่นคง

41

นโยบายความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ

เป้าประสงค์
   -ดำรงความสัมพันธ์ > รักษา ผลประโยชน์ของไทย ถ่วงดุลอำนาจ ป้องปรามภัยคุกคาม

แนวทางการปฏิบัติ
   -แสวงประโยชน์ NATO ส่งเสริมการเยือน/ฝึก/ศึกษาส่งเสริมความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางทะเล

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -รักษาผลประโยชน์ของไทย ถ่วงดุลอำนาจ/ป้องปรามภัยคุกคาม

42

นโยบายความสัมพันธ์กับจีน

เป้าประสงค์
   -ดำรงความสัมพันธ์ > รักษาผลประโยชน์ของไทย ถ่วงดุลอำนาจ ป้องปรามภัยคุกคาม

แนวทางการปฏิบัติ
   -สนับสนุนการเยือน/ฝึก/อบรม ส่งเสริมความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางทะเล

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -ความสัมพันธ์/ร่วมมือ > รักษาผลประโยชน์ ถ่วงดุล/ป้องปราม

43

นโยบายความสัมพันธ์กับอินเดีย

เป้าประสงค์
   -เพิ่มความสัมพันธ์ แสวงประโยชน์จากศักยภาพ/อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของอินเดีย

แนวทางการปฏิบัติ
   -สนับสนุน/ส่งเสริมแลกเปลี่ยนข้อมูล/ฝึก/ศึกษา/อบรม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -ความสัมพันธ์ และ ผลประโยชน์ทางทหารเพิ่มมากขึ้น

44

นโยบายความสัมพันธ์กับออสเตรเลีย

เป้าประสงค์
   -ขยายความสัมพันธ์ สนับสนุนบทบาทด้านความมั่นคงในภูมิภาค

แนวทางการปฏิบัติ
   -ส่งเสริม/สนับสนุนฝึก/ศึกษา/แลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาความร่วมมือ โดยเฉพาะปัญหาผู้อพยพทางทะเล

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -คงผลประโยชน์ของกองทัพไทย

45

นโยบายความสัมพันธ์กับรัสเซีย

เป้าประสงค์
   -ขยายความสัมพันธ์ เสริมสร้างความร่วมมือ

แนวทางการปฏิบัติ
   -สนับสนุน/ส่งเสริมแลกเปลี่ยนข้อมูล/ฝึก/ศึกษา/พัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -คงความสัมพันธ์ความร่วมมือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทย

46

นโยบายความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น

เป้าประสงค์
   -พัฒนา และยกระดับความสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติ
   -ส่งเสริมฝึก/แลกเปลี่ยนศึกษา/อบรม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -ความสัมพันธ์และความร่วมมือ > รักษาผลประโยชน์ของไทย

47

นโยบายความสัมพันธ์กับสวีเดน

เป้าประสงค์
   -พัฒนา และยกระดับความสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติ
   -ยกระดับความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือ/ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -แหล่งทางเลือกในการพัฒนาศักยภาพของกองทัพไทย

48

นโยบายความสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่นและองค์กรระหว่างประเทศ

เป้าประสงค์
   -ดำรงความสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติ
   -ดำเนินความสัมพันธ์อย่างมีเอกภาพ สนับสนุนการเข้าเป็นภาคี ร่วมมือกับ UN ในการปฏิบัติตามพันธกรณี ส่งเสริมภารกิจด้านการทูตฝ่ายทหาร

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -ความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีอย่างต่อเนื่อง

49

นโยบายความสัมพันธ์กับประเทศอื่นทีไม่ได้ระบุ

เป้าประสงค์
   -เสริมสร้างความสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติ
   -ดำเนินความสัมพันธ์อย่างมีเอกภาพ บนพื้นฐานของการดำรงอยู่ร่วมกันโดยสันติ สนับสนุนการเข้าเป็นภาคี ร่วมมือกับ UN ในการปฏิบัติตามพันธกรณี

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
   -สภาพแวดล้อมที่ดีในความสัมพันธ์ความเข้าใจ/จริงใจ/ไว้วางใจ ร่วมมือแก้ปัญหา รับบทบาทของกองทัพไทย

50

เมื่อทราบดำริการเดินทางของ ผบช. แล้วต้อง

13-18 ทำ 7 วันก่อนการเดินทาง

19-21 ทำ 1 วันก่อนการเดินทาง

 1. ทาบทามขอความเห็นชอบห้วงเวลาเดินทาง
 2. ขอรายชื่อคณะเดินทาง (ไทย – Eng)
 3. ขอหนังสือเยือนผ่านทาง สน.ผชท.ทหารไทย
 4. ขอรับ Passport ของ คณะเดินทาง
 5. ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบิน Online
 6. หนังสือเสนอ สปช. ขอความเห็นชอบงบประมาณ
 7. หนังสือนำเรียน ผบ.ทสส. ขออนุมัติการเดินทางของคณะผู้ติดตาม
 8. หนังสือนำเรียน รมว.กห. ของ ผบ.ทสส.
 9. ดำเนินการขอตรวจลงตรา (ตามความจำเป็น)
 10. พิจารณาจัดหาของที่ระลึก
 11. จัดทำร่างกำหนดการ
 12. ประสาน ผกง.ขว.ทหาร 
 13. หนังสือถึงบริษัทการบินไทย
 14. ขอใบตรวจคนเข้าเมือง
 15. หนังสือเสนอ ฝสน. ฯ
 16. จัดบรรจุของที่ระลึก พร้อมป้ายชื่อติดกระเป๋าเดินทาง
 17. แลกเงินสกุลต่างประเทศ
 18. ตรวจสอบจำนวนสัมภาระ
 19. ยืนยันวันเวลา จุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยาน
 20. ตรวจสอบสัมภาระ ของขวัญ
 21. จัดบริการรถรับ – ส่งไป ท่าอากาศยาน

51

หนังสือนำเรียน ผบ.ทสส. อนุมัติเดินทาง มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมจากหนังสือขอความเห็นชอบงบประมาณ สปช.ทหาร

ร่างหนังสือนำเรียน รมว.กห.

52

หนังสือนำเรียน รมว.กห. มีหลักฐานอะไรบ้าง

 1. สำเนาหนังสือเชิญ
 2. ประมาณการค่าใช้จ่าย ผบ.ทสส. และภริยา

53

การถวายความปลอดภัย ณ ต่างประเทศ

 1. วางแผน/อำนวยการโดยคณะถวายความปลอดภัย
 2. ให้สมุหราชองครักษ์จัดประชุมเพื่อสำรวจพื้นที่ วางแผน ประสานการปฏิบัติการถวายความปลอดภัยร่วมกับ จนท. รปภ. ของประเทศที่จะเสด็จ