ยุทธศาสตร์ Flashcards Preview

ผชท.ทหาร: ความรู้ทั่วไป > ยุทธศาสตร์ > Flashcards

Flashcards in ยุทธศาสตร์ Deck (44):
1

สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวกับความมั่นคง

-ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง -การคุกคามทางไซเบอร์มีมากขึ้น -เอเชีย - แปซิฟิก มีหลายปัญหา -เอเชีย ตอ./ต. เป็นพื้นที่ช่วงชิง -การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๕๘

2

สถานการณ์กับประเทศรอบบ้านกระทบความมั่นคง

-กัมพูชา : ปัญหาเส้นเขตแดน/แย่งทรัพยากร -เมียนมาร์ : เมื่อมีเสถียรภาพ อาจพิพาทกับไทย -มาเลเซีย : การพัฒนาทางทหารอาจเปลี่ยนสมดุล -เวียดนาม : กำลังทางเรือกระทบความมั่นคงทางทะเล -ลาว : ปัญหาเขตแดนบางส่วน

3

สถานการณ์ในประเทศกระทบความมั่นคง

-การล่วงละเมิดสถาบันฯ -ปัญหา จชต. -ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ -การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย -ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ

4

ภัยคุกคามไทยในรูปแบบดั้งเดิม

-การเสริมสร้างกำลังทหารของประเทศเพื่อนบ้าน -ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน -ความขัดแย้งทางทหาร จากปัญหาเขตแดน การแย่งชิงทรัพยากรและแหล่งพลังงาน -โอกาสสูงสุดที่จะเกิดความขัดแย้ง มาจากทางด้านตะวันออกเป็นลำดับแรก ด้านตะวันตกและด้านใต้เป็นลำดับถัดไป

5

ภัยคุกคามไทยในรูปแบบใหม่

-การล่วงละเมิดสถาบัน -ความแตกแยกในสังคมไทย -ปัญหา จชต. -อาชญากรรมข้ามชาติ -ภัยคุกคามทางไซเบอร์ -การลักลอบเข้าเมือง -ยาเสพติด -ปัญหาสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ -โรคระบาด/โรคติดต่อ

6

แนวคิดยุทธศาสตร์ด้านสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง

-การพิจารณาใช้ทรัพยากรทางทหารสนับสนุนรัฐบาล -สร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี -สร้างบรรยากาศความเป็นมิตร ลดเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้น -ยึดมั่นหลักการแนวความคิดเชิงป้องกัน (Preventive) -การดำเนินงานการทูตโดยฝ่ายทหาร (Defence Diplomacy)

7

การดำเนินงานการทูตฝ่ายทหารได้แก่

-พบปะหารือ แลกเปลี่ยนการเยือน -การดำเนินการของ ผชท.ทหาร -การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหาร -การพัฒนาพื้นที่ข้ามชายแดน เพื่อพัฒนาเศรฐกิจร่วมกัน -การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในภูมิภาคต่างๆ -การเสริมสร้างความสัมพันธ์ -การทูตโดยฝ่ายทหาร -การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ -การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง -การปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพ -การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน -เร่งรัดการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน -ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน

8

รูปแบบการดำเนินงานความร่วมมือทางทหาร

-ทวิภาคี : สหรัฐ , จีน , เยอรมนี , ญี่ปุ่น , อินเดีย ,ออสเตรเลีย , นิวซีแลนด์ , ฯลฯ -พหุภาคี : ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Regional Forum (IISS), etc

9

ADMM PLUS คือ

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับกลาโหมประเทศคู่เจรจา 8 ประเทศ (สหรัฐ, รัสเซีย, จีน, เกาหลีใต้, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, อินเดีย)

10

กิจกรรมความร่วมมือในกรอบ ADMM

-การใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ อินโดนีเซียเป็นผู้ริเริ่ม จัด Workshop 3 ครั้ง -ความร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียนกับองค์กรภาคประชาสังคมในด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ไทยเป็นผู้ริเริ่ม จัด Workshop 3 ครั้ง -ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอาเซียน มาเลเซียเป็นผู้ริเริ่ม เอกสารว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศของอาเซียน -การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน ไทยและอินโดนีเซียเป็นผู้ริเริ่ม เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน

11

กิจกรรมความร่วมมือในกรอบ ADMM PLUS

จัดตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (EWGs) -ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ วน. และ สปจ. -ด้านความมั่นคงทางทะเล มซ. และ อต. -ด้านการแพทย์ทางทหาร สป. และ ญป. -ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย อซ. และ สหรัฐฯ -ด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ฟป. และ นซ.

12

แนวคิดยุทธศาสตร์ด้านการผนึกกำลังป้องกันประเทศ

-การนำทรัพยากรที่เป็นพลังอำนาจของชาติทุกประเทศ มาบูรณาการอย่างมีระเบียบแบบแผนตั้งแต่ยามปกติ -แก้ไขข้อจำกัดของชาติและชดเชยอำนาจกำลังรบ -เพื่อสามารถป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ปัจจัยแห่งความสำเร็จ: ความสามัคคีของคนในชาติ -การสนธิทรัพยากรของประเทศเพื่อต่อสู้ภัยคุกคามทุกรูปแบบ -การพัฒนาและเสริมสร้างระบบงานในพื้นที่ส่วนหลัง -การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ -การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย -การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ -การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ -การสนับสนุนโครงการพระราชดำริ การพัฒนา บรรเทาภัยพิบัติ -การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ -การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในประเทศ -การแก้ไขปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อ -การเตรียมพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเมื่อได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

13

แนวคิดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันเชิงรุก

-จัดเตรียมพัฒนากำลังให้กองทัพสามารถพึ่งพาตนเองได้ -มีความพร้อมเข้าแก้ไขและยุติปัญหาโดยฝ่ายเราได้เปรียบ -เน้นมาตรการด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องเชิงลึก -มีระบบแจ้งเตือนและเฝ้าตรวจที่มีประสิทธิภาพ -พร้อมรับสถานการณ์ทั้งในยามปกติและยามสงคราม -รบหนึ่งด้าน และป้องกันหนึ่งด้านในเวลาเดียวกัน -พื้นที่การรบแตกหักอยู่บริเวณแนวชายแดน -ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่

14

มาตรการในการป้องกันเชิงรุก

-การเตรียมกำลังและใช้กำลังเพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้ง ภัยคุกคามทางด้าน ตอ. เป็นลำดับแรก -ด้าน ตต. และ ใต้ เป็นลำดับถัดไป -การดำเนินมาตรการด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง -การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การสนับสนุน การรบ การเสริมสร้างการช่วยรบ และการระดมสรรพกำลัง ให้มีประสิทธิภาพ -การเสริมสร้างและพัฒนากำลังพล

15

งานด้านการทูต Who?

Who?: -ออท., ขรก.สอท., ขรก.สน.ผชท.ทหาร -ผชท.ทหารต่างประเทศ ณ ประเทศที่ไปประจำการ -ผบช.ระดับสูง และเจ้าหน้าที่ กห.ประเทศที่ไปประจำการ -เครือข่ายงานยุทธศาสตร์

16

งานด้านการทูต What?

-งานประชุม, สัมมนา -งาน Luncheon, Reception/Dinner -งานอื่นๆ -MAC Tour

17

งานด้านการทูต Why?

งานด้านการทูต จะสนับสนุนงานด้านการข่าว

18

งานด้านการทูต How?

มีเป้าหมาย – ทิศทาง

19

งานด้านการข่าวระดับยุทธศาสตร์ Who?

-รายงาน ขว.เหล่าทัพ, ขว.ทหาร, สนผ.กห., หน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง -รายงาน จก.ขว.เหล่าทัพ, จก.ขว.ทหาร, ผอ.สนผ.กห. -รายงาน ออท., แจ้ง ขรก.สอท. ที่เกี่ยวข้อง

20

งานด้านการข่าวระดับยุทธศาสตร์ What?

-ผู้นำทหาร, ยุทธศาสตร์/นโยบาย, ทำเนียบกำลังรบ, กำลังอำนาจอื่นๆ -ระบบ/โครงสร้าง/การจัด/การปรับปรุงหน่วย

21

วิสัยทัศน์ บก.ทท.

พัฒนาให้ บก.ทท.
“เป็นกองบัญชาการร่วมในการป้องกันประเทศ  ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และควบคุมการปฏิบัติการของเหล่าทัพอย่างมีประสิทธิภาพ                                           มีความทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและมิตรประเทศ”

22

วิสัยทัศน์ ขว.ทหาร

พัฒนาให้ กรมข่าวทหาร
“เป็นศูนย์กลางประชาคมข่าวกรอง ในการปฏิบัติการร่วม เพื่อบรรลุภารกิจของกองทัพไทย”

23

ประชาคมข่าวกรองของสหรัฐฯ ประกอบไปด้วยกี่หน่วย

๑๖ หน่วยหลัก

24

นโยบายที่ใช้ในการทำงานขอบงกองทัพไทย

 • นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
 • นโยบาย รมว.กห.
 • พรบ.จัดระเบียบราชการ กห.

25

ยุทธศาสคร์ของกองทัพไทยมีเป้าหมายอยู่ที่

ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง

26

แนวความคิดด้านยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย

 • การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง
 • การผนึกกำลังป้องกันประเทศ
 • การป้องกันเชิงรุก

27

แผนการป้องกันและแผนเผชิญเหตุประเทศของกองทัพไทย

 1. แผนนเรศวร (ตต.) / แผนสุรสีห์ (พม่า) / โดย กกล.ผาเมือง (เหนือ) / กกล.นเรศวร (ตต.บน) / กกล.สุรสีห์ (ตต.ล่าง)
 2. แผนกษัตริย์ศึก (ตอ.) / แผนสุรนารี (ลาว) - แผนจักรพงษ์ภูวนารถ (กพช.) -  แผนพร้อมวีระพันธ์ (ทางทะเล) / โดย กกล.สุรศักดิ์มนตรี (ลาว) / กกล.สุรนารี (กพช.) / กกล.บูรพา (กพช.) / กปช.จต. / กภ.๑ กร.
 3. แผนศรีวิชัย (ใต้) /แผนเทพสตรี (มซ.) / โดย กกล.เทพสตรี (ตต.) / กกล.ศรีสุนทร (ใต้) / ทรภ.๒ / ทรภ.๓

A image thumb
28

นโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติประกอบด้วยแผน

 • แผนระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร
 • แผนระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร
 • แผนบรรเทาสาธารณภัย

29

แผนการรักษาความสงบแห่งชาติ รช.๑๔๑ ประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง

 • ขั้นที่ ๑ ติดตามสถานการณ์
 • ขั้นที่ ๒ ใช้กำลังทหาร (มติ ครม.)
 • ขั้นที่ ๓ ซ่อมแซม บูรณะ และฟื้นฟู

30

คณะกรรมการร่วมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

แบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับ กต. กับ กห.

A image thumb
31

การดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพไทย

 • การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • การต่อต้านการก่อการร้ายสากล
 • การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
 • การปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
 • การปราบปรามยาเสพติด
 • การพัฒนาประเทศ
 • การบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ

32

นโยบายยุทธศาสตร์สี่ประเด็นของ บก.ทท. (๕๕ - ๕๘) 

-พิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
-อำนวยการร่วมการผนึกกำลังป้องกันประเทศ
-สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ
-เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

33

นโยบายยุทธศาสตร์สองประเด็นของ ขว.ทหาร

-การบูรณาการข่าวกรองร่วมและการต่อต้านข่าวกรอง
-การเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพต่างประเทศ

34

แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ การบูรณาการข่าวกรองร่วมและการต่อต้านข่าวกรอง

-ระบบควบคุม บช.
-ระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในประชาคมข่าวกรอง
-ข้อมูลทางทหารกลุ่มประเทศอาเซียน
-บัญชีเป้าหมายร่วม
-ข้อมูลการข่าวในระบบควบคุม บช.
-ผลผลิตการข่าวกรองร่วม
-การจัดหายุทโธปกรณ์ข่าวกรองบุคคล

35

แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพต่างประเทศ

-โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ข่าวกรองการภาพ
-ค่าตอบแทนพิเศษ จนท.ข่าวกรองปฏิบัติหน้าที่อันตราย
-ระบบการ รปภ. บก.ทท.
-การตัดตั้งระบบกล้องวงจรปิดใน บก.ทท.
-การฝึก และให้ความรู้กำลังพล

36

การปฏิบัติงานของกองข่าวกรองยุทธศาสตร์

-การผลิตข่าวกรองตามวงรอบ
-สรุปข่าว ตปท. ประจำวัน สัปดาห์ สิบห้าวัน เดือน
-ประมาณการข่าวกรองระยะปานกลาง ระยะยาว ปรับปรุงรายปี
-แผนรวบรวมข่าวสาร ปรับปรุงรายปี
-บทความและบทบรรยายสถานการณ์ข่าว ตปท.
-ประชุม สภา กห. ผบ.เหล่าทัพ กรม สธร.
-ประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับ ๑๔ ประเทศ
-หัวข้อสนทนา
-ผบช. ไปเยือน และ มิตรประเทศมาเยือน ๓ – ๑๐ คณะ/เดือน
-สนับสนุนข้อมูลด้านการข่าวกรอง
-เข้าร่วมประชุม สัมมนาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ตปท. ๒ – ๑๐ ครั้ง/เดือน
-จัดเตรียมข้อมูลให้กับ ผบช. เข้าร่วมประชุม สัมมนา ทั้งใน และ ตปท.
-จัดทำเอกสารด้านการข่าว และเข้าร่วมฝึกคอบบร้าโกลด์ และ กฝร. 

37

การปฏิบัติงานของกองข่าวความมั่นคง

-กิจกรรมการบูรณาการข่าวกรองยาเสพติด
-กิจกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและประสานงานของประชาคมข่าวกรอง กห.ทภ.
-กิจกรรมการประชุมด้านข่าวกรองของประชาคมข่าวกรอง กห.
-กิจกรรมการจัดชุดเฉพาะกิจ กรณีภาวะวิกฤติ
-กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมข่าวกรอง กห.
-กิจกรรมการรับข่าวสาร/ข่าวด่วนผ่านระบบเวบไซต์นิวส์เซ็นเตอร์

38

การปฏิบัติงานของกองต่อต้านข่าวกรอง

-กิจกรรมสนับสนุนพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
-การจัดอบรมรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย
-การประชุมประสานงานหน่วยรับผิดชอบในการ รปภ. ในพื้นที่ บก.ทท.
-การจัดทำบัตรผ่านบุคคลในพื้นที่ บก.ทท.
-การสัมมนาด้านการต่อต้านการข่าวกรอง

39

การปฏิบัติของกองข่าวกรองเทคนิคและสารสนเทศ

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำอำนาจกำลังรบเปรียบเทียบ และกิจกรรมการจัดทำข้อมูลทางทหารกลุ่มประเทศอาเซียน

40

Driving Factors of World Globalization

Revolution of Technology

Liberalization of World Trade

Integration of Eastern Europe & the former Soviet Union

41

งานด้านการข่าวระดับยุทธศาสตร์ Why?

-รายงานข่าวสารประจำห้วงเวลา -รายงานเฉพาะกรณี -รายงานตามคำสั่ง/คำขอ

42

งานด้านการข่าวระดับยุทธศาสตร์ How?

-ข่าวเปิด – พบปะ – แลกเปลี่ยน – ขอรับฟังบรรยายสรุป - ..... -ความสัมพันธ์ - ความแนบเนียน -ถุงเมล์ – อีเมล์ – แฟกซ์ – โทรศัพท์ - ....

43

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

-ยุทธศาสตร์ชาติ (National Security Strategy) National Interest, National Level Action -ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ (National Defense Strategy) Ends (Objectives), Ways, Managing Risk -ยุทธศาสตร์ทหาร (National Military Strategy) Ways (Strategic Guidance), Means (Capabilities Priorities)

44

พันธกิจของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กองทัพไท ๕๕ -  ๕๘ 

 1. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาศักยภาพกองทัพในการป้องกันประเทศ และเป็นกองทัพชั้นนำในอาเซียน
 3. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
 4. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพไทยในประชาคมโลก
 5. คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
 6. พัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ

*เกี่ยวกับภารกิจการทูตทหารโดยตรงอยู่ในข้อ 1, 3, 5

A image thumb