სამართალი და ენა Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართალი და ენა > Flashcards

Flashcards in სამართალი და ენა Deck (15):
1

სამართალი არის სამყარო და როგორც ყველა სამყარო

არის ენის პროდუქცია

2

ენა ქმნის სამყაროს-

ვისაც აქვს ენა იმას აქვს სამყარო

3

ყველა ადამიანის ენა ინდივიდუალური და განუმეორებელია შესაბამისად

ინდივიდუალური სამყარო.

4

სამართლის ნორმა ებობრივ ფორმაში

გამოხატული აზრობრივი სტრუქტურაა

5

სამართლის სისტემა არეგულირებს

ცხოვრების განსხვავებულ სფეროებს,აწესრიგებს ადამიანების ურთიერთობებს.

6

სამართალი ცხოვრობს სიტყვაში და

სიტყვის მეშვეობით

7

სამართალი ყალიბდება ენის მეSვეობით.ის რაც არ შეიძლება გამოითქვას

ვერ წესრიგდება.

8

სამართლებრივი მოთხოვნა მოცემულია ენობრივი ფორმით და ყველა სადავო სიტუაციაც ასევე

ენობრივი ფორმით წყდება

9

სამართალი მოცემულია ______ სახით

ტექსტის

10

წერილობითი ფორმა უზრუნველყოფს სამართლის

ობიექტივიზაციას,სამართლის თვალსაჩინოებას,ნორმის ხელმისაწვდომობას და მათ თავისუფალ გამოყენებას.

11

იურისპრუდენცია ყოველთვის იკვლელვს

სამართლის ენობრივ ფორმებს.

12

განსხვავდება ენის შესახებ ცოდნა და სამართლის ცოდნა.ენის ცოდნა არსებითად იმპლიციტური ცოდნაა.სამართლის ნორმის ცოდნა პირიქით

ყოველთვის არის ექსპლიციტური ცოდნა.

13

სამართლის ნორმა ყოველთვის უნდა იყოს ___ ფორმულურებული

ნათლად და ზუსტად

14

ენის ცოდნა არის

წესებისა და სტრუქტურების ცოდნა,რომლებიც აწესრიგებენ ენობრივ ურთიერთობებს

15

სამართლის ცოდნა გულისხმობს როგორც ქცევის განსაზღვრული წესების ასევე იმ ინსტიტუტების ცოდნას რომლებიც

წარმოადგენენ ამ წესების დაცვის გარანტიას.

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):