სამართალი და მორალი Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართალი და მორალი > Flashcards

Flashcards in სამართალი და მორალი Deck (16):
1

მორალი არის

კულტურაზე, რელიგიაზე ან ფილოსოფიაზე დაფუძნებული ადამიანთა ქცევის წესების სისტემა.

2

სისტემა. მორალსა და სამართალს შორის, კავშირის შორის არსებული შეხედულებებისგან შეიძლება გამოიყოს სამი მიდგომა.

1) მორალი და სამართალი აყალიბებს ერთიან მთლიანობას - სამართალი მორალური წესრიგის ნაწილია და მას ემსახურება
2) სამართალი და მორალი არსებითად და ფუნქციონალურად ერთმანეთისაგან განსხვავდება.
3) სამართალი და მორალი არ არის ერთიანი, მაგრამ არც გამიჯნულია.

3

მორალი და სამართალი აყალიბებს ერთიან მთლიანობას -

სამართალი მორალური წესრიგის ნაწილია და მას ემსახურება

4

სამართალი და მორალი არსებითად და ფუნქციონალურად ....

ერთმანეთისაგან განსხვავდება.

5

სამართალი და მორალი არ არის ერთიანი, მაგრამ არც

გამიჯნულია.

6

სამართლისა და მორალის საერთო ნიშნებია:

1) ორივე აწესრიგებს ადამიანებს შორის ურთიერთობებს
2) შინაარსობრივი მოთხოვნილებები მსგავსია
3) მათი მოთხოვნათა დაცვა მოვალეობაა და არა სიქველე

7

სამართლისა და მორალის განმასხვავებელი ნიშნებია:

1) მორალი ყალიბდება ჩვეულების, ტრადიციების მიხედვით. სახელმწიფოს ნორმას კი სახელმწიფო აყალიბებს. მორალური ნორმის დადგენა ფორმალურად განსაზღრული პროცედურით არ ხდება.
2) სამართთლის ნორმის აკრძალვა აბსტრაქტულადაა, მორალში კი პირდაპირ, თან სამართლის ნორმა ზუსტად და გარკვევით არის ჩამოყალიბებული.
3) სამართლის ნორმები იცვლება პროცედურების დაცვით, თუმცა მორალური ნორმა უფრო ნელა იცვლება. სამართალი დინამიკურია - მორალი სტატიკური.
4) სამართლის ნორმა ადამიანების გარეგან ქცევას აწესრიგებს, მორალს უფრო სუბიექტის ქცევის მოტივი აინტერესებს. ამასთან ერთად მორალური ფორმა უფრო მომთხოვნია, სამართლის ნორმა კი მხოლოდ ზნეობრივ მინიმუმს ადგენს.

8

ვინ აყალიბებს ნორმას?

სახელმწიფო

9

მორალი ყალიბდება ..... მიხედვით

ჩვეულების, ტრადიციების მიხედვით

10

სამართალი დინამიკურია, მორალი -

სტატიკური

11

სამართლის ნორმები იცვლება ..-ის ...

პროცედურების დაცვით

12

იცვლება თუ არა მროალური ნორმა?

დიახ, მაგრამ ნელა.

13

სამართლის ნორმა აწესრიგებს:

ადამიანის გარეგან ქცევას

14

მორალს აინტერესებს₾

სუბიექტის ქცევის მოტივი

15

მორალი ნორმატიული ..... წესრიგია,

ჯერარსული

16

სამართლისაგან განსხავებით მორალს აიტერესებს:

საზოგადოებისგან იზოლირებული ინდივიდიც კი,

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):