სამართალი და ჩვეულება Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართალი და ჩვეულება > Flashcards

Flashcards in სამართალი და ჩვეულება Deck (18):
1

ჩვეულება ისევე როგორც სამართალი ნორმატიულად არეგულირებს

სოციალურ ურთიერთობებს.

2

სამართლის და ჩვეულების საერთო ნიშნები:

1) ორივეს აქვს ნორმატიული ხასიათი
2) ორივე ჯერარსული წესრიგია
3) ორივე ადამიანთა შორის ურთიერთობებს არეგულირებს
4) ორივე ადამიანის გარეგან ქცევას ეხება. პირის შინაგანი განწყობა არ აინტერესებს

3

სამართალსა და ჩვეულებას აქვთ ..... ხასიათი

ნორმატიული

4

სამართალი და ჩვეულება ... წესრიგია

ჯერარსული

5

სამართალი და ჩვეულება არეგულირებს

ადამიანთა შორის ურთიერთობებს

6

სამართალი და ჩვეულება ეხება ადამიანის

გარეგან ქცევას, პირის შინაგანი განწყობა არ აინტერესბთ.

7

სამართლის და ჩვეულების განსხვავება:

1) სამართალს ადგენს სახელმწიფო, ჩვეულებას რომელიმე სოციალური ჯგუფი
2) ჩვეულება მცირე სოციალურ ერთობლიობაში მოქმედებს, სამართალი უფრო ფრთო სპექტრს მოიცავს.
3) სამართლისგან განსხვავებით ჩვეულება ეთიკის მიმართ ინდიფერენტულია ანუ არ აინტერესებს
4) ჩვეულება სახელმწიფოს იძულებით არ ხორციელდება, არაა იურიდიულად სავალდებულო, მაგრამ სანქციები გააჩნია მაგ: გაკიცხვა
5) იურიდიული სანქცია წინასწარ განსაზღვრული ჩვეულების დარღვევისას მოსალოდნელი სანქციების პროგნოზირება რთულია.
6) ჩვეულება მოქმედებს იმის გამო რომ ფატობრივად სრულდება, ხოლო სამართალი იმისგან დამოუკიდებლად მოქმედებს დაცულია თუ არა მისი მოთხოვნები.

8

სოციალური სინამდვილის ცალკეული სფროები, შეიძლება მოწესრიგდეს მხოლოდ

სამართლით. მაგალითად ქუჩაში ტრანსპორტის მძრაობა.

9

მძრაობა. სამართალი და ჩვეულება როგორც წესი ერთმანეთს

არ ეწინააღმდეგება.

10

ჩვეულებასა და სამართალს შორის კონფლიქტისას, მოქმედებს

ჩვეულებითი სამართალი

11

მორალისგან განსხვავებით ჩვეულება ...

შეფასებას არ მოიცავს.

12

ჩვეულება შეიძლება არ იყოს

მორალური.

13

ჩვეულება გულგრილია იმის მიმართ

თუ როგორი შინაგანი განწყობით იცავენ მის მოთხოვნებს.

14

სამართლისგან განსხვავებით ჩვეულება ეთიკის მიმართ

ინდიფერენტულია, ანუ არ აინტერესებს

15

ჩვეულებას არ აინტერესებს

ეთიკა

16

ჩვეულება სახელმწიფოს იძულებით

არ ხორციელდება, არაა იურიდიულად სავალდებულო, მაგრამ სანქციები გააჩნია მაგ: გაკიცხვა

17

იურიდიული სანქცია წინასწარაა

განსაზღვრული ჩვეულების დარღვევისას მოსალოდნელი სანქციების პროგნოზირება რთულია.

18

ჩვეულება მოქმედებს იმის გამო რომ ფატობრივად სრულდება, ხოლო სამართალი იმისგან დამოუკიდებლად მოქმედებს

დაცულია თუ არა მისი მოთხოვნები.

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):