სამართალი, როგორც მეცნირება Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართალი, როგორც მეცნირება > Flashcards

Flashcards in სამართალი, როგორც მეცნირება Deck (23):
1

იქ სადაც ორი იურისტია ...

სამი აზრია

2

იქ სადაც ორი იურისტია, სამი აზრია, - ამბობენ მაშინ ,როდესაც

დაუფარავი ირონიით სურთ ხაზი გაუსვან იურისპრუდენციის არამეცნიერულ ხასიათს.

3

Iura novit curia

სასამართლო თავად იცნობს სამართალს

4

ჯერ კიდევ Code Civil მოითხოვდა , რომ მოსამართლეს უნდა

გადაეწყვიტა კანონით მოუწესრიგებელი ურთიერთობებიც.

5

მოსამართლე არაა უფლებამოსილი სადავო საკითხის გადაწყვეტაზე უარი თქვას იმ მოტივით, რომ იგი

იურიდიულად მოწესრიგებული არ არის - Iura novit curia.

6

იურისპრუდენციაში პრობლემაა არა პასუხგაუცემელი კითხვების , არამედ ...

ერთდროულად მრავალი განსხვავებული პასუხის არსებობა, ამასთანავე თითოეული მათგანი შეიძლება იყოს სწორი და სამართლიანი.

7

იურისპრუდენციაში მთავარია არა ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილების პოვნა, არამედ

ამ რამდენიმე , ერთდროულად სწორი გადაწყვეტილებიდან შერჩეულის იურიდიული არგუმენტაცია.

8

არისტოტელეს აზრით , სამართალი არ არის მეცნიერება, რადგან

იგი დაქვემდებარებულია ისტორიულ ცვალებადობას, სამართალი იცვლება დროსა და გარემოში.

9

იურისპრუდენციას ვერ ექნება მეცნირულობის პრეტენზია, თუ მისი შეისწავლის ობიექტი

,,შემთხვევითია“ და დამოკიდებულია გარეშე, ცვალებად ფაქტორებზე.

10

იურისპრუდენციის მეცნირულობის შესახებ ეჭვებს აძლიერებს , ცნობილი პრუსიელი პროკურორის , იულიუს კირხმანის სიტყვებიც:

კანონმდებლის სამად სამ, უფლებამოსილ სიტყვას შეუძლია მაკულატურად აქციოს მთელი იურიდიული ბიბლიოთეკა.

11

ცნობილი პრუსიელი პროკურორის , იულიუს კირხმანის სიტყვები:

კანონმდებლის სამად სამ, უფლებამოსილ სიტყვას შეუძლია მაკულატურად აქციოს მთელი იურიდიული ბიბლიოთეკა.

12

სადაური იყო იულიუს კირხმანი

პრუსიელი

13

რა თქვა იულიუს კირხმანმა?

კანონმდებლის სამად სამ, უფლებამოსილ სიტყვას შეუძლია მაკულატურად აქციოს მთელი იურიდიული ბიბლიოთეკა.

14

იურიდიული მეცნიერება უძველესი და დიდი ტრადიციების მქონე მეცნიერებაა. იურისტების პროფესიული ჯგუფი ჩამოყალიბდა ...

ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე II საუკუნეში. თუმცა , იმდროინდელი იურიდიული ცოდნა იყო სპეციალური , მაგრამ არა მეცნეირული.

15

II საუკუნის იურიდიული მეცნიერების ცოდნა იყო _ე_ც_

სპეციალური , მაგრამ არა მეცნიერული

16

იურისპრუდენციას აკუთვნებენ

ნორმატიულ , სოციალურ და ტექსტის მეცნიერებებს.

17

იურისპრუდენცია ნორმატიული მეცნიერებაა, რადგან

იგი შეისწავლის ნორმებს.

18

იურისპუდენცია სოციალურია , რადგან

სწავლობს სოციალურ მოვლენებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ სამართალშემოქმედებასა და სამართლის შეფარდების პროცესზე.

19

იურისპრუდენცია ჰერმენევტიკული მეცნიერებაა, რადგან

სამართლის ნორმები, სასამართლო გადაწყვეტილებები და სხვა სამართლებრივი აქტები ტექსტის სახითაა მოცემული.

20

იურისპრუდენცია, სოციალური მეცნიერებებისაგან განსხვავებით არის

პრესკრიფციული და არა დესკრიფციული მეცნიერება.

21

იურისპრუდენციას ახასიათებს მეცნიერების ნიშნები:

1. სისტემურია , კვლევის მეთოდები გააჩნია;
2. ობიექტურია
3. ლოგიკურად და რაციონალურად უდგება საკითხს;
4. იურიდიული მეცნიერება ერთმანეთისგან განასხვავებს: ა) ფაქტებს ბ) ფაქტების ანალიზს , გ) ნორმატიულ , შეფასებით მსჯელობებს;

22

იურიდიული მეცნიერება ერთმანეთისგან განასხვავებს:

ა) ფაქტებს ბ) ფაქტების ანალიზს , გ) ნორმატიულ , შეფასებით მსჯელობებს;

23

სამართლის მეცნიერება შეისწავლის მართლწესრიგის ...

არსსა და ფუნქციას, განმარტავს კანონებს და აანალიზებს იურიდიულ პრაქტიკას.

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):