სამართლიანობა და თანასწორობა Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართლიანობა და თანასწორობა > Flashcards

Flashcards in სამართლიანობა და თანასწორობა Deck (14):
1

რეალურ სინამდვილეში თანასწორობა არ არსებობს – სრული თანასწორობის ცნება შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ

ჰიპოთეტურად.

2

იურიდიული ცნებები აბსტრაქტულია იმიტომ, რომ

ნორმა მოქმედებს ყველა ერთგვაროვანი და მსგავსი ურთიერთობების მიმართ.

3

თანასწორობის პრინციპი დასაბამს იღებს

ღმერთის წინაშე ადამიანის თანასწორობის ქრისტიანული იდეიდან.

4

რაც შეეხება კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპს, იგი ჩამოყალიბდა შედარებით გვიან,

აღორძინების და განმანათლებლობის ეპოქაში

5

თანასწორობის პრინციპი აღიარებულია

თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოების კონსტიტუციასა და კანონმდებლობაში.

6

კანონის წინაშე ადამიანის თანასწორობა არის

საყოველთაო, ზოგადი პრინციპი.

7

კანონის წინაშე თანასწორობა

კონსტიტუციური პრინციპია

8

კანონმდებელი არ ესწრაფვის

ტოტალურ თანასწორობას.

9

თანასწორობა მოითხოვს, რომ

კანონმდებელმა საგნობრივად უთანასწოროდ არ უნდა განიხილოს, როგორც თანასწორი, ხოლო საგნობრივარ თანასწორი როგორც უთანასწორო.

10

სამართალს ახასიათებს მხოლოდ .... თანასწორობა

ფორმალური თანასწორობა.

11

თანასწორობა განაწილების ყველაზე მარტივი წესია, რომლის დროსაც

თითოეული ღებულობს თანაბარ წილს.

12

თანასწორ საწყისებზე განაწილება ხდება

შეტანილი წვლილისა და მოთხოვნილებისაგან დამოუკიდებლად.

13

თანასწორი განაწილების სქემაში იკვეთება პარადოქსიც.

ცალკეული ჯგუფების ხელშეწყობა უკვე ნიშნავს უთანასწორობას.

14

ყველა ადამიანი თანასწორია კანონის წინაშე, მაგრამ

კანონი არ ამბობს, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია.

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):