სამართლის ნორმის ლოგიკური სტრუქტურა Flashcards Preview

სამართლის შესავალი > სამართლის ნორმის ლოგიკური სტრუქტურა > Flashcards

Flashcards in სამართლის ნორმის ლოგიკური სტრუქტურა Deck (10):
1

სამართლის ნორმის ლოგიკური სტრუქტურა შედგება ორი ნაწილისგან:

1) დესკრიფციული ნაწილი – მოცემულია ფაქტობრივი ურთიერთობა, რომელსაც არეგულირებს;
2) ნორმატიული ნაწილი – ამბობს ეს ფაქტობრივი ურთიერთობა აკრძალულია, ნებადართულია თუ მოთხოვნილია.

2

თუ ნორმატიული შინაარსი კანონის ტექსტში მკაფიოდაა გამოხატული, მაშინ ნორმა

ექსპლიციტურია, ხოლო, თუ არა - იმპლიციტური.

3

სამართლის ნორმებს განსაზღვრული შინაარსი, მაგრამ

საერთო სტრუქტურა აქვთ.

4

ლოგიკური თვალსაზრისით ნორმა შედგება ორი ნაწილისაგან:

დესკრიფციული ნაწილი და ნორმატიული ნაწილი.

5

დესკრიფციული ნაწილი - არის

ფაქტობრივი ურთიერთობები, რომლებიც ნებადართულია, აკრძლულია ან მოთხოვნილია.

6

ნორმატიული ნაწილი ამბობს

ეს აკრძალულია, ნებადართულია თუ მოთხოვნილია.

7

სამართლის ნორმა ჩვეულებრივ მოცემულია,

მოთხოვნის, აკრძალვის და ნებართვის სახით.

8

მავალდებულებელი ნორმაფორმულირდება. სიტყვა

„უნდა“-თი

9

ამკრძალავი ნორმა- გამოიხატება სიტყვით

„აკრძალულია“

10

აღმჭურველი ნორმა-

„პარლამენტის წევრები შეიძლება გაწევრიანდნენ, საპარლამენტო ფრაქციებში“.

Decks in სამართლის შესავალი Class (35):